Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

93.jednání Rady městské části Praha 14
konané 1.10.2002

č. 539/R/2002

vyjádření Městské části Praha 14 ke studii na využití objektu čp. 752 ul. Slévačská


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

předloženou studii na využití objektu čp. 752 ul. Slévačská

II. d o p o r u č u j e

polyfunkční využití objektu čp. 752 ul. Slévačská pro parkování, obchod, administrativu a byty podle předložené studie

III. u p o z o r ň u j e

na dodržení vyhlášky č. 26/1999/Sb., HMP ,o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze při zpracování navrhování a umístění stavby

IV. u k l á d á
Ing. Miroslavu Skalovi, místostarostovi Městské části Praha 14

sdělit vyjádření Městské části Praha 14 ke studii na využití objektu čp. 752 ul. Slévačská společnosti LAMO, spol.r.o., K.Čapka 2473, Teplice

T: 9.10.2002

 

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta Městské části Praha 14 místostarosta Městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR