Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Park Hostavice
  Na Rybníčku
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
  Park Hostavice
  Zahrádky Borská
  Autodrom
  V Čeňku
  Golf Resort
  Kyjský rybník
  Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
8.1.2009 - Zkapacitnění úseku Pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi
EIA SEA
EIA (Environmental Impact Assessment) - posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v jejich užívání, činností, technologií a výrobků na životní prostředí.

Základním významem procedury posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií) a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a tím i zakotvení politiky ochrany životního prostředí do rozhodovacího procesu.

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

- Zveřejňování informací o posuzovaných záměrech v Praze
- Zveřejnění informací o posuzovaných záměrech v ČR

2.3.2009 - Zjišťovacího řízení EIA záměru "Letiště Vodochody"
Na úřední desce Středočeského kraje byla zveřejněna informace (č.j. 032853/2009/KUSK) o zahájení zjišťovacího řízení záměru "Letiště Vodochody". Letiště má momentálně statut neveřejného mezinárodního letiště a počet pohybů na něm se pohybuje v řádu několika tisíc vzletů a přistání ročně. Jde o celkem zásadní rozšíření stávaného továrního letiště závodu Aero Vodochody a jeho zprovoznění pro civilní mezinárodní povoz. Oznámení bylo vyvěšeno 27.2.2009 - 15.3.2009. Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat příslušnému úřadu ve lhůtě do 20 dnů od dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Středočeského kraje (zveřejněno 27.2.2009 - 15.3.2009) - 18.3.2009. http://www.kr-stredocesky.cz/portal/uredni-deska/ http://www.kr-stredocesky.cz/portal/uredni-deska/zamery/data/032853-2009-kusk-66447b579b5645598ac6e09de5ae5136.htm Do oznámení je možno nahlížet na portálu CENIA http://www.cenia.cz/eia (kód záměru: MZP257). Blíže viz také text oznámení záměru (91793 kB) a informace o oznámení záměru (92 kB).
12.2.2009 - Závěr zjišťovacího řízení pro stavbu Satalice -Běchovice
Ministerstvo životního prostředí vydalo Závěr zjišťovacího řízení - SOKP-Stavba 510 Satalice - Běchovice a na základě tohoto zjišťovacího řízení bylo stanoveno, že bude zpracována další dokumentace pro posouzení podle zákona 100/2001 Sb. Stavba bude zahrnovat rozšíření vozovky jak ve středním dělícím pruhu, tak na vnějším okraji (stávající zpevněná krajnice), dále budování některých nových křižovatkových větví či mostů na kolektorech a budování protihlukových clon a opatření v celkové délce stávající trasy úseku SOKP 510 cca 3,7 km. Dopravní intenzity se v současné době pohybují těsně pod hranicí 70000 vozidel/den. Výhledové intenzity dopravy v roce 2015 se pohybují těsně nad hranicí 100000 vozidel/den. Viz záměr v databázi EIA.
5.2.2009 - Zjišťovací řízení na rozšíření výroby v závodu Coca-Cola Kyje
Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 53/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr "Coca-Cola HBS Česká republika, s. r. o. Praha 14, k. ú. Kyje". V usnesení požaduje doplnit oznámení záměru o zatížení prostředí dopravní obslužností areálu vyvolané navýšením výrobní kapacity na cílový rok 2011 (včetně bilancí pohybů nákladních automobilů) a vliv na složky ŽP, jejich velikost a význam.
27.1.2009 - Zjišťovací řízení - rozšíření výroby - Coca-Cola Kyje
Na úřední desce Magistrátu hl.m. Prahy zveřejnil Odbor ochrany prostředí oznámení o zahájení zjišťovacího řízení EIA k záměru "Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. Praha 14, k.ú. Kyje". Jedná se o navýšení výrobní kapacity závodu na výrobu nealkoholických nápojů a s tím spojené modernizaci vodárny a chemického hospodářství. Ve studii však není vůbec hodnocen nárůst dopravy hotových výrobků z tohoto závodu s ohledem na skutečnost, že dojde k téměř k téměř dvojnásobnému navýšení výroby (z 653058 t/rok až na 1057450 t/rok) je zcela zřejmé, že k nárůstu kamionové a nákladní přepravy musí zcela určitě dojít. Blíže viz http://www.cenia.cz/eia (kód záměru: PHA609) a oznámení a informace o záměru.
15.1.2009 - Zkapacitnění úseku Pražského okruhu mezi Satalicemi - Běchovicemi
Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 6/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr "SOKP-Stavba 510 Satalice - Běchovice". V usnesení požaduje zejména dodržet hygienické limity hluku a posoudit stavbu s ohledem na nezvyšování imisní a hlukové zátěže v okolí stavby.
Na úřední desce zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí na záměr SOKP stavba 510 Satalice - Běchovice. Stavba bude zahrnovat rozšíření vozovky jak ve středním dělícím pruhu, tak na vnějším okraji (stávající zpevněná krajnice), dále budování některých nových křižovatkových větví či mostů na kolektorech a budování protihlukových clon a opatření v celkové délce stávající trasy úseku SOKP 510 cca 3,7 km. Dopravní intenzity se v současné době pohybují těsně pod hranicí 70000 vozidel/den. Výhledové intenzity dopravy v roce 2015 se pohybují těsně nad hranicí 100000 vozidel/den. Viz záměr v databázi EIA.
 15.7.2008 - Stanovisko EIA k záměru "Kontejnerové překladišti Praha - Malešice"
Odbor ochrany životního prostředí MHMP vydal souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru "Kontejnerové překladiště Praha - Malešice".
Předmětem záměru je vybudování kontejnerového překladiště v Praze - Malešicích. Nový kontejnerový terminál bude součástí sítí veřejných kontejnerových terminálů určených pro překládku kontejnerů ISO třídy 1 v režimu silnice - železnice - silnice a nahradí stávající překladiště, které je situováno v prostorech nákladového nádraží Praha - Žižkov. Výstavba kontejnerového terminálu je plánována ve 3 etapách.
Hodnocení EIA však proběhlo pouze pro 1. etapu záměru "Kontejnerové překladiště Praha - Malešice" a ne necelý plánovaný záměr (3 etapy). Dále nebyly také hodnoceny alternativní varianty, včetně nulové varianty. Blíže viz informace o záměru a stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí "Kontejnerové překladiště Praha - Malešice" (7,2 MB).
 15.7.2008 - Závěr EIA k záměru "Výstavba golfového hřiště Praha - Klánovice"
Na základě zjišťovacího řízení Ministerstvo životního prostředí dospělo k závěru, že záměr "Výstavba golfového hřiště Praha - Klánovice" má významný vliv na životní prostředí a s ohledem na jeho velikost bude dále posuzován podle zákona 100/2001 Sb. Kromě mnoha nesouhlasných podání přijatých, v průběhu zjišťovacího řízení, v tištěné podobě přijalo Ministerstvo životního prostředí také elektronická podání prostřednictvím elektronické pošty. Elektronických podání bylo cca 1430 z velké většiny obsahovaly nesouhlas.
Blíže viz informace o záměru, text oznámení záměru, vyhodnocení na Naturu 2000, informace o oznámení záměru a závěry zjišťovacího řízení.
 29.6.2008 - EIA - dokumentace záměru Libeňská spojka
Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil záměr zjišťovacího řízení záměru "Libeňská spojka, st. č. 8313, Praha 8", který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Libeňská spojka je územním plánem zařazena jako sběrná komunikace o dvou jízdních pruzích s jedním přípojným a jedním odbočovacím pruhem v každém směru a celkové délce1.35 km. Propojuje Proseckou radiálu (Liberecká, V Holešovičkách) z mimoúrovňové křižovatky Vychovatelna na Městský okruh v oblasti Balabenky (U Kříže).
Z technického hlediska představuje Libeňská spojka v podstatě tunelové propojení mimoúrovňové křižovatky Vychovatelna, potažmo Zenklovy ulice a Prosecké radiály, a mimoúrovňové křižovatky U Kříže na městském okruhu s možností připojení na Proseckou ulici. Vedení Libeňské spojky je převážně v tunelu délky 835 m. Blíže viz http://www.cenia.cz/eia (kód záměru: PHA208). Blíže viz také text oznámení záměru a informace o oznámení záměru http://www.satra.cz/pdf/art-008.pdf.
Písemná vyjádření k záměru je možné podat do 28.7.2008.
 29.6.2008 - EIA - Závěr zjišťovacího řízení komunikace Lipnická - Ocelkova
Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru "Stavba č.0211: Lipnická - Ocelkova", Praha 14, k.ú. Kyje", který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o výstavbu komunikačního propojení oblasti Černý most (ulice Ocelkova) se silnicí Kyje - Satalice (ulice Lipnická resp. Budovatelská). Jde o novostavbu sběrné dvoupruhové komunikace s jednostranným chodníkem délky 1 244 m. Navrhovaná komunikace umožní propojení významné městské třídy Chlumecká (vč. sídliště Černý Most a přilehlých obchodních zón) s Vysočanskou radiálou. Význam navrhovaného komunikačního propojení ještě stoupne po realizaci pokračování propojení severním směrem (propojením ulice Lipnické (Budovatelské) na ulici Mladoboleslavskou ve Kbelích podél východního okraje letiště Kbely, které odvede průjezdnou dopravu z obce Satalice a části obce Kbely a dále propojením ulice Mladoboleslavské s ulicí Veselskou v Letňanech, které odvede průjezdnou dopravu vedenou tímto směrem z obce Kbely).
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Blíže viz http://www.cenia.cz/eia (kód záměru: PHA396). Blíže viz také text oznámení záměru, informace o oznámení záměru a závěry zjišťovacího řízení.
 29.6.2008 - EIA - Závěr zjišťovacího řízení komunikace Budovatelská - Mladoboleslavská
Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru "Stavba č. 7552: Budovatelská - Mladoboleslavská", který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o výstavbu komunikačního propojení z Budovatelské ulice proti severnímu zapojení větví MÚK Lipnická na Vysočanské radiále, které obchází severovýchodní okraj letiště Kbely a končí křižovatkou na Mladoboleslavské naproti zaústění připravované komunikace Toužimská.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Blíže viz http://www.cenia.cz/eia (kód záměru: PHA395). Blíže viz také text oznámení záměru, informace o oznámení záměru a závěry zjišťovacího řízení.
 24.6.2008 - EIA - oznámení záměru ROKYTKA PARK PRAHA, Praha 9 - k. ú. Hloubětín
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy zveřejňuje informaci o obdržení oznámení k záměru ROKYTKA PARK PRAHA, Praha 9 - k. ú. Hloubětín, který podléhá zjišťovacímu řízení.
Lokalita pro plánovaný areál bytových domů se nachází na hranici katastrů Hloubětín a Vysočany, v území mezi ulicemi Kolbenova, Poděbradská a Kbelská. Lokalita pro výstavbu je ohraničena smyčkou železniční vlečky a na jihovýchodě hranou svahu na prvém břehu Rokytky. Posuzovaný záměr se skládá z 8 základních skupin objektů s celkovým počtem 904 bytů. V navrhovaném areálu se budou také nacházet i obchodní a administrativní plochy, restaurace a sportovní plochy. V podzemních garážích bude umístěno 861 parkovacích stání a na povrchu je navrženo 111 parkovacích stání. Objekty budou mít převážně 4 až 6 nadzemních podlaží a dva věžové objekty budou mít 14 nadzemních podlaží.
Do oznámení je možno nahlížet na odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 (4. patro, místnost č. 428; informace na tel. čísle 236 004 443) v termínu od 24. 6. 2008 do 14. 7. 2008. Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA555. Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat na odbor ochrany prostřed í Magistrátu hlavního města Prahy do 14. 7. 2008. Blíže viz text oznámení záměru a informace o oznámení záměru.
26.5.2008 - Závěr zjišťovacího řízení na záměr Prodejní centrum Lehovec, Praha 14, k.ú. Hloubětín
Na úřední desce ÚMČ P14 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení EIA na záměr "Prodejní centrum Lehovec, Praha 14, k.ú. Hloubětín". Na základě dostupných podkladů a informací v rámci zjišťovacího řízení EIA dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování. S obsahem posudku je možno se seznámit v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - pod kódem PHA475. Blíže viz text oznámení záměru, informace o oznámení záměru a závěry zjišťovacího řízení.
26.5.2008 - Závěr zjišťovacího řízení na záměr Polyfunkční budova Lehovec, Praha 14, k.ú.
Na úřední desce ÚMČ P14 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení EIA na záměr "Polyfunkční budova Lehovec, Praha 14, k.ú. Hloubětín". Na základě dostupných podkladů a informací v rámci zjišťovacího řízení EIA dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování. S obsahem posudku je možno se seznámit v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - pod kódem PHA476. Blíže viz text oznámení záměru, informace o oznámení záměru a závěry zjišťovacího řízení.
5.3.2008 - EIA - oznámení záměru ČSPH, ul. Českobrodská, Praha 14, k. ú. Hostavice
Záměrem investora je vybudovat čerpací stanice pohonných hmot (ČSPH) pro provoz osobních i nákladních vozidel s myčkou osobních automobilů, která by sloužila pro nově budovaný obytný komplex Jahodnice a související nákupní centrum. Navrhovaný záměr je umístěn mezi křižovatkou ulic Českobrodská - Pilská (Lomnická) a náspem železniční tratě. Dle ÚPn hl.m. Prahy je pozemek zařazen do kategorie funkčního využití IZ (izolační zeleň) a záměr není přípustný z hlediska funkčního využití dle územního plánu (pouze jako výjimečně přípustná stavba bez myčky motorových vozidel). Stavba není také vhodná z hlediska svého umístění - zasahuje do prostoru křižovatky Českobrodská x Lomnická, která bude po výstavbě bytového komplexu na hranici své kapacity a křižovatka se dále zatíží i MHD. Jedná se pro Jahodnici o další zátěž z hluku a exhalací. Další čerpací stanice jsou již v současné době umístěny při vjezdu do Dolních Počernic (ve vzdálenosti cca 1,2 km) a u Laktosu ( cca 0,7 km). Se záměrem také nesouhlasila komise územního rozvoje na svém 5. jednání dne 9.července 2007.
S obsahem posudku je možno se seznámit v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - pod kódem PHA524 od 3.3.2008 do 25.3.2008. Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 25. 3. 2008. Blíže viz text posudku a informace o posudku a informace o oznámení záměru.
24.1.2008 - Závěr zjišťovacího řízení - Skladovací a provozní hala firmy Schubert Partner, s.r.o.
Na úřední desce ÚMČ P14 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení EIA na Skladovací a provozní hala firmy Schubert Partner, s.r.o. Předmětem záměru je novostavba skladu vajec a obalového materiálu v halovém a skladovacím areálu. Na základě dostupných podkladů a informací v rámci zjišťovacího řízení EIA dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr "Skladovací a provozní hala firmy Schubert Partner, s.r.o." nebude dále posuzován.
 22.10.2007 - EIA - konání opakovaného veřejného projednání záměru - Kontejnerové překladiště Praha - Malešice
Z důvodu technické závady na nahrávacím zařízení nebylo možno pořídit úplný zvukový záznam z veřejného projednání konaného dne 4.10.2007, a nebyl tedy naplněn požadavek vyplývající z ust. § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon). Z tohoto důvodu je nutné zajistit jeho opakování. Úřad proto informujeme, že opakované veřejné projednání posudku a současně dokumentace vlivů výše uvedeného záměru "Kontejnerové překladiště Praha - Malešice" na životní prostředí se uskuteční 30. října 2007 od 16:00 hod v základní škole Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, Praha 10 - přednáškový sál. S obsahem posudku je též možno se seznámit v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA259. Blíže viz text posudku a informace o posudku.
 22.10.2007 - EIA - Oznámení záměru Obytný soubor Nová Harfa IV, Praha 9, k.ú. Vysočany
Záměr na výstavbu obytného souboru Nová Harfa IV v k.ú. Vysočany je novostavba bytových domů s celkem 187 byty, navazující na zástavbu předchozích etap, komerčními plochami a prodejnou potravin (celkem 521 m2). Celkový počet parkovacích stání je 241, z toho je 196 parkovacích stání umístěno v podzemních garážích a 45 parkovacích míst je na povrchu. Oznámení podala společnost FINEP Harfa k.s., Václavské náměstí 1, Praha 1. Obytný soubor Nová Harfa IV je koncipován jako soubor dvou obytných domů se šesti objekty o 3 -12 nadzemních podlažích a o 1-2 podzemních podlažích. Pozemek pro výstavbu se nachází ve Vysočanech, při jižní hranici je lemován ulicí Pod Harfou rovnoběžnou s ulicí Poděbradskou. V JV cípu se dotýká ulice Podkovářské a jižním okrajem navazuje na již realizovanou etapu I. a II. Pozemek pro výstavbu se nachází ve Vysočanech, při jižní hranici je lemován ulicí Pod Harfou rovnoběžnou s ulicí Poděbradskou. V JV cípu se dotýká ulice Podkovářské a jižním okrajem navazuje na již realizovanou etapu I. a II.
S obsahem posudku je též možno se seznámit v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA488 od 22. 10. 2007 do 12. 11. 2007. Písemná vyjádření k tomuto posudku je možno zasílat na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 12. 11. 2007. Blíže viz text posudku a informace o posudku. Blíže viz text posudku a informace o posudku.
 22.10.2007 - EIA - zveřejnění posudku Zkapacitnění Štěrboholské radiály
Na serveru EIA byl zveřejněn posudek o vlivech záměru Zkapacitnění Štěrboholské radiály. Na posuzovaný záměr bylo příslušnému úřadu předloženo oznámení, které zpracoval SUDOP Praha, a.s. v srpnu 2006 podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č.163/2006 Sb. Následně proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona, které ukončil OOP MHMP v únoru 2007 vydáním závěru zjišťovacího řízení, kde konstatuje, že záměr bude posuzován podle citovaného zákona, neboť oznámení dostatečně neprokázalo, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví.
Navrhovaný záměr je poměrně atypická stavba, neboť se nejedná ani o novou komunikaci, ani o rekonstrukci stávající silnice (např. rozšířením). Jedná se o doplnění stávající komunikace o druhý pás, který je veden v jiné stopě a který musí respektovat budoucí řešení v daném území. Účelem návrhu je především zkapacitnění zúženého úseku Jižní spojky s možností návazného vybudování mimoúrovňové křižovatky pro napojení městského okruhu v úseku Balabenka - Štěrboholská. Celková délka stavby činí 1,69 km. S obsahem posudku je též možno se seznámit v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA265. Blíže viz text posudku a informace o posudku.
 22.10.2007 - EIA - konání opakovaného veřejného projednání záměru - Kontejnerové překladiště Praha - Malešice
Z důvodu technické závady na nahrávacím zařízení nebylo možno pořídit úplný zvukový záznam z veřejného projednání konaného dne 4.10.2007, a nebyl tedy naplněn požadavek vyplývající z ust. § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon). Z tohoto důvodu je nutné zajistit jeho opakování. Úřad proto informujeme, že opakované veřejné projednání posudku a současně dokumentace vlivů výše uvedeného záměru "Kontejnerové překladiště Praha - Malešice" na životní prostředí se uskuteční 30. října 2007 od 16:00 hod v základní škole Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, Praha 10 - přednáškový sál. S obsahem posudku je též možno se seznámit v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA259. Blíže viz text posudku a informace o posudku.
 22.10.2007 - EIA - Oznámení záměru Obytný soubor Nová Harfa IV, Praha 9, k.ú. Vysočany
Záměr na výstavbu obytného souboru Nová Harfa IV v k.ú. Vysočany je novostavba bytových domů s celkem 187 byty, navazující na zástavbu předchozích etap, komerčními plochami a prodejnou potravin (celkem 521 m2). Celkový počet parkovacích stání je 241, z toho je 196 parkovacích stání umístěno v podzemních garážích a 45 parkovacích míst je na povrchu. Oznámení podala společnost FINEP Harfa k.s., Václavské náměstí 1, Praha 1. Obytný soubor Nová Harfa IV je koncipován jako soubor dvou obytných domů se šesti objekty o 3 -12 nadzemních podlažích a o 1-2 podzemních podlažích. Pozemek pro výstavbu se nachází ve Vysočanech, při jižní hranici je lemován ulicí Pod Harfou rovnoběžnou s ulicí Poděbradskou. V JV cípu se dotýká ulice Podkovářské a jižním okrajem navazuje na již realizovanou etapu I. a II. Pozemek pro výstavbu se nachází ve Vysočanech, při jižní hranici je lemován ulicí Pod Harfou rovnoběžnou s ulicí Poděbradskou. V JV cípu se dotýká ulice Podkovářské a jižním okrajem navazuje na již realizovanou etapu I. a II.
S obsahem posudku je též možno se seznámit v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA488 od 22. 10. 2007 do 12. 11. 2007. Písemná vyjádření k tomuto posudku je možno zasílat na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 12. 11. 2007. Blíže viz text posudku a informace o posudku. Blíže viz text posudku a informace o posudku.
 22.10.2007 - EIA - zveřejnění posudku Zkapacitnění Štěrboholské radiály
Na serveru EIA byl zveřejněn posudek o vlivech záměru Zkapacitnění Štěrboholské radiály. Na posuzovaný záměr bylo příslušnému úřadu předloženo oznámení, které zpracoval SUDOP Praha, a.s. v srpnu 2006 podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č.163/2006 Sb. Následně proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona, které ukončil OOP MHMP v únoru 2007 vydáním závěru zjišťovacího řízení, kde konstatuje, že záměr bude posuzován podle citovaného zákona, neboť oznámení dostatečně neprokázalo, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví.
Navrhovaný záměr je poměrně atypická stavba, neboť se nejedná ani o novou komunikaci, ani o rekonstrukci stávající silnice (např. rozšířením). Jedná se o doplnění stávající komunikace o druhý pás, který je veden v jiné stopě a který musí respektovat budoucí řešení v daném území. Účelem návrhu je především zkapacitnění zúženého úseku Jižní spojky s možností návazného vybudování mimoúrovňové křižovatky pro napojení městského okruhu v úseku Balabenka - Štěrboholská. Celková délka stavby činí 1,69 km. S obsahem posudku je též možno se seznámit v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA265. Blíže viz text posudku a informace o posudku.
 11.10.2007 - EIA - oznámení záměru Golfové hřiště ZÁMECKÝ GOLF PRAHA - Vinoř
Oznamovatel Vinořská spol. s r.o. podala EIA oznámení k záměru "Golfové hřiště ZÁMECKÝ GOLF PRAHA v Praze 9 - Vinoři". Jedná se již o druhý golfový areál v této oblasti (severně od Mladoboleslavské ulice se již začíná stavět na ploše 97 hektarů golfové hřiště SEKYRA GOLF RESORT PRAHA o 27 jamkách).
Areál 18jamkového hřiště ZÁMECKÝ GOLF PRAHA je navržen na rozloze zhruba 60,5 ha v mimořádně atraktivním a také velice citlivém prostředí. Všechny herní plochy se ale nacházejí v ochranném pásmu přírodní rezervace "Vinořský park". Zázemí hřiště má být umístěno v areálu Vinořského zámku. Jednotlivé herní plochy hřiště jsou těsně přimknuty na západní, jižní a východní stranu Vinořského parku. Realizace záměru spočívá především v modelaci terénu a jeho zatravnění, výstavbě drobných vodních ploch, umělých herních překážek naplněných pískem (tzv. bunkrů), spolu s obslužnými cestami. To vše bude umístěno z větší části v ochranném pásmu přírodní rezervace "Vinořský park" a v regionálním biocentru R1/12 "Vinořská bažantnice" a umístění záměru také není v souladu s aktuálně platnou podobou územního plánu. V současné době jsou dle územního plánu tyto plochy vedeny jako nelesní zeleň, sady a zahrady a orná půda. Na dosud intenzivně zemědělsky využívané půdě mají být realizovány jednotlivé dráhy golfového hřiště a jednotlivé herní prvky. V rámci výstavby golfového hřiště bude zřízeno 5 vodních ploch. Vodní nádrže budou bezodtokové, budou doplňovány ze zdrojů podzemních vod.
Přírodní rezervace "Vinořský park" byla zřízena vyhláškou NVP č. 3/1982 Sb. NVP z 27.5.1982 a jedná se o krajinářsky cenné území navazující na Bažantnici v Satalicích. Zaujímá území o rozloze 34,07 ha jižně od zámečku ve Vinoři s výstupy pramenů, ohraničené pískovcovými skalkami. Vinořský park byl založen v 18. stol. v návaznosti na Vinořský zámek v krajinářském anglickém stylu, byl vytvořen rybník a tvarovány kosené louky a výsadba listnáčů na svazích. Součástí parku jsou výchozy cenomanských pískovců české křídy. Vinořský park je útočištěm mnoha druhů rostlin a živočichů a současně tvoří významné rekreační zázemí pro obyvatele průmyslové severní. části Prahy. Na vyvýšeném ostrohu nad pískovcovými skalami je také prehistorické osídlení, zatím blíže neprozkoumané slovanské hradiště s valy. Velké hradiště má rozlohu 3 hektary. Malé hradiště 86 arů. Již v roce 1981, a od té doby až po současnost, byla tato lokalita několikrát popsána, ale vědecky podrobně zkoumána nebyla. Záměr leží také větší částí v regionálním biocentru R1/12 "Vinořská bažantnice". Toto biocentrum tvoří přírodní rezervace "Vinořský park" a okolní orná půda. Jako cílová společenstva jsou uvedena společenstva lesní, luční, orná půda a vodní plochy. Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA486. Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 31. 10. 2007. Blíže viz text oznámení záměru a a informace o oznámení záměru.
 20.9.2007 - EIA - oznámení záměru Polyfunkční budova Lehovec, Praha 14, k.ú. Hloubětín
Lehovec - mapkaNavrhovaná budova se nachází v klínu mezi komunikacemi Poděbradská a Kolbenova v Praze 9 Lehovci. Objekt bude mít 8 nadzemních podlaží a 3 podlaží podzemní. Zastavěná plocha záměru je 1 370 m2 + 300 m2 (rampa do suterénu) s půdorysnými rozměry nadzemní části 67,7x18,6 m a výšky cca 29 m nad terénem. Budova má 8 nadzemních podlaží a tři podlaží v podzemní, hrubá podlažní plocha je 8 689 m2, 6.NP, 7.NP a 8.NP postupně zmenšuje zastavěnou plochu vytvářením teras a lodžií. Obvodovou konstrukci budovy tvoří prosklené výplně v kombinaci s tepelně izolovaným sendvičovým pláštěm.
Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA475. Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 10. 10. 2007. Blíže viz text oznámení záměru a informace o oznámení záměru.
 20.9.2007 - EIA - oznámení záměru Prodejní centrum Lehovec, Praha 14, k.ú. Hloubětín
Lehovec - mapka Navrhovaná stavba budovy prodejního centra v Praze 9 Lehovci je v klínu mezi komunikacemi Poděbradská a Kolbenova. Na pozemcích bývalo dříve zařízení staveniště při výstavbě metra, později autobazar. Ve východním cípu pozemku p.č. 1288/2, se nachází ventilační objekt metra - "komín" vysoký 23,7 m, který je napojen podzemní šachtou na objekty metra. Novostavba je dvoupodlažní, půdorysné rozměry přízemí jsou 47,2 x 37,2 m, rozměry částečného 2NP 7,8 x 9,2 m. Svislé nosné konstrukce tvoří zděné stěny, případně prefabrikovaný skelet s vyzdívkami v halové části stavby. Hala prodejního prostoru bez vnitřních podpor je zastřešena pomocí pultových příhradových dřevěných nosníků na rozpětí 19,3 m. Navržené dispoziční řešení vychází z typové koncepce prodejen Penny. V objektu jsou navrženy tři samostatné provozní jednotky - prodejna Penny Market, řeznictví a kancelářská jednotka.
Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA475. Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 10. 10. 2007. Blíže viz text oznámení záměru a informace o oznámení záměru.
 13.9.2007 - EIA - Skladovací a provozní hala firmy Schubert Partner a.s.
Zveřejněný záměr na stavbu skladovací a provozní hala firmy Schubert Partner a.s., parc. č. 2668/6, 2668/10, 2668/15, k. ú. Kyje u Nedokončené ulice.
Předmětem záměru je novostavba skladu vajec a obalového materiálu v halovém a skladovacím areálu. Pozemek určený pro stavbu haly je zpevněnou plochou, která je v současnosti využívána jako parkoviště pro nákladní automobily. Navrhovaná výrobní hala má obdélníkový půdorys o rozměrech 76,29 x 60,63 m. Střecha je plochá, po obvodě krytá atikami a je tvořena z velkorozponových betonových sedlových střešních prvků. Stavba není podsklepená. Skládá se z 1. NP a nad částí haly bude zhotoveno 2. NP. Stavební výška haly je ve štítě 9,26 m od úrovně podlahy 1. NP (±0,000 = 235,89 m.n.m.). Rozsah upravovaných ploch je cca 10 500 m2 .
Blíže viz http://eia.cenia.cz/eia/ (kód záměru: PHA468), kde jsou zveřejněny dokumenty. Blíže viz také text oznámení záměru a informace o oznámení záměru. Písemná vyjádření k záměru je možné podat do 4.10. 2007.
 6.9.2007 - Kontejnerové překladiště Praha - Malešice
Odbor ochrany prostředí zveřejnil informaci o posudku dokumentace o vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. k záměru Kontejnerové překladiště Praha - Malešice. S obsahem posudku je též možno se seznámit v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA259 od 31. 8. 2007 do 1. 10. 2007. Písemná vyjádření k tomuto posudku je možno zasílat na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 1. 10. 2007. Blíže viz text posudku a informace o posudku.
 23.8.2007 - zahájení územního a stavebního řízení "Dvě prefabrikované EURO garáže"
Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 zveřejnil na úřední desce oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby "Dvě prefabrikované EURO garáže" Praha 9, Kyje, Dvořišťská na pozemku parc. č.793/33, katastrální území Kyje. Žádost podal LAKTOS, a.s. Odbor výstavby a dopravy oznamuje, že projednání žádosti a veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě proběhne dne 25. září 2007 (úterý) v 9:00 hodin se schůzkou pozvaných v budově Úřadu městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 9, 3. poschodí, č. 311.
 6.8.2007 - EIA - Novostavba skladové haly elektromateriálu v k.ú. Kyje
Jedná se o novostavbu skladové haly elektromateriálu, parc.č. 2670/11, k.ú. Kyje, Praha 14. V prostorách nového skladu se uvažuje se skladováním elektromateriálu (svítidla, jističe, zásuvek apod.) pro vlastní potřebu společnosti VZT Drážek spol. s .r.o. Záměr byl posouzen a výsledkem je rozhodnutí, že nepodléhá dalšímu posuzování. Blíže viz http://eia.cenia.cz/eia/, kód záměru PHA403.
 24.7.2007 - EIA - oznámení záměru Dostavba skladovací haly firmy UNIKONT PRAHA
Jedná se rozšíření skladovací plochy stávající haly společnosti UNIKONT PRAHA s.r.o. umístěné na pozemku parc. č. 752/24, k.ú. Malešice. Nové skladovací prostory mají sloužit pro skladování ocelových součástek. Jedná se o dostavbu stávající dvoulodní haly umístěné na pozemku parc. č. 752/24 v k.ú. Malešice formou montáže nové jednopodlažní haly. Navrhovaná hala je ocelové konstrukce (ocel. sloupy + ocel. vazníky). Rozpon haly je 15 m, konstrukční modul 6 m, výška 8 m, sklon střechy 11°. Navrhovaná hala bude provozně propojená se stávající dvoulodní halou pomocí spojovacího (komunikačního) krčku. Blíže viz http://eia.cenia.cz/eia/, kód záměru PHA425 http://eia.cenia.cz/eia/Intention.php?params=YToxOntzOjI6ImlkIjtzOjY6IlBIQTQyNSI7fQ%3D%3D.
 2.7.2007 - Závěr zjišťovacího řízení EIA pro návrh Zkapacitnění Štěrboholské radiály
Předmětem posuzovaného záměru bylo zkapacitnění Štěrboholské radiály (Jižní spojky) v prostoru Rybníčků, kde v současné době představuje zúžený úsek trasy v místě přemostění malešické železniční tratě kapacitní omezení. Oznámení se týkalo návrhu jednosměrné komunikace, která je dílčí částí budoucí mimoúrovňové křižovatky Městského okruhu (MUK "Rybníčky"), projekčně připravovaného jako stavba MO č.0094 Balabenka - Štěrboholská radiála. Předpokládá se využití stávající trasy Jižní spojky pro jízdní směr na západ a vybudování samostatné trasy (křižovatkové větve) pro jízdní směr na východ. Celková délka stavby činí 1,25 km, stavba bude prováděna za provozu, ve třech fázích.
Na základě dostupných podkladů a informací dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr bude posuzován podle citovaného zákona, neboť oznámení dostatečně neprokázalo zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví. Blíže viz http://eia.cenia.cz/eia/ (kód záměru: PHA265), kde je zveřejněn Závěr zjišťovacího řízení EIA pro Zkapacitnění Štěrboholské radiály.
 2.7.2007 - EIA - Novostavba skladové haly elektromateriálu
Zveřejněný záměr řeší výstavbu skladové haly, Průmyslová 1497 na pozemku p.č. 2670/11 v k.ú. Kyje. V prostorách skladu se uvažuje se skladováním elektromateriálu ( svítidla, jističe, zásuvek apod.) pro vlastní potřebu společnosti VZT Drážek spol. s .r.o.
Blíže viz http://eia.cenia.cz/eia/ (kód záměru: PHA403), kde jsou zveřejněny dokumenty zjišťovacího řízení EIA pro záměr "Novostavba skladové haly elektromateriálu, parc.č. 2670/11, k.ú. Kyje, Praha 14". Blíže viz také text oznámení záměru a informace o oznámení záměru. Písemná vyjádření k záměru je možné podat do 9.7. 2007.
 2.7.2007 - Kontejnerové překladiště Praha - Malešice
Předmětem záměru je vybudování kontejnerového překladiště v Praze - Malešicích. Nový kontejnerový terminál bude součástí sítí veřejných kontejnerových terminálů určených pro překládku kontejnerů ISO třídy 1 v režimu silnice - železnice - silnice a nahradí stávající překladiště, které je situováno v prostorech nákladového nádraží Praha - Žižkov. Výstavba kontejnerového terminálu je plánována ve 3 etapách. Cílem 1. etapy je zajistit fungování kontejnerového překladiště v minimálním rozsahu tak, aby bylo možné vymístění stávajícího překladiště z prostoru žižkovského nákladového nádraží. Pro provoz terminálu budou v jižní části areálu vybudovány dvě koleje, každá o obslužné délce 550 m. Podél severní hrany areálu bude vybudována příjezdová komunikace, na které bude probíhat řazení kamionů. Obsluhu překladiště budou zajišťovat 2 kolové překladače typu KALMAR. Projekt předpokládá pohyb 2-3 vlakových souprav denně a průměrnou obrátku 110 kamionů denně.
Podrobnější informace viz dokumentaci Natura 2000 a text dokumentace Natura 2000.
 18.6.2007 - EIA Terénní úpravy se zalesněním Štěrboholy "Pod Valem"
Záměr řeší realizaci terénních úprav pozemku - vytvoření protihlukového a izolačního zalesněného pásu mezi Štěrboholskou radiálou a vlastní obcí Štěrboholy. Po rozšíření již existujícího úzkého valu navážkou se počítá se zalesněním o výměře cca 4,14 ha a to dřevinnou skladbou blízkou skladbě přirozené. K doplnění zemního valu bude použita výkopová zemina o objemu cca 297 255 m3. Blíže viz http://eia.cenia.cz/eia/ (kód záměru: PHA405). Blíže viz také text oznámení záměru a informace o oznámení záměru.
 10.6.2007 - Závěr zjišťovacího řízení EIA pro rozšíření haly práškové lakovny Technocol s.r.o., Lednická 351
Společnost Technocol s.r.o. navrhla rozšíření haly práškové lakovny v Lednická 351, Praha 14, k.ú. Kyje. Do prostor stávající lakovny má být po rozšíření haly umístěno nové technologické zařízení pro nanášení prášků s následným vytvrzováním a pracoviště pro přípravu povrchu součástí a výrobků před aplikací práškových plastů. Lakovna je tvořena sestavou technologických zařízení pro nanášení práškových plastů (dvě nanášecí kabiny) a následné vytvrzování při zvýšené teplotě v peci (cca 200°C). Konečné povrchové úpravě výrobků předchází příprava povrchu podmiňující kvalitu výsledku, kterým je konečný povlak s ochranně dekorační funkcí.
Z hlediska urbanistické koncepce, dle vyjádření MHMP, areál lakovny leží ve funkčním území SV - všeobecně smíšené území, ve které jsou lakovny nepřípustné. Pro trvalé využití území pro lakovnu je tedy nutná změna územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Z urbanistického hlediska je se záměrem vysloven nesouhlas a nedoporučuje se ani prodloužení lhůty trvání stavby, které by přineslo nežádoucí stabilizaci této funkce v území. Na základě dostupných podkladů a informací v rámci zjišťovacího řízení EIA dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr "Rozšíření haly práškové lakovny Technocol s.r.o., Lednická 351" nebude dále posuzován.
Blíže viz http://eia.cenia.cz/eia/ (kód záměru: PHA268), kde je zveřejněn Závěr zjišťovacího řízení EIA pro rozšíření haly práškové lakovny Technocol s.r.o., Lednická 351.
 4.6.2007 - EIA - Nová komunikace Lipnická - Ocelkova
Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil oznámení EIA záměru "Stavba č.0211: Lipnická - Ocelkova", Praha 14, k.ú. Kyje", který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Jedná se o výstavbu komunikačního propojení oblasti Černý most (ulice Ocelkova) se silnicí Kyje - Satalice (ulice Lipnická resp. Budovatelská). Jde o novostavbu sběrné dvoupruhové komunikace s jednostranným chodníkem délky 1 244 m. Navrhovaná komunikace umožní propojení významné městské třídy Chlumecká (vč. sídliště Černý Most a přilehlých obchodních zón) s Vysočanskou radiálou. Význam navrhovaného komunikačního propojení ještě stoupne po realizaci pokračování propojení severním směrem (propojením ulice Lipnické (Budovatelské) na ulici Mladoboleslavskou ve Kbelích podél východního okraje letiště Kbely, které odvede průjezdnou dopravu z obce Satalice a části obce Kbely a dále propojením ulice Mladoboleslavské s ulicí Veselskou v Letňanech, které odvede průjezdnou dopravu vedenou tímto směrem z obce Kbely).
Blíže viz http://eia.cenia.cz/eia/ (kód záměru: PHA396). Blíže viz také text oznámení záměru a informace o oznámení záměru.
Písemná vyjádření k záměru je možné podat do 16.6. 2007.
 4.6.2007 - EIA - Nová komunikace Budovatelská - Mladoboleslavská
Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil oznámení EIA záměru "Stavba č. 7552: Budovatelská - Mladoboleslavská", který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o výstavbu komunikačního propojení z Budovatelské ulice proti severnímu zapojení větví MÚK Lipnická na Vysočanské radiále, které obchází severovýchodní okraj letiště Kbely a končí křižovatkou na Mladoboleslavské naproti zaústění připravované komunikace Toužimská.
Blíže viz http://eia.cenia.cz/eia/ (kód záměru: PHA395). Blíže viz také text oznámení záměru a informace o oznámení záměru.
 30.5.2007 - EIA - Bytové domy "Panorama KYJE" - vyjádření KOK
Dne 30.5.2007 podal Kyjský občanský klub vyjádření k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr výstavby bytových domů PANORAMA - Praha 14, Kyje, ve kterém nesouhlasí s navrhovanou variantou A (dle návrhu úpravy směrné části územního plánu pozemku parc. č. 2575/3 a 2575/6 k. ú. Kyje ve funkčním území čistě obytném OB z kódu C 9 na E 9). Zároveň také nesouhlasí s navrhovanou variantou D (dle návrhu úpravy směrné části územního plánu pozemku parc. č. 2575/3 a 2575/6 k. ú. Kyje ve funkčním území čistě obytném OB z kódu C 9 na D 9) a požaduje, vzhledem k vlivu na životní prostředí a v souladu s platným územním plánem, zachovat ve funkčním území čistě obytném OB kód C 9. Blíže viz text vyjádření k zjišťovacímu řízení. Blíže viz http://eia.cenia.cz/eia/ (kód záměru: PHA379). Blíže viz také text oznámení záměru a informace o oznámení záměru.
Písemná vyjádření k záměru je možné podat do 30.5. 2007.
 10.5.2007 - EIA - Bytové domy "Panorama KYJE
Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil oznámení EIA záměru "Bytové domy "Panorama KYJE", Praha 14, k.ú. Kyje", který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o výstavbu šesti bloků bytových domů umístěnou mezi ulicí Budovatelská a prodloužením ulice Jamská. Zastavěná plocha je 6 874,5 m2 a v šesti bytových blocích je 221 bytů (156 stání v garážích a 68 stání na povrchu). Mezi jednotlivými bloky jsou komunikace, parkoviště, zeleň.
Blíže viz http://eia.cenia.cz/eia/ (kód záměru: PHA379). Blíže viz také text oznámení záměru a informace o oznámení záměru.
Písemná vyjádření k záměru je možné podat do 30.5. 2007.
 16.2.2007 - EIA - závěr zjišťovacího řízení Kontejnerové překladiště Praha - Malešice
Odbor ochrany prostředí MHMP zveřejnil závěr zjišťovacího řízení "Kontejnerové překladiště Praha - Malešice (říjen 2006)". Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr "Kontejnerové překladiště Praha - Malešice (říjen 2006)" bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, neboť v průběhu zjišťovacího řízení nebylo dostatečně prokázáno, že záměr nemůže vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví. Blíže viz Závěry zjišťovacího řízení a Text oznámení záměru.
 30.11.2006 - EIA zjišťovací řízení pro rozšíření haly práškové lakovny Technocol s.r.o., Lednická 351
Společnost Technocol s.r.o. navrhla rozšíření haly práškové lakovny v Lednická 351, Praha 14, k.ú. Kyje. Do prostor stávající lakovny má být po rozšíření haly umístěno nové technologické zařízení pro nanášení prášků s následným vytvrzováním a pracoviště pro přípravu povrchu součástí a výrobků před aplikací práškových plastů. Lakovna je tvořena sestavou technologických zařízení pro nanášení práškových plastů (dvě nanášecí kabiny) a následné vytvrzování při zvýšené teplotě v peci (cca 200°C). Konečné povrchové úpravě výrobků předchází příprava povrchu podmiňující kvalitu výsledku, kterým je konečný povlak s ochranně dekorační funkcí.
Blíže viz http://eia.cenia.cz/eia/ (kód záměru: PHA268). Blíže viz také text oznámení záměru a informace o oznámení záměru.
 8.11.2006 - EIA - oznámení záměru Kontejnerové překladiště Praha - Malešice
Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil oznámení EIA záměru Kontejnerové překladiště Praha - Malešice (říjen 2006). Oznámení je k dispozici také na OOP MHMP Jungmanova 35/29 od 8.11.2006 do 28.11.2006. Písemná vyjádření je možné zasílat OOP MHMP do 28.11.2006. Blíže viz oznámení záměru a text oznámení záměru.
 12.7.2006 - EIA - oznámení záměru Zařízení pro výrobu bioplynu z bioodpadů v areálu spalovny, Praha 10, k. ú. Malešice
V areálu pražské spalovny v Malešicích je navržena výstavba zařízení na vyhnívání odpadů a výrobu bioplynu (metan a sirovodík) z kuchyňských odpadků a jeho následné spalování s výrobou elektrické energie. Cílovou kapacitou je zpracování 14000 - 16000 t/rok biologicky rozložitelného komunálního odpadu. EIA hodnotí první etapu výstavby s kapacitou 7000 t/rok.
Jedná se o technologii řízené anaerobní fermentace dodávané společností Ing. Friedrich Bauer GmbH biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Ve sběrných nádobách a speciálních kontejnerech mají být dodávány zbytky jídla, zabalených potravin s prošlou životností a zbytky z výroby polotovaru, které mají být likvidované technologii řízené anaerobní fermentace. Získaný bioplyn má být spalován v kogenační jednotce TEDOM Quanto D 340 SP Bio.
 12.7.2006 - EIA - závěr zjišťovacího řízení záměru Bytové domy Dolní Počernice - jih při ul. Českobrodská a U Konečné
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr "Bytové domy Dolní Počernice - jih při ul. Českobrodská a U Konečné, Praha 14" nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb. Předmětem záměru je využití jednoho z pozemků řešených v rámci urbanistické studie "Dolní Počernice - jižní část" pro umístění standardní bytové zástavby vč. občanské vybavenosti, a to zastavěním 310 bytovými jednotkami s 309 parkovacími místy ve dvoupodlažních podzemních garážích a s 98 parkovacími a odstavnými stáními na povrchu, dle popisu záměru bydlení a souvisejících služeb, včetně řešení parkování v rámci polyfunkčního objektu SO 026 (1 NP. -1 122 m2, 1 PP. - 3 980 m2, 2 PP. - 3 982 m2).
Záměr je na pozemku katastrální číslo1493, v katastrálním území Dolní Počernice, a to na jihovýchodním okraji Dolních Počernic podél ulice Českobrodské, vlastníkem pozemku je Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1.
 22.5.2006 - Podání připomínek k navrhovanému golfovému areálu - Dolní Počernice
Podle § 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. podal Kyjský občanský klub vyjádření k dokumentaci pro navrhovaný záměr na "Golfový areál GOLF RESORT BLACK BRIDGE Praha 9 - Dolní Počernice".
Areál golfového hřiště GOLF RESORT BLACK BRIDGE bude realizován na celkové ploše cca 75,06 ha v prostoru jižně od sídliště Černý Most - s ohraničením rybníkem Martiňákem (Čeňkem), potokem Chvalka, nájezdem na Pražský okruh (R1) od obchodního střediska IKEA a výběžkem Xaverovského háje.
V rámci záměru vybudovat golfové hřiště je přímo v přírodním parku Klánovice-Čihadla navrženo vybudování 18-ti jamkové veřejné hřiště s tréninkovou plochou pro nácvik hry. Výstavba hřiště znamená vybudování technicky náročného hřiště s množstvím překážek včetně pískových bunkrů, dynamickým modelováním terénu a vznikne zde také 5 vodních ploch.
Do lokality navrženého golfového hřiště bude nutné, dle předložené dokumentace, dopravit cca 1600000 t stavebních hmot v období cca 400 dní. Denně bude proto nutné přepravit okolo 4000 t stavebních hmot. Při použití nákladních automobilů typu SCANIA o přepravním množství 18 t pak bude denně vjíždět a vyjíždět do lokality stavby cca 225 nákladních automobilů. Celkově bude na toto množství potřeba cca 888889 automobilů.
V lokalitě hřiště bude provedena zcela zásadní modelace terénu, která není v souladu s krajinným rázem okolní krajiny (vyvýšeniny, pískové bunkry a umělá jezírka). Z povahy z tohoto sportu navíc vyplývá, že se v prostoru v daném čase může pohybovat pouze pár lidí (navíc se jedná o rekreaci selektivní, žádné děti apod.).
Rozvoj sídel v okrajových částech města by neměl měnit jejich charakter, ani charakter okolní krajiny a měl by respektovat přírodní podmínky. Jedním ze strategických cílů který deklaroval MHMP je dosáhnout harmonie mezi městským a přírodním prostředím, zajistit stabilitu městské a příměstské krajiny, postupně očišťovat území od funkcí s nadměrným negativním dopadem na životní prostředí. Tento cíl, u této navrhované stavby, není rozhodně naplněn.
 3.5.2006 - EIA - Oznámení záměru Golfový areál GOLF RESORT BLACK BRIDGE
Areál golfového hřiště GOLF RESORT BLACK BRIDGE bude realizován na celkové ploše cca 75,06 ha v prostoru jižně od sídliště Černý Most - s ohraničením rybníkem Martiňákem (Čeňkem), potokem Chvalka, nájezdem na Pražský okruh (R1) od obchodního střediska IKEA a výběžkem Xaverovského háje. Zástavba Dolních Počernic je od vlastního hřiště oddělena pásem pozemků, které jsou využívány jako pole.
V rámci záměru je v přírodním parku Klánovice-Čihadla navrženo vybudování 18-ti jamkové veřejné hřiště s tréninkovou plochou pro nácvik hry. Výstavba hřiště znamená vybudování technicky náročného hřiště s množstvím překážek včetně pískových bunkrů, dynamickým modelováním terénu a vznikne zde také 5 vodních ploch. Ve fázi výstavby bude vyvolaná doprava velice intenzivní, protože bude nutné na lokalitu hřiště dovézt cca 1600000 t materiálů. V areálu bude 10 budov bungalovů s 2 apartmány 2+kk, každý s garáží (s kapacitou 40 ubytovaných), 2 budovy zázemí se 4 byty 2+kk pro zaměstnance, každý s garáží a golfový klub spolu s hospodářským zázemím klubu.
Plocha navrhovaného golfového hřiště zasahuje do lokálního biokoridoru kolem Svépravického potoka a biokoridoru vedoucího do Xaverovského háje, přímo se dotýká přírodní památky Xaverovský Háj. V blízkém okolí se pak nachází přírodní památky V Pískovně a Počernický rybník. Blíže viz . Text oznámení záměru http://www.ceu.cz/eia_files/PHA190/PHA190__oznameni.zip a Informace o oznámení záměru http://www.ceu.cz/eia_files/PHA190/PHA190__infOznam.pdf.
Blíže viz sekce V Čeňku.
 12.4.2006 - EIA - Závěr zjišťovacího řízení záměru Skladový a nákupní areál Richter + Frenzel
Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru "Skladový a nákupní areál s administrativním zastoupením pro ČR - Richter + Frenzel, Praha 14 - Kyje". Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl úřad k závěru, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování dle zákona 93/2004 Sb.
Blíže viz také http://www.ceu.cz/eia/is/info.asp?kodAkce=PHA177. Text oznámení záměru, zveřejněná informace o oznámení záměru a závěr zjišťovacího řízení.
 6.4.2006 - Závěr zjišťovacího řízení záměru Autocentrum Emil Frey, Praha 14 - Kyje
Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru "Autocentrum Emil Frey, Praha 14 - Kyje". Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl úřad k závěru, že záměr "Autocentrum Emil Frey, Praha 14 - Kyje" nebude posuzován dle zákona 93/2004 Sb. Dále je nezbytné v navazujících řízeních dodržet opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů navržená v oznámení záměru a zohlednit připomínky uvedené v jednotlivých vyjádřeních (zejména dodržet stanovený koeficient zeleně, koordinovat výstavbu s navrženou komunikací Ocelkova - Lipnická, ověřit v terénu autorizovanou osobou, zda se v zájmovém území nenachází biotop zvláště chráněných živočichů, zohlednit ostatní připomínky uplatněné v průběhu zjišťovacího řízení).
Blíže viz
Závěr zjišťovacího řízení záměru. Blíže viz také Text oznámení záměru a závěry zjišťovacího řízení.
 4.4.2006 - EIA - oznámení záměru KOLBEN BUSINESS PARK, Kolbenova ul, Praha 9 - Vysočany (březen 2006)
Záměr bude realizován v areálu bývalého průmyslového podniku ČKD Elektrotechnika, který se nachází v Praze 9 - Vysočanech. Areál je situován uvnitř městské zástavby. Ze západu, jihozápadu a jihu je zájmové území vymezeno stávající uliční sítí (ulice Kolbenova, náměstí OSN), ze severu železniční tratí ČD Praha-Vysočany - Lysá nad Labem a z východu areálem ČKD Slévárny.
Celková plocha pozemků vyčleněných pro realizaci záměru je přibližně 55 600 m2. Celková zastavěná plocha záměru bude přibližně 15 560 m2. Celková podlažní plocha nadzemních podlaží bude zhruba 88 600 m2.
V areálu se bude nacházet celkem 316 bytů. V garážích jednotlivých objektů bude situováno celkem 1 547 parkovacích stání. Z tohoto počtu bude 348 parkovacích stání určeno pro byty, 1030 pro administrativu a 169 pro obchodní plochy a hotel.
Blíže viz oznámení na úřední desce.
Text oznámení záměru: http://www.ceu.cz/eia_files/PHA182/PHA182__oznameni.pdf
Informace o oznámení záměru: http://www.ceu.cz/eia_files/PHA182/PHA182__infOznam.pdf
 8.8.2006 - EIA oznámení záměru Kontejnerové překladiště Praha - Malešice
Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil oznámení EIA o záměru na výstavbu Kontejnerového překladiště Praha - Malešice. Blíže viz text oznámení záměru a informace o oznámení záměru.
 4.4.2006 - EIA - oznámení záměru Bytové domy Dolní Počernice - jih při ul. Českobrodská a U Konečné, Praha 14
Předmětem záměru je využití jednoho z pozemků řešených v rámci urbanistické studie "Dolní Počernice - jižní část" pro umístění standardní bytové zástavby vč. občanské vybavenosti, a to zastavěním 310 bytovými jednotkami s 309 parkovacími místy ve dvoupodlažních podzemních garážích a s 98 parkovacími a odstavnými stáními na povrchu, dle popisu záměru bydlení a souvisejících služeb, včetně řešení parkování v rámci polyfunkčního objektu SO 026 (1 NP. -1 122 m2, 1 PP. - 3 980 m2, 2 PP. - 3 982 m2).
Záměr je na pozemku katastrální číslo1493, v katastrálním území Dolní Počernice, a to na jihovýchodním okraji Dolních Počernic podél ulice Českobrodské, vlastníkem pozemku je Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1.
 22.3.2006 - - Závěr zjišťovacího řízení záměru Lesopark Vinice, Praha - Dolní Počernice a Praha - Běchovice
Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru EIA záměru Lesopark Vinice, Praha - Dolní Počernice a Praha - Běchovice, který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl odbor ochrany prostředí k závěru, že záměr nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, s tím, že je potřebné zohlednit připomínky, které jsou rozvedeny ve vyjádření dotčených orgánů státní správy.
U tohoto záměru se jedná se o vytvoření lesoparku na ploše 46,84 ha (skutečná výsadba lesních dřevin je na ploše 24,46 ha). Projektovaný záměr je situován na pravobřežním svahu potoku Rokytka a Běchovického potoka, mezi Běchovicemi a Počernickým rybníkem, východně od přemostění Počernického rybníka rychlostní komunikací R1(Městský okruh).
Blíže viz Závěr zjišťovacího řízení záměru.
 27.2.2006 - Zahájeno zjišťovací řízení EIA - Lesopark Vinice, Praha - Dolní Počernice a Praha - Běchovice
Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil oznámení EIA záměru Lesopark Vinice, Praha - Dolní Počernice a Praha - Běchovice, který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o vytvoření lesoparku (skutečnou výsadbou lesních dřevin na ploše 24,46 ha). Projektovaný záměr je situován na pravobřežním svahu potoku Rokytka a Běchovického potoka, mezi Běchovicemi a Počernickým rybníkem, východně od přemostění Počernického rybníka rychlostní komunikací R1(Městský okruh).
Blíže viz http://www.praha-mesto.cz/aplikace/urdeska/Soubor.asp/ID=23510/178-1.pdf
Blíže viz také text oznámení záměru a informace o oznámení záměru.
 2.2.2006 - Zahájeno zjišťovací řízení EIA - Skladový a nákupní areál s administrativním zastoupením pro ČR - Richter+Frenzel
Odbor ochrany prostředí Magistrátu zveřejnil na úřední desce informaci o obdržení oznámení o záměru, který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro novostavbu navrhovaného skladového a nákupního areálu s administrativním zastoupením Richter+Frenzel se bude nacházet v Praze 14-Kyje, v sousedství již zrealizovaného areálu LINDE Technoplyn a Spalovny TKO při ulici Průmyslová, na rohu ulic U Technoplynu a Průmyslová (v katastrálním území Kyje).
V areálu bude vybudován objekt s jednopodlažní skladovou halou, zázemím haly s expedicí a příjmem a dvěma rameny dvoupodlažní administrativy s prodejnou a vzorkovnou, které přiléhají ze dvou stran k jednopodlažní hale. Zastavěná plocha objektem, ve kterém bude skladová hala, vzorkovna a sociálně-administrativní část, dosáhne 8700 m2 a objekty budou umístěny na pozemcích p.č. 2668/4- majitel: Hl.m.Praha (výměra 8977m2) a p.č. 2668/18 (výměra 20728m2).
Firma Richter+Frenzel, s.r.o. se zabývá prodejem vybavení koupelen, topení, instalačního materiálu (zdrav. technika, vany, armatury, radiátory, kotle, trubky, tvarovky atd.).
S obsahem oznámení je možné se seznámit na odboru ochrany prostředí MHMP, Řásnovka 8 nebo na http://www.ecu.cz/eia/is (kód záměru: PHA177). Blíže viz také http://www.ceu.cz/eia/is/info.asp?kodAkce=PHA177. Text oznámení záměru a zveřejněná informace o oznámení záměru.
 23.1.2006 - Zahájeno zjišťovací řízení EIA - Autocentrum "Emil Frey"
Odbor ochrany prostředí Magistrátu zveřejnil na úřední desce informaci o obdržení oznámení o záměru, který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro Autocentrum "Emil Frey", Praha 14 - Kyje. S obsahem oznámení je možné se seznámit na odboru ochrany prostředí MHMP, Řásnovka 8 nebo na www.ecu.cz/eia/is (kód záměru: PHA175).
Blíže viz také http://www.ceu.cz/eia/is/info.asp?kodAkce=PHA175. Text oznámení záměru a zveřejněná informace o oznámení záměru.
Navrhované Autocentrum "Emil Frey" je umístěno na rohu ulice Skorkovská a Ocelkova na volném pozemku před prodejnou Mountfield. a čerpací stanicí PHM společnosti Makro.
 21.06.2004 - Závěr zjišťovacího řízení Lidl Praha 14 - Hloubětín
Závěr zjišťovacího řízení "Prodejna potravin LIDL, Praha 14 - Hloubětín, Kolbenova ul.".
Podrobné závěry zjišťovacího řízení PHA086__zjistovaci.pdf (9987 kB)
 20.2.2004 - Zahájení zjišťovacího řízení záměru Praha 14 - Hloubětín
Společnost Lidl Česká republika v.o.s. podala oznámení EIA (PHA086) o záměru "Prodejna potravin LIDL Praha 14 - Hloubětín, Kolbenova ul.".
Blíže viz podklady pro zjišťovací řízení.
 18.11.2003 - Ukončení procesu zjišťovacího řízení Lidl Praha 14 - Hloubětín
Proběhlo ukončení procesu zjišťovacího řízení záměru vlivu na životní prostředí na žádost oznamovatele.
 24.9.2003 - Zahájení zjišťovacího řízení záměru Lidl Praha 14 - Hloubětín
Společnost Lidl Česká republika v.o.s. podala oznámení EIA (dle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí) číslo PHA066 o záměru "Prodejna potravin Lidl Kolbenova, Praha 14 - Hloubětín".
Blíže viz podklady pro zjišťovací řízení.

© Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890