Menu:
 O nás   Stanovy sdružení   Výbor KOK   Kontakt   Vzkazy, dotazy   kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Nad rybníkem
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
Územní plán
Životní prostředí
V Čeňku
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Stanovy občanského sdružení "Kyjský občanský klub"

§ 1
Základní ustanovení

 1. Název sdružení je "Kyjský občanský klub" (dále jen KOK), sdružení může užívat také zkratku "KOK".
 2. Sídlem KOK je Vajgarská 1415, Praha 9 Kyje, PSČ 198 00.
 3. KOK působí na území Prahy a jeho činnost se vztahuje zejména k městské části Praha 14.
 4. Sdružení Kyjský občanský klub je dobrovolným nevládním a neziskovým sdružením občanů, jejichž hlavním posláním je především ochrana přírody a krajiny a dále pak památkových objektů v lokalitě Praze 14.
 5. KOK má postavení samostatné právnické osoby (podle zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění) a vyvíjí činnost v souladu s těmito stanovami a obecně závaznými předpisy.

§ 2
Předmět a cíl činnosti KOK

 1. Hlavním posláním sdružení je ochrana přírody a krajiny.
 2. Dalšími cíly jsou:
  • ochrana životního prostředí a veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech,
  • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické,
  • ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny,
  • přispívat k rozvoji spolupráce mezi občany, občanskými sdruženími, odborníky, samosprávou a státní správou usilujícími o výše uvedené cíle.
 3. Za účelem dosažení stanoveného cíle bude sdružení vyvíjet aktivity ve smyslu občanské společnosti, spolupracovat s občany, sdruženími pražského regionu mající společný zájem na dobrém stavu a zlepšování životního prostředí, pořádat společenské akce, jednat s odborníky, orgány státní správy a samosprávy; účastnit se správních řízení, při nichž ve smyslu §70 zák. č. 114/1992 Sb. může dojít k dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny.
 4. Sdružení bude o výsledcích své činnosti informovat spoluobčany, a to formou diskusních setkání, letáků, tiskových zpráv, prohlášení, internetovými stránkami sdružení, popřípadě místních médií.

§ 3
Vznik a zánik a členství v KOK

 1. Členem se může stát každý občan, který dosáhl věku 15-ti let věku.
 2. Členství vzniká písemnou přihláškou výboru KOK. Přihlášku ke členství přijímá schůze členské rady. Pro přijetí nebo vyloučení člena je potřebný souhlas členské rady formou usnesení.
 3. Členství zaniká buď vystoupením člena z KOK, vyloučením nebo jeho úmrtím.

§ 4
Práva a povinnosti členů KOK

 1. Všichni členové mají stejná práva a povinnosti, pokud stanovy neurčují jinak.
 2. Členové mají zejména tato práva:
 3. zúčastnit se jednání členské rady,
 4. volit funkcionáře do orgánů KOK, jejich prostřednictvím se pak podílet na řízení a rozhodování KOK,
 5. být voleni do orgánů KOK, jestliže dovršili 18 rok věku,
 6. předkládat orgánům KOK svoje podněty, připomínky, návrhy, otázky, kritiku, stížnosti a být o jejich vyřízení ve lhůtě 10 dnů po nejbližším zasedání příslušného orgánu informováni,
 7. požadovat od orgánů KOK dodržování stanov a členskou radou přijatých usnesení,
 8. být seznámeni se stanovami KOK a být informováni o usneseních členské rady.
 9. Členové KOK jsou zejména povinni:
 10. dodržovat stanovy a usnesení členské rady KOK,
 11. hájit a prosazovat zájmy KOK,
 12. řádně platit členskou radou stanovené finanční příspěvky,
 13. poskytovat pro činnost KOK nezbytné údaje a informace.

§ 5
Orgány KOK

 1. Orgány KOK jsou:
  1. členská rada
  2. předseda
  3. výbor
  4. kontrolní komise

§ 6
Členská rada

 1. Členská rada je nejvyšším orgánem KOK. Projednává a rozhoduje záležitosti uvedené ve stanovách KOK, popřípadě další záležitosti, které si k projednávání či rozhodování sama vyhradí.
 2. Členská rada KOK zejména:
  1. schvaluje stanovy a přijímá usnesení,
  2. volí a odvolává předsedu,
  3. volí a odvolává členy výboru,
  4. volí a odvolává členy kontrolní komise,
  5. projednává zprávy o činnosti a hospodaření a přijímá potřebná rozhodnutí.
 3. Členskou radu tvoří přihlášení členové podle §3 těchto stanov.
 4. Členská rada je usnášeníschopná, je-li přítomno 80 % členů s hlasem rozhodujícím. Nedostaví-li se do 10 minut po jejím plánovaném zahájení 80 % členů s hlasem rozhodujícím, pak je členská rada usnášeníschopná tehdy, je-li přítomno nejméně pět členů.
 5. Členská rada KOK přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření nadpoloviční většinou přítomných zástupců s hlasem rozhodujícím.
 6. Členská rada KOK rozhoduje i o účasti jiných osob na jejím jednání.
 7. Členská rada KOK může na svém zasedání rozhodnout o vyloučení jakéhokoliv člena.
 8. Jednání členské rady se řídí jednacím řádem, který si sama schválí.
 9. Jednání členské rady KOK svolává předseda nebo výbor KOK dle potřeby nebo na základě žádosti kontrolní komise KOK nebo na základě písemné žádosti nejméně 25 % z celkového počtu členů KOK.
 10. Svolání členské rady KOK a program jednání musí být s uvedení místa a času jejího konání a s navrženým programem ohlášeno vhodnou formou členům alespoň 10 dnů před jejím konáním. Formu ohlášení stanoví výbor KOK.

§ 7
Předseda KOK

 1. Předseda KOK je statutárním orgánem a přestavitelem KOK vůči státním orgánům i jiným subjektům.
 2. Předseda odpovídá za svoji činnost členské radě.
 3. 3
 4. Činnost předsedy tvoří plnění úkolů uložených stanovami a členskou radou KOK.
 5. Veškeré právní úkony KOK podepisuje předseda KOK.

§ 8
Výbor KOK

 1. Výbor KOK je orgán pro zabezpečení činnosti KOK mezi zasedáními členské rady KOK.
 2. Výbor KOK je tříčlenný, tvoří jej:
  1. předseda KOK,
  2. místopředseda KOK,
  3. hospodář KOK,
 3. Členy výboru KOK volí a odvolává členská rada KOK, které jsou i členové KOK za svou činnost odpovědni.
 4. Výbor je usnášeníschopný, jsou-li všichni tři jeho členové přítomni. Jednání výboru KOK se můžou zúčastnit bez hlasu rozhodujícího členové kontrolní komise.
 5. Výbor KOK se řídí stanovami a usneseními členské rady.

§ 9
Kontrolní komise KOK

 1. Kontrolní komise je tříčlenná, volí a odvolává ji členská rada.
 2. Člen kontrolní komice nemůže být zároveň členem výboru.
 3. Úkolem kontrolní komise je prověřovat, zda činnost výboru je v souladu se stanovami a přijatými usneseními členské rady, dále pak s platnými obecně závaznými právními předpisy.

§ 10
Hospodaření KOK

 1. Za hospodaření odpovídá předseda a hospodář členské radě.
 2. Hospodář je povinen na jednání členské rady předkládat zprávu o hospodaření za uplynulé období.
 3. Možné zdroje majetku a finančních zdrojů sou zejména členské příspěvky, dotace a příspěvky.

§ 11
Závěrečná ustanovení

 1. O zániku KOK rozhoduje členská rada 75 % většinou přítomných zástupců s hlasem rozhodujícím. Členská rada rozhoduje rovněž o majetkoprávním vyrovnání.
 2. Stanovy byly přijaty členskou radou KOK dne 24. 5. 2005 a tímto nabývají platnost. Účinnost nabývají dnem, kdy budou zaregistrovány příslušným orgánem státní správy.

© Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890 kyjeok@seznam.cz