Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Na Rybníčku
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
EIA
V Čeňku
Golf Resort
Kyjský rybník
Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Doprava na Praze 14
Dopravní situace na Praze 14 a její řešení je důležitou prioritou, která trápí většinu našich občanů. Obyvatelé Prahy 14 nemají kde parkovat, trpí hlukem a emisemi, které produkuje zvýšený dopravní ruch. Také bezpečnost chodců, nedodržování dopravních předpisů a dopravních omezení je významný problém, který je potřebné řešit.

Doprava a dopravní stavby na Praze 14
 • Broumarská ulice
 • Podjezd pod Chlumeckou ulicí (komunikace 5, 6, 7 Černý Most)
 • Vysočanská radiála
 • Lipnická - Ocelkova (spojnice sídliště Černý Most s Vysočanskou radiálou)
 • Stavba č. 7552: Budovatelská - Mladoboleslavská
 • Podjezd pod Východní spojkou
 • Železniční zastávka Rajská zahrada s lávkou pro pěší přes Chlumeckou ulici
 • Silniční okruh kolem Prahy R1
 • Stavba 520 Březiněves - Satalice
 • Stavba 511 Běhovice - D1 27.11.2008 - Žáci na Praze 14 chtějí chodit do školy bezpečně
  V Kyjích vyznačili žáci na mapkách z jejich hlediska nejrizikovější místa, kterými musí denně procházet s batohem na zádech. Tito žáci se zúčastnili projektu Na zelenou Nadace Partnerství, který pomohla získat a zahájila jedna z členek KOK, která na ZŠ Šimanovská pracovala. Na základě této analýzy jsou jako rizikové označeny např. křižovatka ulic Rožmberská a Broumarská s nepřehledným přechodem pro chodce, neudržovaný podchod pod železniční tratí u nádraží Praha-Kyje a obtížné překonání Lednické ulice. Blíže viz článek uveřejněný v Pražském deníku dne 25.11.2008.

   10.7.2008 - Uzavření Kolbenovy ulice ve směru do centra v úseku Chlumecká - Kbelská Od 10. července 2008, do 7. srpna 2008 bude uzavřena komunikace Kolbenova ve směru do centra v úseku Chlumecká - Kbelská. Ve směru z centra na Černý Most zůstane provoz zachován.
  Ve směru od Černého Mostu do centra povede objížďka pro individuální automobilovou dopravu po Poděbradské ulici na ulici Kbelskou. Nákladní vozidla o celkové hmotnosti nad 6 tun budou z Chlumecké a Poděbradské ulice odkloněna po Pražském okruhu a Štěrboholské radiále na křižovatku s komunikací Průmyslovou (u INTERSPARU) a po Průmyslové ve směru sever na Kbelskou ulici. Informace o této trase pro nákladní dopravu nad 6 tun budou umístěny na všech příjezdových trasách do Prahy ve východním sektoru, konkrétně se jedná o komunikace R10 - Novopacká, D11 - Olomoucká, I/12 - Českobrodská.
  Investorem této stavební akce (oprava tělesa a povrchů jízdních pruhů komunikace KOLBENOVA v úseku Kbelská - Chlumecká a části jízdních pruhů na komunikaci Chlumecká) je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Generálním dodavatelem je společnost COLAS, a.s., dalšími dodavateli společnosti PSVS, a.s., SSŽ, a.s., a Čermák a Hrachovec, a.s.

   4.7.2008 - Konečně jsme se dočkali Na straně 17 v čísle 7-8/2008 Listů Prahy 14 byl zveřejněn článek "Konečně jsme se dočkali" k otevření dlouho očekávané dopravní stavby - podjezdu pod Chlumeckou ulicí, který propojil nákupní centra z obou stran Chlumecké ulice.

   29.6.2008 - EIA - Závěr zjišťovacího řízení komunikace Lipnická - Ocelkova Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru "Stavba č.0211: Lipnická - Ocelkova", Praha 14, k.ú. Kyje", který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o výstavbu komunikačního propojení oblasti Černý most (ulice Ocelkova) se silnicí Kyje - Satalice (ulice Lipnická resp. Budovatelská). Jde o novostavbu sběrné dvoupruhové komunikace s jednostranným chodníkem délky 1 244 m. Navrhovaná komunikace umožní propojení významné městské třídy Chlumecká (vč. sídliště Černý Most a přilehlých obchodních zón) s Vysočanskou radiálou. Význam navrhovaného komunikačního propojení ještě stoupne po realizaci pokračování propojení severním směrem (propojením ulice Lipnické (Budovatelské) na ulici Mladoboleslavskou ve Kbelích podél východního okraje letiště Kbely, které odvede průjezdnou dopravu z obce Satalice a části obce Kbely a dále propojením ulice Mladoboleslavské s ulicí Veselskou v Letňanech, které odvede průjezdnou dopravu vedenou tímto směrem z obce Kbely).
  Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Blíže viz http://www.cenia.cz/eia (kód záměru: PHA396). Blíže viz také text oznámení záměru, informace o oznámení záměru a závěry zjišťovacího řízení.

   29.6.2008 - EIA - Závěr zjišťovacího řízení komunikace Budovatelská - Mladoboleslavská Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru "Stavba č. 7552: Budovatelská - Mladoboleslavská", který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o výstavbu komunikačního propojení z Budovatelské ulice proti severnímu zapojení větví MÚK Lipnická na Vysočanské radiále, které obchází severovýchodní okraj letiště Kbely a končí křižovatkou na Mladoboleslavské naproti zaústění připravované komunikace Toužimská.
  Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Blíže viz http://www.cenia.cz/eia (kód záměru: PHA395). Blíže viz také text oznámení záměru, informace o oznámení záměru a závěry zjišťovacího řízení.

  14.5.2008 - Rozhodnutí - Rajská zahrada - zastávka ČD Na úřední desce P14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy oznámení návrhu výroku územního rozhodnutí na rozhodnutí o změně stavby "Rajská zahrada - zastávka ČD a komunikační propojení se stanicí metra", která spočívá v prodloužení platnosti pravomocného územního rozhodnutí o dva roky, to znamená do 13.7.2010.

   5.3.2008 - Zastaveno územní řízení - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice - dálnice D1 Na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy zveřejnil Odbor stavební usnesení ve kterém zastavil územní řízení o umístění stavby "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice - dálnice D1", na pozemcích v k.ú. Běchovice, Dubeč, Uhříněves, Hájek, Královice, Nedvězí, Kolovraty, Říčany u Prahy, Kuří u Říčan a Nupaky v Praze 15, 21, 22 a ve Středočeském kraji. Navrhovatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, byl po ústním jednání vyzván k doplnění dokumentace o návrh ochranného hlukového pásma podél komunikace SOKP 511 vzhledem k tomu, že není možné dodržet hygienické limity na hraně komunikace. Navrhovatel ve lhůtě do 20.2.2008 dokumentaci nedoplnil a proto bylo územní řízení zastaveno.

   1.8.2007 - Železnice může zlepšit dopravní situaci také v Praze 14 Praze 14 by se mohla pro občany dostupnost železniční dopravy výrazně zlepšit po vybudování zastávky Praha-Rajská zahrada. Zastávka Praha-Rajská zahrada byla studijně zpracována již v r. 1995 a je součástí komplexní "Studie obsluhy hl. m. Prahy a jeho okolí hromadnou dopravou osob", schválené Ministerstvem dopravy a Hlavním městem Prahou v r. 2002. Zastávka je také součástí platného územního plánu Hl. m. Prahy.
  Dne 8.6.2006 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby "Rajská zahrada - zastávka ČD a komunikační propojení se stanicí metra", včetně komunikační propojení se stanicí metra B Rajská zahrada. K vydání následného stavebního povolení je příslušný Odbor dopravy MHMP. V současné době je zpracovávána dokumentace pro stavební řízení. V rozpočtu SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) i hl. m. Prahy (OMI - Odbor městského investora) jsou vyčleněny prostředky na další přípravu. V současné době se mezi OMI MHMP a SŽDC připravuje smlouva o sdružení na tuto stavbu.
  Tato zastávka vytváří kvalitní přepravní vazbu mezi metrem a železnicí a přesahuje rámec místních vztahů a vytváří nové možnosti v rámci středních Čech. Nabídne dopravu do centra za 12 minut a na protilehlou stranu města za 25 minut. Je však potřebné realizovat tuto stavbu v souladu s dokončením tzv. nového spojení pod vrchem Vítkov) a využít možnosti, které toto nové spojení nabídne.

   20.1.2007 - Oznámení o zahájení územního řízení "Pražský rychlostní silniční okruh - stavba 511 Běchovice - dálnice D1"
  Na úřední desce zveřejnil Stavební odbor MHMP oznámení o zahájení územního řízení "Pražský rychlostní silniční okruh - stavba 511 Běchovice - dálnice D1" na pozemcích v k.ú. Běchovice, Dubeč, Uhříněves, Královice, Nedvězí, Kolovraty v Praze 15, 21, 22, a v k.ú. Říčany, Kuří a Nupaky ve Středočeském kraji.

  K projednání je nařízeno ústní jednání, které se bude konat dne 20. února 2007 v 9:00 hod. v budově MHMP Jungmannova 29, Praha 1, v zasedací místnosti třetí patro č. dv. 310. Do návrhu lze nahlédnout do doby konání ústního jednání na odboru stavebním Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 29, Praha 1, místnost č. 319, v úředních hodinách, tj. v pondělí od 12 do 17 hod. a ve středu od 8 do 18 hod., a při ústním jednání. Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky k návrhu uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý účastník zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc. Ve stejné lhůtě jako účastníci řízení sdělí stanoviska dotčené orgány.

  22.3.2006 - Peníze na podjezd pod Chlumeckou ulicí budou uvolněny
  Rada Hlavního města Prahy schválila dne 21.3.2006 usnesení číslo 0393 "k návrhu na přijetí daru a zařazení stavby č. 8783 - "Podjezd Chlumecká" do rozpočtu OMI MHMP na rok 2006 kap. 01 - rozvoj obce". Na tuto stavbu finančními příspěvky přispějí: Makro Cash and Carry ČR s.r.o 15 mil. Kč; Hornbach - Baumarkt CS spol s r.o. (15 mil. Kč); Sconto Nábytek k.s. (15 mil. Kč); IKEA Česká republika s.r.o. (20 mil. Kč); Centrum Černý Most a.s. - Rodamco Europe (10 mil. Kč); Lidl Česká republika v.o.s. (1 mil. Kč). Celkem tedy o dar ve výši 76 mil. Kč.
  Zároveň také Rada Hlavního města Prahy schválila dne 21.3.2006 usnesením číslo 0387 "ke schválení projektů a náhradních projektů doporučených k poskytnutí podpory v rámci 4. Výzvy v JPD 2" a schválila spolufinancování tohoto projektu (způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 143 805 671 Kč, ze kterých lze až 50% financovat z podpory dotačního programu ERDF s maximální dotací z HMP ve výši 23 152 713 Kč).
  Již dříve, 2.3.2006, po otevření obálek postoupilo do dalšího výběrového řízení 5 nabídek na výstavbu podjezdu pod Chlumeckou ulicí od společností: SKANSKA CZ, a.s. 104.482.926,- Kč (bez DPH), Swietelsky stavební, s.r.o. 91.613.473,60 Kč (bez DPH), Stavby silnic a železnic, a.s. 70.975.604,- Kč (bez DPH), Metrostav, a.s. 73.839.234,- Kč (bez DPH) a sdružení firem Integra Liberec, a.s. + ŽS Brno, a.s. + Dálniční stavby Praha, a.s. 69.154.759,60 Kč (bez DPH).
  Po dlouhých letech čekání snad už konečně po bude zahájena výstavba podjezdu pod Chlumeckou ulicí. Původně měl být podjezd pod Chlumeckou ulicí vybudován jako druhá etapa výstavby obchodní zóny, po které až měla následovat stavba obchodní jednotky IKEA. Při stavebním povolení IKEA se také jednalo o tom, že podjezd pod Chlumeckou ulicí bude vybudován zároveň se stavbou IKEA, tak aby sloužil již při otevření obchodní jednotky IKEA a bylo odstraněno mnohaleté provizorium, Hartneberská ulice - výjezd do Náchodské ulice.
  Zahájení stavebních pracích se předpokládá 2.5.2006 a jejich ukončení do 2.5.2007.

  22.3.2006 - Schválení projektů v rámci 4. Výzvy v JPD 2
  Rada Hlavního města Prahy schválila dne 21.3.2006 usnesení číslo 0387 "ke schválení projektů a náhradních projektů doporučených k poskytnutí podpory v rámci 4. Výzvy v JPD 2 a ke schválení výše podílu/dotace z rozpočtu hl. m. Prahy".
  Na Praze 14 se jedná se například o projekty: Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7, Broumarská 1. Etapa, Revitalizace Kyjského rybníka, Zajištění přítoku do nádrže Černý most - revitalizace.
  Blíže viz usnesení 0387, Hodnotící zpráva pro 4. Výzvu k předkládání projektů v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2, Seznam projektů doporučených k poskytnutí podpory ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU a Seznam projektů s výší procentního podílu HMP z celkových způsobilých výdajů jednotlivých projektů, které splnily limitní bodovou hranici

  2.3.2006 - Otevírání obálek s nabídkami na stavbu podjezdu pod Chlumeckou ulicí
  Dne 2.3.2006 proběhlo otevírání obálek s nabídkami podanými do zadávacího řízení zhotovení díla - stavba č. 8783 "Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7" zahájeného dne 18. 1. 2006 oznámením otevřeného řízení.
  Do zadávacího řízení bylo přijato 11 obálek s nabídkami. Po jejich protokolárním otevření hodnotící komise předává zadavateli k rozhodnutí o vyřazení ze zadávacího řízení z důvodu neúplnosti celkem 6 nabídek. Do výběrového řízení postoupili nabídky společnosti SKANSKA CZ, a.s. 104.482.926,- Kč(bez DPH), Swietelsky stavební, s.r.o. 91.613.473,60 Kč(bez DPH), Stavby silnic a železnic, a.s. 70.975.604,- Kč(bez DPH), Metrostav, a.s. 73.839.234,- Kč(bez DPH) a sdružení firem Integra Liberec, a.s. + ŽS Brno, a.s. + Dálniční stavby Praha, a.s. 69.154.759,60 Kč(bez DPH).

  23.1.2006 - Podjezd pod Chlumeckou ulicí bude snad konečně postaven
  Odbor městského investora zveřejnil 19.1.2006 oznámení zadávacího řízení na stavbu "Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7". Jedná se o propojení stávajících komunikací severně a jižně od Chlumecké ulice pomocí komunikace podcházející Chlumeckou ulici.
  Po dlouhých letech čekání snad už konečně bude zahájena výstavba podjezdu pod Chlumeckou ulicí. Původně měl být podjezd pod Chlumeckou ulicí vybudován jako druhá etapa výstavby obchodní zóny, po které až měla následovat stavba obchodní jednotky IKEA. Při stavebním povolení IKEA se také jednalo o tom, že podjezd pod Chlumeckou ulicí bude vybudován zároveň se stavbou IKEA, tak aby sloužil již při otevření obchodní jednotky IKEA a bylo odstraněno mnohaleté provizorium, Hartneberská ulice - výjezd do Náchodské ulice.
  Na podzim 2004 pan Jan Bürgermeister na dotaz k této stavbě sdělil informaci, že zadání veřejné zakázky by bylo možno vyhlásit přibližně koncem roku 204. IKEA je již více jak rok otevřena a dopravní situace je kritická. Vydaná stavební povolení musela být postupně prodloužena. Nyní snad se již konečně všichni návštěvníci obchodní zóny dočkají zlepšení.
  Zahájení stavebních pracích se předpokládá 2.5.2006 a jejich ukončení do 2.5.2007. Zadávací dokumentace je k vyzvednutí do 27.2.2006 a lhůta pro podání nabídek je stanovena do 27.2.2006 10:00. Předpokládaná cena 148000000,-.
  Viz také diskusní fórum na serveru Prahy 14.

  2.1.2006 - Železniční zastávka Rajská zahrada
  Rada městské části Praha 14 projednala dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby "Rajská zahrada, ČD a komunikační propojení na metro" a přijala usnesení k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby "Rajská zahrada, ČD a komunikační propojení na metro".
  Rada městské části Praha 14 usnesením č. 662/RMČ/2005 sděluje navrhovateli, obchodní společnosti IDS, a. s. - divize metro, že nemá námitek k předložené dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby "Rajská zahrada, ČD a komunikační propojení na metro".
  Blíže viz také článek Rajská zahrada s železniční zastávkou v Listech Prahy 14 č. 2/2005.

  19.1.2005 - Zahájena stavba Vysočanské radiály na ulici Kbelská
  Dne 19.1.2005 začala stavba Vysočanské radiály na ulici Kbelská, kde vznikne mimoúrovňová křižovatka s napojením na rychlostní komunikaci na Mladou Boleslav - silnice I/10 v oblasti Horních Počernic. Zde vznikne rovněž nová mimoúrovňová křižovatka. V 1. fázi došlo k uzavření rychlého jízdního pruhu ve směru do Hloubětína z důvodu výstavby přejezdů ve středním dělicím pruhu.
  V další fázi bude stavba pokračovat výstavbou odbočovacího a připojovacího pruhu ve směru do Hloubětína. Plánovaná doba stavby je 36 měsíců.

  12.5.2004 - Dopravní alternativa pro Prahu existuje!
  Dne 7. dubna 2004 proběhl seminář "Dopravní alternativa pro Prahu existuje", který připravila Koalice občanských sdružení SOS Praha ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR. Seminář se konal pod záštitou místopředsedy Senátu Jana Rumla a senátorů Daniela Kroupy, Martina Mejstříka, Edvarda Outraty a Zuzany Roithové. Sborník se všemi příspěvky je na www stránkách sdružení SOS PRAHA (www.sospraha.cz).

  5.5.2004 - Dálniční okruh v Praze
  Praha potřebuje dálniční okruh. Silniční okruh kolem Prahy je budován jako součást transevropské dálniční sítě. Jeho základní funkcí je ochránit Prahu před tranzitní dopravou, propojit dálnice, rychlostní silnice a další silnice I. třídy sbíhající se paprskovitě do Prahy. Dále má rozvádět dopravu se zdrojem nebo cílem v Praze. Diskutovanou je zejména otázka vedení dálničního okruhu na severozápadě Prahy, tzv. varianta "J" a "Ss". Blíže viz informace www.volny.cz/szokruh a informační materiál "Silniční okruh na severozápadě Prahy".

  Podjezd pod Chlumeckou ulicí

  (komunikace 5, 6, 7 Černý Most)

  Původně měl být podjezd pod Chlumeckou ulicí vybudován jako druhá etapa, po které až měla následovat stavba obchodní jednotky IKEA. Při stavebním povolení IKEA se také jednalo o tom, že podjezd pod Chlumeckou ulicí bude vybudován zároveň se stavbou IKEA, tak aby sloužil již při otevření obchodní jednotky IKEA a bylo odstraněno mnohaleté provizorium, Hartneberská ulice - výjezd do Náchodské ulice.

  Stavební povolení je již vydáno a bylo v 1/2005 prodluženo. Dle informací p. Jana Bürgermeistera (v polovině září 2004) "probíhají jednání se společnostmi, které se budou podílet na financování podjezdu pod Chlumeckou ulicí s tím, že předpokládá dokončení těchto jednání v podzimních měsících letošního roku a vyhlášení zadání veřejné zakázky přibližně koncem letošního roku".

  Vysočanská radiála

  Městský okruh R29 - Průmyslový polookruh - Pražský okruh R1

  Výstavba Vysočanské radiály je v první etapě plánována v úseku Průmyslový polokruh - Pražský okruh R1 v délce 5,6 km. Výhledově se uvažuje o dostavbě od Průmyslového polookruhu přes Vysočany (severně od železniční trati Praha - Nymburk) až k Městskému okruhu (křížení ulic Čuprova se Sokolovskou), celková délka 10 km.

  Radiála bude začínat na plánované mimoúrovňové křižovatce rychlostních silnic R10 (rychlostní silnice Praha - Mladá Boleslav - Turnov) s R1 (silniční okruh kolem Prahy). Mostem překonává železniční trať Praha - Neratovice. Odtud povede mezi Satalicemi a Černým Mostem k mimoúrovňové křižovatce s ulicí Lipnickou, která spojuje Kyje se Satalicemi. Potom dále pokračuje otevřenou krajinou jižně od letiště Kbely a pokračuje severně od Hloubětína k Průmyslovému polookruhu (ulice Kbelská), kde končí na mimoúrovňové křižovatce.

  Na tuto stavbu již bylo vydáno stavební povolení. a stavba byla zahájena. Její zprovoznění umožní snížit na dnes silně dopravně zatíženou ulici Chlumeckou, Kolbenovu a Poděbradskou (ulice jsou v kontaktu s obytnou zástavbou) tranzitní dopravu a vytvořit rovněž předpoklady pro regulační opatření k omezení průjezdu těžké tranzitní nákladové dopravy po Průmyslovém polookruhu územím Hloubětína (tato doprava by pak mohla být vedena objízdnou trasou tvořenou Štěrboholskou radiálou - silničním okruhem - Vysočanskou radiálou).

  Tato stavba spolu s částí Průmyslového polookruhu bude v uvedené oblasti dočasně nahrazovat chybějící část Pražského okruhu R1, a proto byla zařazena mezi stavby dotované ze státního rozpočtu prostřednictvím SFDI. Celkové předpokládané náklady stavby činí 2,616 miliardy Kč. V roce 2004 bylo plánováno proinvestovat 330 milionů Kč.

  12.7.2006 - Stavební povolení Vysočanská radiála, 2. etapa
  Odbor dopravy MHMP zveřejnil veřejnou vyhláškou stavební povolení "Stavba 0053 Vysočanská radiála, 2. etapa" - v rozsahu objektů inženýrských sítí (přeložky trubních sítí, veřejného osvětlení) včetně konstrukcí a pomocných zařízení. Stavba bude provedena v úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami ul. Lipnická a silnicí I/10.

  8.6.2006 - Stavební povolení Vysočanská radiála, 2. etap
  Odbor dopravy MHMP zveřejnil veřejnou vyhláškou stavební povolení "Stavba 0053 Vysočanská radiála, 2. etapa". Stavba bude provedena v úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami ul. Lipnická a silnicí I/10.
  Jedná se o stavbu v rozsahu komunikace hlavní trasy v délce cca 3,7 km, šířkové a výškové úpravy ulice Lipnické v oblasti křížení s Vysočanskou radiálou, mimoúrovňového propojení Vysočanské radiály se silnicí I/10, nové křižovatky Lipnická, nové křižovatky se silničním okruhem, účelových veřejně přístupných komunikací umožňující přístupy na předělené pozemky a přístupy k odvodňovacím a jiným technickým objektům podél radiály, provizorní přeložky Lipnické, která bude stavbou dočasnou do 12/2009, mostů, odvodnění komunikací, dešťové usazovací nádrže a retenční nádrže sloužící výlučně k odvodnění komunikací.
  Další informace o průběhu územního řízení naleznete v sekci Doprava.

  19.4.2006 - Zahájení stavebního řízení Vysočanská radiála, 2. etapa
  Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravy, vydal veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení stavebního řízení "Stavba 0053 Vysočanská radiála, 2. etapa". Stavba je situována v úseku mezi křižovatkou s ul. Lipnická a silnicí I/10, vše v kat. územích Hloubětín, Horní Počernice, Kyje a Satalice.

  15. 9. 2004 - Zahájeno stavební řízení - Vysočanská radiála
  Na úřední desce MHMP, Praha 9, Praha 14, Praha 19 a Praha 20 bylo zveřejněno oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - „St.č. 0053 Vysočanská radiála, 1. etapa Kbelská“, v rozsahu objektů komunikací, inženýrských sítí a jejich přeložek včetně konstrukcí a pomocných zařízení pro ně, dešťové kanalizace (Č.j. MHMP-166028/2003/DOP-O1/Ss). Rozhodnutí o umístění stavby čj. MHMP/127126/01/OUR/DI/Kva bylo vydáno dne 11. 10. 2001.

  Lipnická - Ocelkova

  Komunikační propojení ul. Lipnická - Ocelkova je nutné z důvodu ohrožení rodinné zástavby v Kyjích-Hutích a neúnosného zhoršení životního prostředí po zprovoznění Vysočanské radiály. Toto komunikační propojení začáná na mimoúrovňové křižovatce s ulicí Lipnickou, pokračuje podjezdem pod tratí Praha - Nymburk a vyúsťuje mezi Makrem a Sikem do Ocelkovy ulice.

  Stavba č. 7552: Budovatelská - Mladoboleslavská

  Mapa-náhled Jde o komunikaci spojující komunikace Budovatelská a Mladoboleslavská. Zamýšlená komunikace dle územního plánu vychází z Budovatelské proti severnímu zapojení větví MÚK Lipnická na Vysočanské radiále, obchází severovýchodní okraj letiště Kbely a končí křižovatkou na Mladoboleslavské naproti zaústění připravované komunikace Toužimská.

  Podjezd pod Východní spojkou

  Náhled situace Podjezd rychlostní komunikace R1 je navržen od kruhové křižovatky u obchodu IKEA směrem na Horní Počernice. Investor: Hlavní město Praha, Odbor městského investora, Mariánské nám. 2, 11001 - Praha 1

  Silniční okruh kolem Prahy R1

  Stavba 520 Březiněves - Satalice

  Stavba 520 Březiněves - Satalice. Stavba začíná na mimoúrovňové křižovatce Březiněves a otevřenou krajinou pokračuje k obci Hovorčovice, kde je plánována mimoúrovňová křižovatka. Překonává železniční trať a kolem Veleně pokračuje k navrhované mimoúrovňové křižovatce s přeložkou silnice II/244. Pokračuje otevřenou krajinou k mimoúrovňové křižovatce se silnicí II/610 v prostoru mezi obcemi Vinoř a Podolanka. Stavba končí na plánované mimoúrovňové křižovatce s rychlostní silnicí R10 a Vysočanskou radiálou. Na trase jsou plánovány jsou plánovány 4 mimoúrovňové křižovatky. Cena za výstavbu je plánována na 4,561 miliardy Kč. Byla již rozpracována dokumentace o vlivu stavby na životní prostředí. Tento úsek silničního okruhu kolem Prahy je bohužel plánovaný jako poslední a jeho funkci má dlouhodobě převzít úsek vysočanské radiály, který je výstavbě a stávající úseky průmyslového polookruhu a Prosecké radiály. Tato část silničního okruhu kolem Prahy spojuje komunikace D8, I/9 a R10 a realizace stavby je plánována až v období červenec 2007 až listopad 2009.

  Stavba 511 Běhovice - D1

   20.1.2007 - Oznámení o zahájení územního řízení "Pražský rychlostní silniční okruh - stavba 511 Běchovice - dálnice D1"
  Na úřední desce zveřejnil Stavební odbor MHMP oznámení o zahájení územního řízení "Pražský rychlostní silniční okruh - stavba 511 Běchovice - dálnice D1" na pozemcích v k.ú. Běchovice, Dubeč, Uhříněves, Královice, Nedvězí, Kolovraty v Praze 15, 21, 22, a v k.ú. Říčany, Kuří a Nupaky ve Středočeském kraji.

  K projednání je nařízeno ústní jednání, které se bude konat dne 20. února 2007 v 9:00 hod. v budově MHMP Jungmannova 29, Praha 1, v zasedací místnosti třetí patro č. dv. 310. Do návrhu lze nahlédnout do doby konání ústního jednání na odboru stavebním Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 29, Praha 1, místnost č. 319, v úředních hodinách, tj. v pondělí od 12 do 17 hod. a ve středu od 8 do 18 hod., a při ústním jednání. Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky k návrhu uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý účastník zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc. Ve stejné lhůtě jako účastníci řízení sdělí stanoviska dotčené orgány.

 • © Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890