Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Nad rybníkem
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
EIA
V Čeňku
Golf Resort
Kyjský rybník
Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Dostavba holobytů v ulici Broumarská 25
13.5.2008 - Vyhodnocení veřejné soutěže na rekonstrukci a výstavbu holobytů - Broumarská 25
Rada městské části Praha 14 schválila usnesením č. 252/RMČ/2008 vyhodnocení veřejné soutěže na akci: "Výstavba podporovaných bytů Broumarská 25, Praha 9". Na základě doporučení hodnotící komise ze dne 5. 5. 2008 a zprávy představenstva SMP - 14, a. s. ze dne 12. 5. 2008 RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Kaziko, a. s., Pod Turnovskou tratí 18, Praha 9 (38 906 494,70,- Kč vč. DPH ) tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení.
25.3.2008 - Výběrové řízení Výstavba podporovaných bytů Broumarská
Na úřední desce P14 zveřejnila Správa majetku Praha 14, a.s. výběrové řízení "Výstavba podporovaných bytů Broumarská". Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle projektové dokumentace "REKONSTRUKCE A DOSTAVBA HOLOBYTŮ Praha 9, m.č. Praha 14, Broumarská č.p. 25", kterou zpracovala SPORADICAL s.r.o., Ve Střešovičkách 43, 160 00 Praha 6, generální projektant Ing. arch. Věra Soukeníková.
23.2.2008 - Nové usnesení Rady MČ Prahy 14
Usnesením Rady MČ Prahy 14 č. 64/RMČ/2008 bylo,v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., zrušeno zadávacího řízení k veřejné zakázce "SMP14 - Holobyty Broumarská". Blíže viz text usnesení č. 64/RMČ/2008.
Usnesením Rady MČ Prahy 14 č. 73/RMČ/2008 byla schválena studie "nástavby zdravotního střediska" v ulici Klánovická. Blíže viz text usnesení č. 73/RMČ/2008.
 12.8.2005 - "Starousedlíci holobyty nechtějí!" - Večerník Praha
Dne 12.8.2005 Večerník Praha otiskl článek "Starousedlíci holobyty nechtějí!", který se zabývá problematikou dostavby holobytů v ulici Broumarská 25.
Blíže viz http://www.vecerka.cz/zpravy/starousedlici050812.html.
21.7.2005 - Diskuzní fórum - holobyty
Na www stránkách Prahy 14 proběhla diskuse k tématu "Dostavba holobytů v ulici Broumarská 25".
29.4.2005 - Změna projektu na holobyty
K projektu "Dostavba holobytů v ulici Broumarská 25 Praha 9 - Kyje Broumarská č.p. 25" přijala Rada městské části Praha 14 usnesení č. 173/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zpracování kompletní projektové dokumentace na dostavbu holobytů v ul. Broumarská č. p. 25, ve kterém dle přílohy č. 1 tohoto usnesení schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ve kterém je specifikována změna projektové dokumentace - řešení sedlových střech, požární bezpečnosti a koordinaci řešení dostavby holobytů s rekonstrukcí ulice Broumarská.
20.4.2005 - Ukončení řízení "Dostavba holobytů v ulici Broumarská 25"?
K návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby "Dostavba holobytů v ulici Broumarská 25 Praha 9 - Kyje Broumarská č.p. 25" pozemky parc. č. 9/1, 9/2, 10/2, 11 v KÚ Kyje, KOK podalo 23.11.2004 připomínky k navrhované stavbě, poté bylo územní řízení přerušeno (výzva k odstranění nedostatků, změna projektu na šikmou střechu).
Dne 12.4.2005 podal navrhovatel, MČ P14, návrh na zpětvzetí návrhu na vydání územního rozhodnutí.
 23.11.2004 - Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení na stavbu "Dostavba holobytů v ulici Broumarská 25 Praha 9 - Kyje Broumarská č.p. 25"
Dne 22. 11. 2004 - Proběhlo ústní jednání k územnímu řízení o umístění stavby "Dostavba holobytů v ulici Broumarská 25 Praha 9 - Kyje Broumarská č.p. 25". Občanské sdružení podalo připomínky a námitky k navrhované stavbě. Zásadním problémem je, že navrhovaná stavba dvou bytových domů se v této lokalitě jeví jako velice nevhodná. Stavba nerespektuje místní podmínky, nenavazuje plynule na současnou zástavbu (hmota stavby vytváří hradbu od Černého Mostu a zcela likviduje průhled na staré Kyje) a nerespektuje stanovené zastavovacích podmínky Broumarská - Vajgarská (ÚRM 1997), které stanovují zástavbu maximálně do výšky 2NP a platný územní plánu s funkčním využitím území SVO - smíšené obchodu a služeb. Zástavba by měla maximálně zachovávat krajinný ráz a nenarušovat panoramaticky celý krajinný ráz, protože navrhovaná stavba je umístěna ve funkční ploše PP )park), vytváří novou dominantu území a narušuje tak krajinný ráz přírodního parku Klánovice-Čihadla a současné dominanty historického jádra obce Kyje - kostel sv. Bartoloměje v Kyjích.
Blíže viz připomínky a námitky k navrhované stavbě podané KOK.
 4. 11. 2004 - Správní řízení "Dostavba holobytů v ulici Broumarská 25"
Správa majetku Praha 14, jako "navrhovatel" podala návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby "Dostavba holobytů v ulici Broumarská 25 Praha 9 - Kyje Broumarská č.p. 25" pozemky parc. č. 9/1, 9/2, 10/2, 11 v KÚ Kyje.
Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 zahájil územní řízení a KOK se přihlásil jako účastník správního řízení.

© Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890