Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Na Rybníčku
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
EIA
Životní prostředí
  Park Hostavice
  Zahrádky Borská
  Autodrom
  V Čeňku
  Golf Resort
  Kyjský rybník
  Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
V Čeňku - přírodní park
Příprava parku Na Čeňku (krajinářská studie, umístění golfového hřiště) umístěného v přírodním parku Klánovice-Čihadla
28.1.2009 - Rozhodnutí o umístění stavby - Martiňák odvoz sedimentu
Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámení rozhodnutí o umístění stavby - Rybník Martiňák, provizorní komunikace pro odvoz sedimentu. Délka provizorní komunikace bude cca 700 m a šířka komunikace včetně krajnic bude 3,1 m. Veškeré práce, tj. stavba, provoz, včetně odstranění provizorní komunikace a uvedení pozemku do původního stavu budou dokončeny v průběhu jednoho roku.
12.12.2008 - Rekonstrukce a odbahnění nádrže Martiňák
Rybník Martiňák leží ve východní části Prahy na Svépravickém potoce a potoce Chvalka. Nad rybníkem se na Svépravickém potoce nachází ještě několik dalších menších rybníků. Blíže viz informace zde.
28.11.2008 - Vyjádření MČ k dokumentaci rekreačního parku V Čeňku
Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 605/RMČ/2008 k "Návrhu vyjádření k dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území "Rekreační park U Čeňku etapa I. a III." K předloženou dokumentaci požaduje doplnit dle připomínek, které jsou v příloze usnesení.
21.11.2008 - Výstavba provizorní komunikace pro odvoz sedimentu z rybníku Martiňák
Na úřední desce úřadu MČ Praha 14 byla zveřejněno oznámení o zahájení řízení ve věci umístění stavby "Rybník Martiňák, provizorní komunikace pro odvoz sedimentu". Odbor výstavby a dopravy úřadu MČ Praha 14 nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 22. prosince 2008 (pondělí) v 9:00 hodin se schůzkou pozvaných na Úřadu Městské části Praha 14, Bří Venclíků 1073, Praha 9, 3. p., č.311.
12.11.2008 - Rekreační park U Čeňku - I. a III. etapa
Na svém 11. jednání Komise životního prostředí (dne 5.11.2008) projednala dokumentaci pro územní řízení. Řešené území I. etapy je na jihu vymezeno břehem stávaného potoka Chvalka a hrází rybníka Martiňák a na severu souvislou zástavbou sídliště Černý Most. Na západě je hranicí stávající cyklotrasa vedoucí z Černého Mostu do Dolních Počernic a na východě území kopíruje hranice území I. etapy průběh nové cyklostezky. Řešené území III. etapy leží na jižním okraji zástavby Dolních Počernic, je omezeno na západě břehem území V Pískovně, ze severu hrází rybníka Martiňák včetně břehu Svépravického potoka a z východu je vymezeno hranou nově budovaného golfového areálu. Celé řešené území je v ploše cca 42,5 hektaru a zahrnuje jak plochy zeleně tak komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště a sportovní plochy, plochy pro cyklosporty a in line brusle. Komise životního prostředí neměla námitky k předložené dokumentaci pro územní rozhodnutí.
 6.10.2008 - Výstavba obřího parku u Černého Mostu nabírá zpoždění
Stále jen na papíře zůstává ambiciózní projekt výstavby 170ti hektarového parku nedaleko sídliště Černý Most. Blíže viz článek zveřejněný v Pražském deníku 6.10.2008.
 4.7.2008 - Urbanistická studie - park U Čeňku
Na straně 18-20 v čísle 7-8/2008 Listů Prahy 14 byl zveřejněn článek "Urbanistická studie - park U Čeňku". Na dvoustraně je mapa urbanistického záměru a popis parku.
 Zalesnění zemědělského pozemku na Čihadlech
Občanské sdružení Kyjský občanský klub je účastníkem správního řízení k zalesnění zemědělského pozemku parc.č. 2632/4 a 2635/8, k.ú. Kyje na vrchu Čihadla. Na toto nové zalesnění byla v dubnu 2007 zpracována společností Lesprojekt Stará Boleslav projektová dokumentace "Projekt zalesnění zemědělského pozemku pare. č. 2632/4 a 2635/8 v k. ú. Kyje". Navržené území k zalesnění leží východně od Kyjí a jihozápadně od zástavby sídliště Černý Most. Jedná se o dvě plochy vzdálené od sebe cca 100 m, které leží na vyvýšené plošině, kterou nyní tvoří většinou travnatý porost. Svahy v okolí těchto ploch jsou již zalesněny. Přes pozemek parc. č. 2632/4 prochází lokální biokoridor L4/257 - Vítkov -Vidrholec. Celková plocha určená k zalesnění na těchto pozemcích je 23803 m2. Navržená druhová skladba pro výsadbu zahrnuje dub, lípu, habr, borovici a modřín a odpovídá místu na kterém bude provedena.
Pozemky jsou v současné době využívané jako louky a budou převedeny do pozemků určených k plnění funkcí lesa. Navrhovaným zalesněním dojde v budoucnu ke zvýšení biodiverzity daného území a s postupujícím časem a růstem dřevin na zalesněných plochách se bude zlepšovat i kulturní a estetická charakteristika daného místa.
2.4.2008 - Souhlas se studií "rekreační park U Čeňku"
Rada městské části Praha 14 na svém jednání dne 1.4.2008 schválila usnesení č. 161/RMČ/2008 ke studii "rekreační park U Čeňku", ve kterém vyslovila souhlas s návrhem studie "rekreační park U Čeňku" - Černý Most, Dolní Počernice a doporučuje jeho postupnou realizaci, tak aby park mohl sloužit k rekreaci i sportu co nejdříve a ukládá sdělit stanovisko městské části Praha 14 žadateli Stavokontrol, s. r. o., Podbabská 13, Praha 6 do 15. 4. 2008".
 19.7.2007 - Zahájení revitalizace suchého poldru na Čihadlech
19. července 2007 v 10.00 hodin byla na hrázi suchého poldru Čihadla zahájena radním hl. m. Prahy Petrem Štěpánkem revitalizace suchého poldru na Čihadlech.
Suchý poldr Čihadla byl vybudován v 80. letech minulého století a slouží k zachycování přívalových srážek z povodí Rokytky, tedy k rozlití vody na vhodném místě. V oblasti tohoto suchého poldru Čihadla budou rekonstruována koryta potoků. Připravená revitalizace této lokality je nejrozsáhlejší a největší přírodě blízkou obnovou vodních toků v Praze, jak se uvádí v tiskové zprávě magistrátu.
Lokalita je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla a dřívější technické úpravy koryt působí nepřirozeně a pro vodní faunu a flóru jsou nevhodné. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie JPD 2, z evropské kasy šlo na obnovu poldru zhruba 9 milionů, hlavní město se podílí asi 5 miliony, zbylé 3 miliony uhradí stát. Obnovou se korytům potoků vrátí přírodní charakter a v jejich okolí vznikne mnoho tůní a drobných vodních ploch. Svépravický potok bude odkloněn na sever až k přilehlému lesu a podél lesní cesty povede v trase příkopu až k psímu cvičišti, kde se opět setká s Rokytkou. Potok se prodlouží zhruba o kilometr. Také soutok Hostavického potoka s Rokytkou bude posunut dále po proudu. Hostavický potok tak před soutokem stačí ještě opsat několik oblouků. Obnovené koryto Rokytky povede v několika obloucích středem suchého poldru a na třech místech bude křižovat původní trasu. Napřímené koryto Rokytky bude částečně zasypáno. Ponechané hlubší části starého koryta budou rozšířeny a vznikne tak soustava průtočných a neprůtočných tůní.
Projekt bude dokončen v dubnu 2008, veškeré práce mají na starost Lesy hl. m. Prahy.
Blíže viz také zpráva MHMP.
 28.11.2006 - revitalizace Rokytky v prostorách retenční nádrže, k.ú. Kyje a Hostavice
KOK obdržel oznámení o zahájení řízení dle zák. 114/1992 Sb. ve věci Čihadla-revitalizace Rokytky v prostorách retenční nádrže, k.ú. Kyje a Hostavice. KOK obdržel část dokumentace -technickou zprávu a situační výkres. Revitalizací se rozumí úprava současné regulace toku Rokytky v záplavovém pásmu suchého poderu. Jedná se o vyčistění celého prostoru, obnovení meandrů Rokytky a osázení tohoto prostoru novou vegetací. KOK se k předloženému projektu nevyjádřil.
 22.5.2006 - Podání připomínek k navrhovanému golfovému areálu - Dolní Počernice
Podle § 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. podal Kyjský občanský klub vyjádření k dokumentaci pro navrhovaný záměr na "Golfový areál GOLF RESORT BLACK BRIDGE Praha 9 - Dolní Počernice".
Areál golfového hřiště GOLF RESORT BLACK BRIDGE bude realizován na celkové ploše cca 75,06 ha v prostoru jižně od sídliště Černý Most - s ohraničením rybníkem Martiňákem (Čeňkem), potokem Chvalka, nájezdem na Pražský okruh (R1) od obchodního střediska IKEA a výběžkem Xaverovského háje.
V rámci záměru vybudovat golfové hřiště je přímo v přírodním parku Klánovice-Čihadla navrženo vybudování 18-ti jamkové veřejné hřiště s tréninkovou plochou pro nácvik hry. Výstavba hřiště znamená vybudování technicky náročného hřiště s množstvím překážek včetně pískových bunkrů, dynamickým modelováním terénu a vznikne zde také 5 vodních ploch.
Do lokality navrženého golfového hřiště bude nutné, dle předložené dokumentace, dopravit cca 1600000 t stavebních hmot v období cca 400 dní. Denně bude proto nutné přepravit okolo 4000 t stavebních hmot. Při použití nákladních automobilů typu SCANIA o přepravním množství 18 t pak bude denně vjíždět a vyjíždět do lokality stavby cca 225 nákladních automobilů. Celkově bude na toto množství potřeba cca 888889 automobilů.
V lokalitě hřiště bude provedena zcela zásadní modelace terénu, která není v souladu s krajinným rázem okolní krajiny (vyvýšeniny, pískové bunkry a umělá jezírka). Z povahy z tohoto sportu navíc vyplývá, že se v prostoru v daném čase může pohybovat pouze pár lidí (navíc se jedná o rekreaci selektivní, žádné děti apod.).
Rozvoj sídel v okrajových částech města by neměl měnit jejich charakter, ani charakter okolní krajiny a měl by respektovat přírodní podmínky. Jedním ze strategických cílů který deklaroval MHMP je dosáhnout harmonie mezi městským a přírodním prostředím, zajistit stabilitu městské a příměstské krajiny, postupně očišťovat území od funkcí s nadměrným negativním dopadem na životní prostředí. Tento cíl, u této navrhované stavby, není rozhodně naplněn.
 3.5.2006 - EIA - Oznámení záměru Golfový areál GOLF RESORT BLACK BRIDGE
Areál golfového hřiště GOLF RESORT BLACK BRIDGE bude realizován na celkové ploše cca 75,06 ha v prostoru jižně od sídliště Černý Most - s ohraničením rybníkem Martiňákem (Čeňkem), potokem Chvalka, nájezdem na Pražský okruh (R1) od obchodního střediska IKEA a výběžkem Xaverovského háje. Zástavba Dolních Počernic je od vlastního hřiště oddělena pásem pozemků, které jsou využívány jako pole.
V rámci záměru je v přírodním parku Klánovice-Čihadla navrženo vybudování 18-ti jamkové veřejné hřiště s tréninkovou plochou pro nácvik hry. Výstavba hřiště znamená vybudování technicky náročného hřiště s množstvím překážek včetně pískových bunkrů, dynamickým modelováním terénu a vznikne zde také 5 vodních ploch. Ve fázi výstavby bude vyvolaná doprava velice intenzivní, protože bude nutné na lokalitu hřiště dovézt cca 1600000 t materiálů. V areálu bude 10 budov bungalovů s 2 apartmány 2+kk, každý s garáží (s kapacitou 40 ubytovaných), 2 budovy zázemí se 4 byty 2+kk pro zaměstnance, každý s garáží a golfový klub spolu s hospodářským zázemím klubu.
Plocha navrhovaného golfového hřiště zasahuje do lokálního biokoridoru kolem Svépravického potoka a biokoridoru vedoucího do Xaverovského háje, přímo se dotýká přírodní památky Xaverovský Háj. V blízkém okolí se pak nachází přírodní památky V Pískovně a Počernický rybník. Blíže viz . Text oznámení záměru http://www.ceu.cz/eia_files/PHA190/PHA190__oznameni.zip a Informace o oznámení záměru http://www.ceu.cz/eia_files/PHA190/PHA190__infOznam.pdf.
 5.10. 2005 - Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem pozemků na golfové hřištěo
Dle předpokladu vyhrála výběrové řízení na pronájem pozemků v k.ú. Dolní Počernice a v k.ú. Horní Počernice ve vlastnictví hlavního města Prahy za účelem výstavby a provozování golfového hřiště společnost Golf resort Černý Most. Tato společnost získala na dobu 25-ti let s právem jejího prodloužení o dalších 10 let pronájem pozemků za účelem výstavby a provozování golfového hřiště za nájemné ve výši 5,-Kč/m2/rok za plochy sportoviště, 100,-Kč/m2/rok za plochy zázemí klubu, 30,-Kč/m2/rok za plochy parkoviště a 1,-Kč/m2/rok za doprovodné plochy hřiště a pro veřejnou zeleň (zatravněné nebo ozeleněné).
 27.6.2005 - Výběrové řízení na pronájem pozemků v k.ú. Dolní Počernice a Horní Počernice pro výstavbu a provozování golfového
Odbor obchodních aktivit Magistrátu hl.m. Prahy vyhlásil výběrové řízení na pronájem pozemků v k.ú. Dolní Počernice a v k.ú. Horní Počernice ve vlastnictví hlavního města Prahy za účelem výstavby a provozování golfového hřiště. Favoritem k investičnímu záměru je zřejmě společnost „Golf resort“. Golfové hřiště by mělo být umístěno mezi rybníkem Martiňák, Dolními Počernicemi, silničním okruhem okolo Prahy R1, Horními Počernicemi a sídlištěm Černý Most. Předání nabídek je do 30.6.2005.
 23.6.2005 - Studie Přírodní park „Na Čeňku“
Útvaru rozvoje HMP objednal zpracování záměru na zbudování přírodního parku na rozhraní MČ Praha 14 a Praha-Dolní Počernice v údolní nivě Rokytky. V návrhu není situováno umístění jednotlivých prvků volnočasových aktivit (kromě golfového hřiště), má malý podíl zalesněného území a do studie není zahrnuta plocha celého vrchu Čihadla a lokalita Kyjského Rybníku.

© Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890