Menu:
 O nás   Stanovy sdružení   Výbor KOK   Kontakt   Vzkazy, dotazy   kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Nad rybníkem
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
EIA
V Čeňku
Golf Resort
Kyjský rybník
Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Rekonstrukce Slévačská čp. 752
Jak se rozhodovalo
Následující přehled všech událostí, akcí a dokumentů dává přehled o všech akcích a dokumentech týkajících se připravované rekonstrukce objektu čp. 752 ve Slévačské ul. na dům s využitím pro bytové účely.

Podrobnosti a obrázky týkající se územního řízení na úpravu objektu čp. 752 ve Slévačské ul. na dům s využitím pro bytové účely (bývalé obchodní středisko a středisko služeb).  25.04.2009 - Stanovisko HS ke hluku ze stavby rezidence Lehovec

Na základě podaných stížností na bourací práce ve Slévačské ulici č.p. 752, Praha 9 provedla Hygienická stanice hl. m. Prahy prošetření a zaslala své stanovisko. Celý článek ...

  25.04.2009 - Příliš hlučné ticho okolo stavby rezidence Lehovec
Únava, deprese, podrážděnost, agresivita, nedostatek spánku. Není to jarní únavou, ale působením nadměrného hluku v okolí stavby rezidence Lehovec. Hluk nad 65 decibelů je podle odborníků dlouhodobě nesnesitelný a prokazatelně poškozuje zdraví. Celý článek ...

  19.04.2009 - Stanovisko odboru výstavby a dopravy ke hluku ze stavby rezidence Lehovec
Na základě podaných stížností na stavební hluk a bourací práce ve Slévačské ulici č. p. 752, Praha 9 provedl Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 prošetření a zaslal své stanovisko. Celý článek ...

  19.04.2009 - Pohoda bydlení v okolí rezidence Lehovec
Termínem "pohoda bydlení" se rozumí takový stav, kdy někdo bydlí v klidu, spokojeně, příjemně a šťastně. O tom se obyvatelům Lehovce a zejména občanů bydlících v bezprostřední blízkosti stavby rezidence Lehovec (budova bývalého obchodního střediska na Lehovci) může jenom zdát. Celý článek ...

  10.03.2009 - Jak je realizována stavba rezidence Lehovec?
Hluk a prach se staly denní součástí života občanů Lehovce. Hluk zasahuje do každodenního života obyvatelů Lehovce a zejména občanů bydlících v bezprostřední blízkosti stavby rezidence Lehovec (budova bývalého obchodního střediska na Lehovci). Celý článek ...

  30.10.2008 - SVG development získala smlouvy na pronájem pozemků
Společnost SVG development získala smlouvu na pronájem pozemků v okolí stavby rezidence Lehovec (bývalý Dům služeb Lehovec) na zabezpečení parkovacích stání a staveniště pro výstavbu rezidence Lehovec. Celý článek ...

  10.08.2008 - Vydáno stavební povolení pro rezidenci Lehovec
Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 vydal společnosti SVG development stavební povolení pro stavbu nástavba objektu Dům služeb Lehovec - byty a kanceláře na pozemcích č. parc. 2683, 2684, 2690/4, 2691/1, 2691/2, 2692, 2712, k.ú. Hloubětín při úl. Slévačská, Praha 9. Celý článek ...

 10.7.2008 - Zveřejněn záměr na pronájem pozemku SVG Development na umístění staveniště (rekonstrukce OD Lehovec)
Odbor obchodních aktivit MHMP zveřejnil záměr pronajmout části pozemků parc.č. 2692 a 2691/2 o celkové výměře 93 m2 v k.ú. Hloubětín společnosti SVG Development s.r.o. za účelem umístění zařízení staveniště za nájemné ve výši 5 Kč/m2/den. Jedná se pronájem pozemků (veřejného parkoviště) pro umístění zařízení staveniště pro rekonstrukci "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře" na residenci Lehovec.

  22.6.2008 - Stanovisko Hygienické stanice k bouracím pracím na Lehovci
Ve stanovisku Hygienické stanice je uvedeno, že byla provedena 20.5.2008 kontrola objektu, kde demoliční práce probíhají a v době kontroly byla stavba již ze tří stran zabezpečena protiprašnou sítí a na další straně se bude instalovat. Celý článek ...

  22.06.2008 - Zahájeno stavební řízení pro nástavbu na Lehovci
Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zahájil stavební řízení nástavby objektu Dům služeb Lehovec - byty a kanceláře na pozemcích. Celý článek ...

11.06.2008 - Demoliční práce v objektu bývalého domu služeb Lehovec dále intenzivně pokračují
Vlastník nemovitosti, SVG Development s.r.o., zahájil dne 13.5.2008 bourací práce a připravuje objekt na výstavbu. Bourací práce provádí společnost DEMOLICE Co. s.r.o., která byla do obchodního rejstříku zapsána 2.4.2008. Společnost DEMOLICE Co. s.r.o. nedodržuje stanovené pracovní doby a začíná s hlučnými pracemi (např. práce bagru a nakládání suti) před stanovenou dobou.

  20.05.2008 - SVG development začal na Lehovci bourat bez stavebního povolení
Společnost SVG development (vlastník nemovitosti), která začala v objektu bývalého domu služeb Lehovec bourat, zatím nemá stavební povolení. Celý článek ...

14.5.2008 - Zahájeny demoliční práce v objektu bývalého domu služeb Lehovec
Vlastník nemovitosti, SVG Development s.r.o., zahájil dne 13.5.2008 bourací práce a připravuje objekt na výstavbu. Bourací práce provádí společnost DEMOLICE Co. s.r.o., která byla do obchodního rejstříku zapsána 2.4.2008. Na základě výzvy OVD MČ P14 provedl předchozí majitel objektu (společnost LAMO s.r.o.) v roce 2007 pouze neodborné vyčistění objektu od suti a hrubých částí (odpad nakládal do kontejnerů lopatami). Částice azbestu spolu s prachem na této stavbě zůstaly a dále se zde vyskytují i dosud neuvolněné části stavby, které obsahující azbest. Vyklizení objektu v roce 2007 prováděla společnost LE Nora CZ s.r.o.

  05.05.2008 - Stanovisko hygieny pro stavbu rezidence Lehovec
Hygienická stanice hlavního města Prahy - Pobočka Praha- sever vydala společnosti TERRA OPTIMUM spol. s r. o. stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení ke stavbě Rekonstrukce a dostavba bývalého Domu služeb Lehovec. Celý článek ...

  23.05.2007 - Kyjský občanský klub se připojil k žalobě na "rekonstrukci domu služeb Lehovec"
Kyjský občanský klub podal u Městského soudu v Praze oznámení účasti na řízení sp. zn. 8 Ca 241/2006 ve věci žaloby na zrušení vydaného územního rozhodnutí pro stavbu "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře". Celý článek ...

  20.04.2008 - Stanovisko OŽP pro stavbu rezidence Lehovec
Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 14 vydal závazné stanovisko společnosti TERRA OPTIMUM spol. s r. o. k rekonstrukci a dostavbě bývalého domu služeb Lehovec. Celý článek ...

Celý článek ...  16.1.2007 - Vyklízení odpadů z objektu bývalého domu služeb Lehovec
Dne 16.1.2007 zahájil vlastník (společnost LAMO spol. s.r.o. Havlíčkova 6, č.p.382, Teplice, 41501), po několika neúspěšných výzvách odboru výstavby a dopravy, vyklízení objektu bývalého domu služeb Lehovec od stavebního odpadu a odloženého odpadu, včetně nebezpečného odpadu (azbest). Jedná se o zbytky izolačních interiérových desek obsahujících azbest, sendvičové desky a zbytky protipožárního nástřiku ocelové konstrukce.
Vyklizení objektu provádí společnost LE Nora CZ s.r.o., která předložila smlouvu o likvidaci a uložení nebezpečných odpadů uzavřenou se společností SUNEX s.r.o.

  20.10.2006 - Soud nepřiznal odklad u podané žaloby na "rekonstrukci domu služeb Lehovec"
Městský soud v Praze zamítl žádost o přiznání odkladu vykonatelnosti územního rozhodnutí pro stavbu "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře" a nepřiznal žalobě odkladný účinek. Celý článek ...

28.9.2006 - Slévačská - skládka nebezpečného odpadu obsahující azbest
Na pozemku parc.č. 2684 v katastrálním území Hloubětín Slévačská č.p. 752, v objektu bývalého Domu služeb na Lehovci (vlastník LAMO spol. s.r.o. Havlíčkova 6, č.p.382, Teplice, 41501) se v průběhu jeho devastace vytvořila skládka nebezpečného odpadu. Jedná se o o zbytky izolačních interiérových desek obsahujících azbest, sendvičových desek a případně i zbytky protipožárního nástřiku ocelové konstrukce a možná také dalších nebezpečných látek nebo látek ohrožující zdraví obyvatel nebo životní prostředí. Blíže viz foto ve fotogalerii.
Objekt bývalého Domu služeb na Lehovci je již několik let v devastovaném stavu, nezabezpečený a obsahuje nejrůznější odpad. Je rizikem zejména pro děti a mladistvé, kteří se v něm občas vyskytují, slouží jako útulek pro přespávání bezdomovců, černá skládka odpadů a dále obsahuje volně ložené demoliční odpady, jejichž součástí je také azbest uvolněný z rozbitých stavebních materiálů obsahujících azbest. Částice azbestu jsou rozptýleny po stavbě, smíchány se stavebním demoličním odpadem a prachem. Částice azbestu jsou potom spolu s prachem zbytky skelné vaty apod. roznášeny po okolí stavby.
Vzhledem k přítomnosti azbestu se jedná o skládku nebezpečného odpadu, která není nijak zabezpečena a ovlivňuje životní prostředí i zdraví občanů, kteří žijí v okolí této skládky nebezpečného odpadu. Vzhledem k této situaci byla podána stížnost na Úřad městské části Praha 14, ČIŽP oblastní inspektorát PRAHA, Hygienickou stanici hlavního města Prahy a podáno trestní oznámení.
Účinky azbestu na zdraví
Vlákna azbestu se uvolňují během výstavby, údržby a zejména při demolici budov; kde se vyskytují stavební materiály, které obsahují azbest. Jsou-li uvolněná vlákna azbestu vdechnuta, mohou způsobit azbestózu, rakovinu plic a mesotheliom. Kuřáci vystavení působení azbestu jsou v podstatně vyšším riziku rakoviny plic než stejně exponovaní nekuřáci.
Negativní účinky azbestu na zdraví tedy nespočívají v chemickém působení, ale v mechanickém dráždění citlivých tkání zejména dýchacích orgánů! Onemocnění z azbestu se může projevit až po dlouhé době od prvního kontaktu s azbestem (až v době, kdy nemocný již dlouhou dobu s azbestem nepracuje nebo nepřichází do kontaktu.
Blíže viz také http://bezjedu.arnika.org
Blíže viz také Azbest - karcinogenní látka border="0" align="center">

  22.08.2006 - Proti vydanému územnímu rozhodnutí "rekonstrukce domu služeb Lehovec" podána žaloba
Proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 12.6.2006, kterým byla zamítnuta všechna odvolání proti územnímu rozhodnutí pro stavbu "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře" byla podána žaloba k Městskému soudu v Praze. Celý článek ...

20.7.2006 - Prodej bývalého domu služeb na Lehovci
Realitní kancelář SPOLINE s.r.o. nabízela za 36 miliónů Kč k prodeji bývalý Dům služeb na Lehovci k rekonstrukci na byty a kanceláře. Vlastník této nemovitosti - společnost LAMO s.r.o. prodává tuto nemovitost, kterou záměrně několik let neudržovala a nechala jí zchátrat, s vydaným územním rozhodnutím, které má však právní vady a je tudíž neplatné.

 20.6.2006 - Rozhodnutí o odvolání k umístění nástavby "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře" Stavební odbor Magistrátu hlavního města Prahy vydal rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí o umístění nástavby "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře". Všechny připomínky a námitky KOK a ostatních účastníků řízení byly stavebním odborem Magistrátu hlavního města Prahy zamítnuty.


11.4.2006 - Stavební bytové družstvo Severní Město nemá žádné připomínky
Stavební bytové družstvo Severní Město zaslalo společnosti TERRA OPTIMUM s.r.o. své vyjádření ve kterém konstatuje, že "Stavební bytové družstvo Severní Město nemá námitek s pokračováním přípravných prací spojených s výstavbou uvedeného objektu". Blíže viz dopis ředitelky družstva.

30.1.2006 - Jak nás zastupují naši zastupitelé?
Na písemný dotaz proč Rada MČ Praha 14 neuplatnila své připomínky k velké hmotnosti stavby, které měla v předchozích řízeních odpověděl pan Ing. Miroslav Skala "Postoj městské části k velké hmotnosti stavby je orgánu územního rozhodování znám již z předchozích vyjádření k zahájení územního řízení ze dne 25.3. 2004 a není nutno ho opakovaně vyjadřovat. Navíc členové RMČ měli 18.10. 2005 k dispozici odvolání dalších účastníků řízení, takže měli jistotu, že tato problematika bude i nadále posuzována v odvolacím řízení. S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem RMČ nepovažovala za nutné, aby se formální k vydanému územnímu rozhodnuti vyjadřovala." Vážení zastupitelé DĚKUJEME za váš postoj jak se staráte o vaše voliče. Občane starej se sám! Blíže viz celý dokument.

23.11.2005 - Odvolání KOK proti rozhodnutí o umístění nástavby "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře"
Kyjský občanský klub podal odvolání proti rozhodnutí Odboru výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 ve kterém umísťuje nástavbu objektu "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře". Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 vydal dne 14.11.2005 oznámení o podaném odvolání s výzvou k vyjádření. Odvolání proti rozhodnutí o umístění nástavby podalo také I. Občanské sdružení Hloubětín, SBD Severní město a další občané (účastníci řízení) bydlící v nemovitostech sousedících s navrhovanou stavbou.

10.10.2005 - Vydáno rozhodnutí "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře"
Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 vydal rozhodnutí ve kterém umísťuje nástavbu objektu "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře", tak jak je zakresleno v ověřené dokumentaci.

Součástí rozhodnutí je také rozhodnutí o námitkách účastníků řízení (občanských sdružení Kyjský občanský klub a I. Občanské sdružení Hloubětín a devíti občanů).
Rekonstrukce spočívá v tom, že na dnešní hmotově rozměrný jednopatrový objekt v těsném sousedství zástavby nízkopodlažních rodinných domků budou přidány další dvě patra a střecha. Celkem 78 bytů, 3 kanceláře a odpovídající počet stání pro automobily v přízemí objektu.
Celkový pohled na navrhovanou "rekonstrukci" viz následující odkaz.
Situaci v místě můžete posoudit také z leteckého snímku současného stavu.

Občanské sdružení Kyjský občanský klub se jako účastník řízení proti tomuto rozhodnutí odvolá.
 7.6.2005 - Ústní jednání spojené s místním šetřením "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře"
Dne proběhlo 7. 6. 2005 v 8:30 hodin na místě stavby ústní jednání spojené s místním šetřením "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře". Na toto jednání se dostavili dva zástupci společnosti TERRA OPTMUM s r.o., která zde vystupuje jako navrhovatel na základě pověření společnosti LAMO spol.r.o., která je vlastník objektu a investor navrhované rekonstrukce, zástupci občanských sdružení Kyjský občanský klub a I. Občanské sdružení Hloubětín a dále pak 13 občanů dotčených touto stavbou.
V průběhu tohoto jednání předali manželé Kodetovi dopis, ve které popisují havarijní stav objektu bývalého domu služeb Lehovec o který se majitel řádně nestará a neudržuje stavbu do té míry, že její stav ohrožuje život nebo zdraví osob. V průběhu ústní jednání spojeného s místním šetřením se tímto názorem ztotožnilo dalších 11 účastníků místního šetření a podpořili žádost Jany a Martina Kodetových. Tento dopis s podpisy je také součástí protokolu z ústního jednání spojeného s místním šetřením ze dne 7. 6. 2005. Teto dopis byl také zaslán starostovi Prahy 14 Ing. Miroslavu Froňkovi s žádostí aby pomohl s řešením této situace, která ohrožuje nejen sousední pozemky a jejich majitele, ale také ostatní občany, kteří se pohybují na veřejných prostranstvích v okolí tohoto objektu a také dopravu na veřejných komunikacích. Starosta byl zároveň požádán o sdělení podrobných informací, jaké kroky již samospráva a státní správa učinila k řešení této situace, která se neustále zhoršuje a hrozí vyústit v havárii nebo katastrofou a jak řešila přestupky proti stavebnímu řádu, hygienickým a bezpečnostním předpisům.
Občanské sdružení KOK podalo připomínky a námitky k navrhované stavbě. Připomínky a námitky podalo také I. Občanské sdružení Hloubětín, SBD Severní město a další občané bydlící v nemovitostech sousedících s navrhovanou stavbou.

10.5.2005 - Pokračování územního řízení "Dům služeb Lehovec" - ústní jednání
Odbor výstavby a dopravy ÚMČ P14 vydal oznámení o pokračování územního řízení "Dům služeb Lehovec - stavební úpravy na byty a kanceláře" a nařizuje ústní jednání spojené s místním šetřením na den 7.6.2005 v 8:00 hodin na místě stavby.

Předchozí ústní jednání spojené s místním šetřením proběhlo již 5.3.2004 a 30.3.2004 - Občanské sdružení podalo připomínky a námitky k navrhované stavbě. Připomínky a námitky podalo také I. Občanské sdružení Hloubětín, SBD Severní město a další občané bydlící v nemovitostech sousedících s navrhovanou stavbou. O podaných připomínkácj nebylo rozhodnuto, územní řízení bylo přerušeno k doplnění požadovaných podkladů, ukončeno a na základě odvolání společnsoti LAMO opět obnoveno a přerušeno k doplnění požadovaných podkladů.30.4.2005 - Hasiči zasahovali v Slévačské čp. 752
Dne 30.4.2005 prováděli hasiči technický zásah k zajištění bezpečnosti v podjezdu ulice Slévačská čp. 752 (bývalý dům služeb Lehovec). Hasičská jednotka provedla stržení zbývajících uvolněných podhledů na stropě v podjezdu.

12.4.2005 - Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 vydal rozhodnutí o přerušení územního řízení „Dům služeb Lehovec - stavební úpravy na byty a kanceláře“
Po vydání rozhodnutí (dne 28.1.2005 ) o zrušení zastavení územního řízení, které vydal Odbor stavební Magistrátu hlavního města Prahy jako odvolací orgán a vrátil věc k novému projednání a rozhodnutí, vydal Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 dne 12.4.2005 rozhodnutí o přerušení územního řízení „Dům služeb Lehovec - stavební úpravy na byty a kanceláře“ do 30.9.2005 a vyzval navrhovatele (TERRA OPTMUM s r.o.).
Navrhovatel byl vyzván k doplnění předloženého návrhu o tyto údaje a podklady:
 • doklad prokazující, že zpracovatel dokumentace stavby k územnímu řízení je oprávněn k této činnosti a dokumentace je opatřena razítkem oprávněné osoby,
 • stanovení radonového indexu,
 • vyjádření Dopravního podniku Hl. m. Prahy,
 • vyjádření TSK - svodná komise,
 • stanovisko MHMP - památková péče,
 • písemné prohlášení navrhovatele, že na předmětnou stavbu není uplatněn restituční nárok,
 • souhlas vlastníků pozemků a staveb dotčených přímo stavbou a zařízením staveniště, pokud k nim majitel nemá vlastnické nebo jiné právo,
 • podle katastru nemovitostí provedený soupis parcelních čísel,
 • seznam a adresy všech známých účastníků územního řízení.


 • 8.2.2005 - Oprava vydaného rozhodnutí stavebního odboru MHMP (Dům služeb Lehovec). Odbor stavební Magistrátu hlavního města Prahy vydal dne 20.1.2005 Rozhodnutí ve věci odvolání společnosti LAMO spol.r.o. proti rozhodnutí o zastavení územního řízení "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře" a věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí. V písemném vyhotovení došlo k písmařské chybě v textu rozhodnutí na str. 2., 2. odstavec 3. věta, kdy se nahrazuje text "ad 2) bez bližšího zdůvodnění souhlasí s odvoláním" textem text "ad 2) bez bližšího zdůvodnění nesouhlasí s odvoláním". Účastníci řízení byli o provedené úpravě vyrozuměni.

  20.1.2005 - Rozhodnutí ve věci odvolání společnosti LAMO spol.r.o. proti rozhodnutí o zastavení územního řízení "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře". Společnost LAMO s.r.o. se 15.10.2004 odvolala proti rozhodnutí Odboru výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 o zastavení územního řízení "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře". Odbor stavební Magistrátu hlavního města Prahy jako odvolací orgán vydal rozhodnutí, ve kterém rozhodnutí Odboru výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 o zastavení územního řízení ruší a vrací věc k novému projednání a rozhodnutí.
  Stavební odbor Magistrátu hlavního města Prahy v rozhodnutí uvádí, že předložená dokumentace dokládá rozsah stavby neúplně a navrhovatel (LAMO s.r.o.) musí doplnit všechny potřebné podklady. mimo jiné v dokumentaci chybí souhlas vlastníků pozemků a staveb přímo dotčených stavbou a zařízením staveniště, stanovisko odboru památkové péče, stanovení radonového indexu, vyjádření Dopravního podniku Prahy, nejsou vyjasněny majetkoprávní vztahy (nosné sloupy ve Slévačské ulici), nebyl správně určen okruh účastníků řízení (vlastníků pozemků) apod.
  Na mnoho z těchto nedostatků upozornil i Kyjský občanský klub (dne 30.3.2004) při podání připomínek a námitek k navrhované stavbě Slévačská čp. 752. Tyto připomínky se objevily také v podaných připomínkách od I. Občanského sdružení Hloubětín, SBD Severní město a další občanů bydlících v nemovitostech sousedících s navrhovanou stavbou.

  1.12.2004 - Objekt bývalého obchodního domu Lehovec bude odstrojen Podle informace starosty p. Ing. Miroslava Froňka (na diskusním fóru www stránek ÚMČ Prahy 14) bylo dohodnuto mezi pracovníky odboru výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 a zástupci společnosti LAMO spol. s r.o., že na náklady vlastníka bude celý objekt bývalého obchodního domu Lehovec odstrojen (zbude pouze kovová konstrukce). Práce by měly být zahájeny 3.12.2004.

  1.12.2004 - U bývalého obchodního domu Lehovec zasahovali hasiči V úterý 30.11.2004 okolo 21:00 zasahovala u bývalého obchodního domu Lehovec jednotka hasičů a policie ČR.

  30.11.2004 - Bývalý obchodní dům Lehovec je nabízen k prodeji V současné době je zdevastovaný bývalý obchodní dům Lehovec nabízen vlastníkem, přes www.realit.cz, k prodeji za 30.000.000,- Kč.

  28.12.2004 - Bývalý obchodní dům Lehovec je nebezpečný i pro zloděje V neděli 28.11.2004 v odpoledních hodinách byla přerušena dodávka elektrického proudu. Příčinou bylo násilné vniknutí k transformátorům 22/4 KV v přízemí zdevastované budovy bývalého obchodního domu Lehovec, Slévačská čp. 752. Pachatel zkratoval elektrické přívody tak, aby mohl ukrást měděné vodiče. Nevyzkratoval však vše a opraváři PRE jej našli při výjezdu k havarii.

  28.12.2004 - Další devastace bývalého obchodního domu Lehovec Zanedbaná stavba stále obtěžuje hlukem při rozkrádání jednotlivých součástí budovy a ohrožuje obyvatele na zdraví (špína, nepořádek, poletující skelná vata a nezabezpečený vstup do objektu. 21.11.2004 je v prvním patře ještě několik oken 28.12.2004 je sklo vysypané na parkovišti a hliníkové rámy ukradeny.
  Majitel objektu (společnost LAMO s.r.o.), která zanedbává jeho údržbu a nechává jej chátrat, má na Magistrátu hl. m. Prahy, na odboru obchodních aktivit, podanou žádost k pronájmu a budoucímu odprodeji pozemků parkoviště.
  Rada městské části Praha 14 na svém 42. jednání, které se konalo dne 7. 9. 2004, přijala usnesení č. 474/RMČ/2004, že souhlasí se záměrem odboru obchodních aktivit Magistrátu hl. m. Prahy k pronájmu a budoucímu odprodeji pozemků parc. č. 2691/1, parc. č. 2691/2, parc. č. 2691/3 a parc. č. 2692 v k. ú. Hloubětín, pro využití pozemků na zařízení staveniště a na parkování osob. automobilů (parkoviště vedle bývalého Domu služeb Lehovec).

  2.11.2004 - Odvolání společnosti LAMO spol.r.o. proti rozhodnutí o zastavení územního řízení „Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře“ Společnost LAMO s.r.o. se odvolala proti rozhodnutí Odboru výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 o zastavení územního řízení (ze dne 13.10.2004) „Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře“.

  13.10.2004 - Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 vydal rozhodnutí o zastavení územního řízení „Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře“ Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 vydal rozhodnutí o zastavení územního řízení „Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře“ protože navrhovatel, společnost LAMO spol.r.o. nedoložila ani v prodlouženém termínu smlouvu o pronájmu pozemku parc. č. 2692 s MHMP pro vyřešení dopravy v klidu. Jedná se o pronájem parkoviště mezi Slévačskou ulicí a vlastní nemovitostí, které je ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy.

  7. 9. 2004 - Rada městské části Praha 14 souhlasí se záměrem Magistrátu hl. m. Prahy s pronájmem a odprodejem parkoviště na Lehovc Rada městské části Praha 14 na svém 42. jednání, které se konalo dne 7. 9. 2004, přijala usnesení č. 474/RMČ/2004, že souhlasí se záměrem odboru obchodních aktivit Magistrátu hl. m. Prahy k pronájmu a budoucímu odprodeji pozemků parc. č. 2691/1, parc. č. 2691/2, parc. č. 2691/3 a parc. č. 2692 v k. ú. Hloubětín, pro využití pozemků na zařízení staveniště a na parkování osob. automobilů (parkoviště vedle bývalého Domu služeb Lehovec).

  18. 8. 2004 - Prodloužení přerušení územního řízení „Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře“ ÚMČ Praha 14 vydal sdělení o prodloužení přerušení územního řízení "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře". Termín přerušení byl stanoven do 30.9.2004 pro uzavření smlouvy na převod pozemku, parc. č. 2692 v k.ú. Hloubětín, pro parkoviště rekonstruovaného Domu služeb Lehovec. Občané tak přijdou o veřejné parkoviště, které jim v současné době slouží k parkování.

  19. 8. 2004 - Na serveru Econnect vyšel článek "Kauza Slévačská: Občané versus radnice?". O.s. Econnect (http://zpravodajstvi.ecn.cz) je nevládní nezisková organizace, která pomáhá ostatním organizacím neziskového sektoru v České republice využívat informační technologie a ve svém zpravodajství se zároveň věnuje dění, které se tohoto sektoru dotýká.

  19. 8. 2004 - Dopis starostovi ÚMČ Praha 14 ve věci pronájmu parkoviště u bývalého domu služeb na Lehovci. Občanské sdružení požádalo v dopisu starostu p. Ing. Miroslava Froňka o sdělení, jaké stanovisko MČ Praha 14 zaujala k záměru Magistrátu hl. m. Prahy pronajmout pozemek, parc. č. 2692 v k.ú. Hloubětín, na zřízení chybějících parkovacích míst potřebných pro navrhovanou rekonstrukci "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře". Občanské sdružení upozorňuje, že okolí navrhované stavby je z hlediska řešení dopravy v klidu nejhorší v celé Praze 14. Pronájem a následný úplatný převodu pozemku, na kterém je v současné době veřejné parkoviště, pro řešení dopravy v klidu pro připravovanou rekonstrukci by se ještě více prohloubil současný deficit parkovacích stání v této oblasti. Zároveň by došlo k likvidaci vzrostlých stromů, které rostou na pozemcích, které mají být předmětem pronájmu a mají sloužit ke zřízení staveniště.
  Blíže viz dopis starostovi ÚMČ Praha 14.

  15.7.2004 - Diskusní fórum na na téma - rekonstrukce "obchodní centra - Slévačská. Další příspěvek na diskusním fóru ÚMČ Praha 14 téma - rekonstrukce "obchodní centra - Slévačská.
  Blíže viz diskuse.

  15.7.2004 - Zabezpečení devastovaného objektu na náklady ÚMČ P14 - Úřad městské části Praha 14 provedl na vlastní náklady zabezpečení devastovaného objektu bývalého obchodního domu na Lehovci (uzavřel přístupové cesty do objektu, uklidil odpad z objektu ležící na veřejných komunikacích okolo objektu) nechal vypracovat statický posudek objektu a zabezpečil posekání přerostlé trávy. Stav objektu se stabilizoval.

  10.7.2004 - Devastace bývalého obchodního domu Lehovec - Obrazová galerie dokumentuje stav devastace objektu bývalého obchodního domu na Lehovci v porovnání se stavem z listopadu 2003. Zanedbaná stavba obtěžuje hlukem při rozkrádání jednotlivých součástí budovy a ohrožuje obyvatele na zdraví (špína, nepořádek, poletující skelná vata a nezabezpečený vstup do objektu.

  9. 7. 2004 - Dům loupou jako perníkovou chaloupku - Večerník Praha (9.7.2004) - Večerník Praha zveřejnil článek o chátrajícím bývalém obchodním domě ve Slévačská čp. 752. O objekt se nový majitel nestará a nehlídaná budova se stala objektem zájmu bezdomovců a dalších skupin, které systematicky objekt rozkrádají a ničí.

  7. 7. 2004 - Společnost LAMO podala žádost o prodloužení - Společnost LAMO spol. s.r.o. podala žádost o prodloužení lhůty pro doložení nezbytných dokladů pro pokračování územního řízení.

  25.6.2004 - Občanské sdužení zaslalo Ing. Skalovi a zastupitelstvu MČ Praha 14 dopis ve kterém upozorňuje na chátrající objekt bývalého obchodního domu ve Slévačská čp. 752 a neřešenou situaci probíhajícího územního řízení.

  23.6.2004 - Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 vydal rozhodnutí o přerušení řízení „Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře“. Řízení je přerušeno do 9.7.2004 k doložení smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 2692 s MHMP pro vyřešení dopravy v klidu. Jedná se o pronájem parkoviště mezi Slévačskou ulicí a vlastní nemovitostí, které je ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy.

  14.6.2004 - Příspěvek do diskusního fóra ÚMČ Praha 14 k rekonstrukci objektu čp. 752 ve Slévačské ul. "Rekonstrukce "obchodní centra - Slévačská"

  30.3.2004 - Občanské sdružení podalo připomínky a námitky k navrhované stavbě. Připomínky a námitky podalo také I. Občanské sdružení Hloubětín, SBD Severní město a další občané bydlící v nemovitostech sousedících s navrhovanou stavbou.

  24.3.2004 - Podána stížnost na nezákonný postup při vedení ústního jednání spojeného s místním šetřením (ústního jednání zúčastnili občané, kteří nebyli účastníky řízení a neprokázali se písemnou plnou mocí a narušovali průběh ústního jednání). Připomínky do protokolu mohly být podány až při pokračování jednání na radnici ÚMČ Prah 14.

  12.3.2004 - Sdělení odboru výstavby, že pro zachování rovných a přímých práv všech účastníků řízení v územním řízení prodlužuje lhůtu na seznámení s projektovou dokumentací do 15 dnů ode dne doručení sdělení.

  16.3.2004 - Usnesení č. 137/RMČ/2004 z 31. jednání Rady městské části Praha 14 konané dne 16.3.2004.

  5.3.2004 - Ústní jednání Slévačská čp. 752 spojené s místním šetřením
  Dne 5.3.2004 od 10:00 hodin proběhlo ústní jednání spojené s místním šetřením v místě stavby (Slévačská čp. 752) ve věci umístění stavby "Dům služeb Lehovec - stavební úpravy na byty a kanceláře". Ústního jednání spojeného s místním šetřením v místě stavby se účastnili dvě občanská sdružení (Kyjský občanský klub a I. Občanské sdružení Hloubětín), SBD Severní město a 10 občanů, kteří v listopadu 2003 podali své připomínky k původnímu územnímu řízení, které bylo ukončeno.

  Rekonstrukce spočívá v tom, že na dnešní hmotově rozměrný jednopatrový objekt v těsném sousedství zástavby nízkopodlažních rodinných domků budou přidány další dvě patra a střecha. Celkem 78 bytů, 3 kanceláře a odpovídající počet stání pro automobily v přízemí objektu.
  Celkový pohled na navrhovanou "rekonstrukci" viz následující odkaz.
  Situaci v místě můžete posoudit také z leteckého snímku současného stavu.

  Podrobnosti a obrázky týkající se územního řízení na úpravu objektu čp. 752 ve Slévačské ul. na dům s využitím pro bytové účely (bývalé obchodní středisko a středisko služeb).
  Jak se rozhodovalo - všech událostí, akcí a dokumentů dává přehled o všech akcích a dokumentech týkajících se připravované rekonstrukce objektu čp. 752 ve Slévačské ul. na dům s využitím pro bytové účely.

  3.3.2004 - Předložení dvojí dokumentace v územním řízení Při seznamování se spisem bylo zjištěno předložení dvojí dokumentace (z ledna 2003 a z května 2003), o této skutečnosti byl sepsán protokol a podána stížnostna nezákonné jednání

  13.2.2004 - Doručeno oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "Dům služeb Lehovec - stavební úprava na byty a kanceláře

  1.12.2003 - Nová diskuse na diskusním fórum http://www.praha14.cz na téma Rekonstrukce objektu čp. 752 ve Slévačské ulici (bývalé obchodní středisko a střediska služeb - zkušenosti dalších občanů z Hloubětína, viz adresa tohoto vlákna: Diskuse rekonstrukce objektu čp. 752 ve Slévačské ulici

  28.11.2003 - Ukončení územního řízení. Na základě stažení námitky SURM ukončil stavební odbor ÚMČ Praha 14 územní řízení na vydání rozhodnutí o umístění stavby "Dům služeb Lehovec - stavební úpravy na byty a kanceláře" č.j. OV/1702/1708/03/VYBJ

  28.11.2003 - SURM dopisem SURM/13288/2003 vl. stáhl námitku ze dne 16.9.2003 (dopis SURM/9248/2003) k oznámení na vydání rozhodnutí o umístění stavby "Dům služeb Lehovec - stavební úpravy na byty a kanceláře"

  10.11.2003 - Obrazová galerie týkající se objektu čp. 752 ve Slévačské ul. - rekonstrukce, umístění stavby, současného stavu a pohledů na navrhovanou stavbu a celkový pohled od rybníka.

  7.11.2003 - Příspěvek do diskusního fóra ÚMČ Praha 14 rekonstrukci objektu čp. 752 ve Slévačské ul.

  3.11.2003 - dopis "Připomínky účastníka správního řízení č.j. OV/1702/1708/03 ze dne 25. 8. 2003 týkající se úprav objektu čp. 752 ve Slévačské ul. na dům s využitím pro bytové účely" - podání do podatelny ÚMČ P14

  29.10.2003 - návštěva (Feřtek, Kramář) u Ing.arch. Jana Výborného

  23.10.2003 - dopis "Oznámení účastenství ve správním řízení" - podání do podatelny ÚMČ P14

  20.10.2003 - návštěva (Feřtek, Kramář) u Ing. Lebedové - ověření informací z Listů Prahy 14

  Listy Prahy 14 č. 10/2003 - Zpravodajství z radnice - Na svém 6. zasedání dne 18.9. Zastupitelstvo MČ Praha 14
  vzala na vědomí architektonickou studii k výstavbě integrovaného domu při ul. Krylovecké x Poděbradské a nemá námitek k novému využití této stavby pro garážová stání (87 míst) a byty (36 byt. jednotek) návrh dokumentace pro územní řízení stavby "rekonstrukce objektu čp. 752 ve Slévačské ul. na dům s využitím pro bytové účely, kde první nadzemní podlaží je určeno pro parkování, druhé pro byty a kanceláře a čtvrté pro byty. K návrhu dokumentace neměla námitek

  16.9.2003 - Námitka k oznámení na vydání rozhodnutí o umístění stavby "Dům služeb Lehovec - stavební úpravy na byty a kanceláře" (dopis SURM/9248/2003) - nesouhlas s umístěním stavby, námitky budou sděleny po projednání v radě HMP Usnesení č. 466/RMČ/2003 z 18. jednání Rady městské části Praha 14 konané dne 19.8.2003

  Usnesení č. 323/RMČ/2003 z 13. jednání Rady městské části Praha 14 konané dne 27.5.2003

  Usnesení č. 189/RMČ/2003 z 8. jednání Rady městské části Praha 14 konané dne 18.3.2003

       příloha usnesení č. 189/RMČ/2003 z 8. jednání Rady městské části Praha 14 konané dne 18.3.2003

  Usnesení č. 539/R/2002 z 93. jednání Rady městské části Praha 14 konané 1.10.2002

  © Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890