Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

8. jednání Rady městské části Praha 14
konané dne 18.3.2003

č. 189/RMČ/2003

vyjádření městské části Praha 14 k návrhu na změnu využití "Domu služeb čp. 752 ul. Slévačská na bytový dům"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

předložený návrh na změnu využití "Domu služeb čp. 752 ul. Slévačská na bytový dům"

II. s o u h l a s í

1. se změnou využití objektu čp. 752 pro bydlení ve funkčním území smíšeného obchodu a služeb (SVO) určeném územním plánem sídelního útvaru hl.m. Prahy

2. s vyjádřením městské části Praha 14, které je přílohou č.1 tohoto usnesení, k předloženému návrhu na změnu využití "Domu služeb čp. 752 ul. Slévačská na bytový dům"

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

sdělit vyjádření městské části Praha 14 k návrhu na změnu využití "Domu služeb čp. 752 ul. Slévačská na bytový dům" společnosti Báňské projekty Teplice, a.s., Kollárova 11, Teplice

T: 24.3.2003

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing.Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR