Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Na Rybníčku
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
EIA
V Čeňku
Golf Resort
Kyjský rybník
Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh

Portál Občanská společnost - 
návod k použití
Novinky z ECONNECTU
Park u zámečku v Hostavicích
11.11.2008 - Dodatek č. 1 ke smlouvě na úpravy části zámečku v Hostavicích
Dne 11. 11. 2008 přijala Rada městské části Praha 14 usnesení č. 568/RMČ/2008 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 2008/OSMI/0035 - "Stavební úpravy části objektu Pilská č. p. 9, k. ú. Hostavice" - navýšení ceny v částce 543.896,70 Kč. Rekonstrukce spočívá ve stavebních úpravách severní části budovy 1. NP (prostor bývalé kuchyně a jídelny) a v suterénu objektu (sklad).
 4.9.2008 - Zastavení správního ke povolení dřevin v zámeckém parku v Hostavicích
Odbor životního prostředí Úřadu městské části Prahy 14 vydal usnesení ke správnímu řízení vedené pod č. j. OŽP/2053/07/Ad ve věci žádosti MČ Praha 14, zastoupené OESM ÚMČ Praha 14, o povolení pokácení 134 ks listnatých a 18 ks jehličnatých dřevin (specifikace viz dendrologický průzkum "Pěstební zásahy v zámeckém parku v Hostavicích") na pozemku parc. č. 145, k. ú. Hostavice.
OŽP P14 toto řízení zastavil, neboť žadatel (OESM ÚMČ Praha 14) vzal svou žádost zpět. Na tomto pozemku tedy došlo k pokácení 28 ks listnatých dřevin, které byly prokazatelně zdrojem ohrožení dráhy (na základě výzvy k odstranění zdroje ohrožení dráhy, kterou podala ČD a. s., Nádražní 3113, Praha 5 dne 3.4.2008 pod č. j. OŽP/871/421/08/Ad v souladu s úst. § 7 odst. 2 a 8 odst. 2 zákona č.l 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a úst. § 10 zák.č. 266/1994 Sb., o drahách).
 9.7.2008 - Uzavřena smlouva na úpravy části objektu Pilská č.p. 9 (zámeček v Hostavicích)
MČ P14 uzavřela smlouvu č. 178/08 se společností ELIZZA, s.r.o., Malebná 960, 149 00 Praha 4 (smlouva o dílo č.j. 2008/OSMI/0035) na zakázku "Stavební úpravy části objektu Pilská č.p. 9, Praha 9, k.ú. Hostavice.
4.6.2008 - Stavební úpravy části objektu Pilská č. p. 9, Praha 9, k. ú. Hostavice
Na úřední desce ÚMČ P14 byl zveřejněn protokol o otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky - Stavební úpravy části objektu Pilská č. p. 9, Praha 9, k. ú. Hostavice. Podány byly tři nabídky. Podmínkám v souladu s § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb. vyhověly nabídky společnosti ELIZZA s.r.o. a MONTSERVIS PRAHA, a.s. Nabídka společnosti Restav-Praha, s.r.o. podmínkám v souladu s § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb. nevyhověla.
17.4.2008 - Výběrové řízení na stavební úpravy zámečku v Hostavicích
Rada městské části Praha 14 schválila usnesením č. 188/RMČ/2008 "Stavební úpravy části objektu Pilská č. p. 9, Praha 9, k. ú. Hostavice" výběrové řízení na úpravy zámečku v Hostavicích. Předmětem podlimitní veřejné zakázky je provedení stavebních prací akce "Stavební úpravy části objektu Pilská č. p. 9, k. ú. Hostavice. Rekonstrukce spočívá ve stavebních úpravách severní části budovy 1. NP (prostor bývalé kuchyně a jídelny) a v suterénu objektu (sklad). Celý prostor bude zrušen a přestavěn na nové šatny včetně sprch. Nová sociální zařízení (muži, ženy a pro imobilní občany) budou sloužit jako zázemí převážně pro venkovní aktivity v přilehlém parku. Dále zde bude vybudována rampa pro přístup osob se sníženou schopností pohybu a nové schody. V suterénu bude místnost skladu nově využita pro sportovní diagnostiku. Jedná se celkem o čtyři diagnostická místa. Podrobně v zadávací dokumentaci. Peníze už Rada hlavního města Prahy schválila, takže se bude jednat o další podporu soukromého subjektu, který má park a budovu zámku v Hostavicích v pronájmu, z veřejných prostředku.
17.4.2008 - 16. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy
Dne 24.4.2008 proběhne 16. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy. Na programu jednání je schválení požadavků městských částí hl. m. Prahy na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2007 (popř. 2006) k využití v roce 2008. Mezi navrženými dotacemi převáděnými do roku 2008 je také pro MČ Praha 14 "Rekonstrukce parku vč. ohradní zdi a zeleně" (ORG 4518) částka 1 192 938,00 Kč. Převedení nevyčerpaných účelových prostředků je zdůvodněno prodloužení správního řízení na vydání rozhodnutí ke kácení dřevin v parku. Dle důvodové zprávy v současné době MČ čeká na vyjádření České inspekce životního prostředí, které je nutné pro vydání rozhodnutí.
Dále je v návrhu, převedení nevyčerpaných účelových prostředků pro akci "Vybavení sportovišť potřebným zázemím, ul. Pilská (ORG 8737)". U této akce byl změněn název na nový zpřesněný název: "Stavební úpravy části objektu čp. 9, ulice Pilská (1.P.P.,1.N.P.) ORG 8737" a Rada hlavního města Prahy schválila částku 4 778 243,50 Kč. Převedení nevyčerpaných účelových prostředků je zdůvodněno tak, že v roce 2006 byla z dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy zpracována dokumentace na vybudování hřiště a zázemí v areálu čp. 9 v Hostavicích. Ze stanovisek dotčených orgánů, zjišťovaných pro účely získání nezbytných povolení, však vyplynula potřeba nejdříve řešit změnu hranic funkčních ploch a zpracovat celkovou studii využití areálu. Finanční prostředky byly v roce 2007 čerpány jednak na úhradu této studie, jednak na zpracování dokumentace pro stavební řízení na vyřešení zázemí.
Úřad městské části Praha 14 navrhl rozsáhlou rekonstrukci zámeckého parku v Hostavicích. Odbor životního prostředí zahájil správní řízení ve věci pokácení 134 ks listnatých dřevin (javor, dub, akát, jasan, lípa, vrba, bříza, třešeň, jírovec) a 18 ks jehličnatých dřevin (smrk, modřín, borovice, jalovec, cypříšek, zerav) na základě studie pěstební zásahy v zámeckém parku v Hostavicích - dendrologický průzkum na pozemku čís. parc. 145, k. ú. Hostavice, jehož vlastníkem je hl. m. Praha, svěřeno MČ Praha 14.
10.4.2008 - Převedení nevyužitých financí z roku 2007 pro zámek v Hostavicích
Rada hlavního města Prahy projednala dne 8.4.2008 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2007 k využití na stejný účel v roce 2008. Rada hlavního města Prahy schválila také pro MČ Praha 14 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků na akci "Rekonstrukce parku vč. ohradní zdi a zeleně" (ORG 4518) a to částku 1 192 938,00 Kč. Dále Rada hlavního města Prahy schválila také pro MČ Praha 14, převedení nevyčerpaných účelových prostředků pro akci "Vybavení sportovišť potřebným zázemím, ul. Pilská (ORG 8737)". U této akce byl změněn název na nový zpřesněný název: "Stavební úpravy části objektu čp. 9, ulice Pilská (1.P.P.,1.N.P.) ORG 8737"a Rada hlavního města Prahy schválila částku 4 778 243,50 Kč.
2.4.2008 - Kauza "kácení dřevin v zámeckém parku v Hostavicích" v listech Prahy 14
V rubrice Napsali jste nám je v Listech Prahy 14 č. 4/2008 otištěn dopis p. Miloše Minčiče z Hostavic, který se týká problematiky kácení dřevin v parku zámečku v Hostavicích.
Součástí je také odpověď z radnice (Ing. Vladimír Vyčichlo, vedoucí odboru životního prostředí a Ing. Jana Lebedová, vedoucí odboru územního rozvoje) a vyjádření starosty Ing. Miroslava Froňka "Několik poznámek starosty Prahy 14" MČ Prahy14.
23.2.2008 - KOK se odvolal proti vydanému rozhodnutí o kácení v hostavickém parku
Kyjský občanský klub podal proti vydanému rozhodnutí č.j. OŽP/2053/07/Ad ze dne 1. 2. 2008, kterým bylo povoleno pokácet 128 ks listnatých dřevin a 11 ks jehličnatých dřevin na pozemku č.parc. 145 v k.ú. Hostavice. Další informace o průběhu této kauzy naleznete v sekci Park Hostavice.
2.2.2008 - Vydáno rozhodnutí o kácení v hostavickém parku
Úřad městské části Praha 14 vydal rozhodnutí č.j. OŽP/2053/07/Ad ze dne 1. 2. 2008, kterým bylo povoleno pokácet 128 ks listnatých dřevin a 11 ks jehličnatých dřevin na pozemku č.parc. 145 v k.ú. Hostavice. Další informace o průběhu této kauzy naleznete v sekci Park Hostavice.
11.12.2007 - Zámecký park bez stromů? Náš region č. 6 - 29.11.2007
Park zámečku v Hostavicích, v blízkosti Dolních Počernic, je již více jak dva měsíce v ohrožení motorových pil a občané se snaží zachránit stromy, které skončit pod nenasytnými zuby motorové pily. Blíže viz zpravodaj Náš region č. 6.
24. 11.2007 - Inspektoři pozastavili kácení dřevin
Situace kolem stromů v hostavickém zámeckém parku dospěla do mrtvého bodu. Kácení a prořezávky totiž v pátek 16. listopadu zastavila inspekce životního prostředí. Radnice jí nyní musí doložit všechny dokumenty, které se týkají obnovy parku. Zdroj: Pražský Deník 24. 11.2007.
17.11.2007 - V hostavickém parku zahájeno nepovolené kácení dřevin
Dne 15.11.2007 bylo v hostavickém parku zahájeno kácení dřevin (pruh o šířce dva metry od ohradní zdi v Dřínovské ulici). Vzhledem k tomu, že k tomu, že OŽP MČ P14 ještě nevydal rozhodnutí o kácení dřevin, které by nabylo právní moci, tak se jedná o nepovolené kácení dřeviny zvuk. Česká inspekce životního prostředí dne 16.11.2007 navštívila hostavický park a zastavila s okamžitou platností veškeré práce a zahájila s vlastníkem (MČ Praha 14) správní řízení. O celé situaci byl informován také tajemník ÚMČ P14.
Zároveň byla také zahájena oprava ohradní zdi u trati, která byla asi v délce 20 m je zbořena, byl vytvořen nový betonový základ na stavbu nové ohradní zdi. V souvislosti s touto stavbou vjela do této části parku těžká technika a je zde rozježděný povrch parku.
 17.10.2007 - Park v Hostavicích fotogalerie
Jeden obrázek je někdy více než mnoho popsaných stran, proto je tu fotogalerie. Další informace a fotogalerii naleznete také na stránkách základní organizace strany zelených na Praze 14.
Anketa k navrženému kácení stromů v parku zámečku Hostavice
 25.10.2007 - Odeslána petice proti kácení stromů v parku zámečku Hostavice
Zástupci občanského sdružení Za budoucnost Hostavic odeslali petici proti kácení stromů v parku zámečku Hostavice. Petice byla odeslána dne 24.10.2007 na následující instituce: MČ Praha 14, Zastupitelstvo MČ Praha 14, Radu MČ Praha 14, starostu MČ Praha 14 - Ing. Miroslava Froňka, odbor životního prostředí MČ Praha 14, odbor územního rozvoje MČ Praha 14. Dále pak byla petice zaslána na Zastupitelstvo Magistrátu hl. města Prahy a odbor stížností a kontrol Magistrátu hl. města Prahy - JUDr. Richard Mařík. Dále pak na Zastupitelstvo Magistrátu hl. města Prahy a odbor stížností a kontrol Magistrátu hl. města Prahy - JUDr. Richard Mařík.
Pod peticí proti kácení stromů v parku zámečku Hostavice bylo podepsáno 146 občanů MČ Prahy 14. K petici se má MČ Praha 14 vyjádřit do 23.listopadu 2007. Blíže viz text petice.
 24.10.2007 - Schůzka ke kácení stromů v parku zámečku Hostavice
Dne 24.10.2007 proběhla v parku zámečku v Hostavicích schůzka za účasti starosty Froňka, vedoucího OŽP Vyčichla, radního MHMP Štěpánka, zástupců občanských sdružení Za budoucnost Hostavic (Rytychová), Kyjský občanský klub (Feřtek, Kramář) a Jahodnice (Šebek). Na schůzce byl dohodnut další postup ke kácení 152 ks dřevin. Budou svolány další pracovní schůzky, přímo na místě v parku na kterých se budou účastnit pracovníci OŽP s odborníky a za účasti zástupců veřejnosti (občanských sdružení, občanů, případně zastupitelů). Na těchto schůzkách se bude rozhodovat o jednotlivých stromech, které jsou nyní označeny pro kácení. Z počtu stromů navržených ke kácení budou vybrány stromy, u kterých lze ještě provést účinná pěstební opatření k prodloužení jejich doby na stanovišti. Jednotlivé stromy určené ke kácení budou také jednoznačně fyzicky identifikovány také v parku. Dále budou v porostu náletových dřevin označeny perspektivní dřeviny k zachování a označena část porostu k zachování nejlépe v obvodu parku.
 16.10.2007 - Park zámku v Hostavicích v ohrožení - masakr motorovou pilou?
Dne 16.10.2007 proběhlo místní šetření ke správnímu řízení "Pěstební zásahy v zámeckém parku v Hostavicích". Schůzka proběhla přímo v parku Hostavického zámku. Správního řízení se zúčastnili zástupci občanského sdružení Kyjský občanský klub, které také předalo písemné připomínky k navrhovanému pokácení 152 stromů v zámeckém parku.
Jednání se zúčastnil také pan starosta Městské části Prahy 14 Miroslav Froněk a tajemník Luděk Lisý. Jednání probíhalo velice bouřlivě za účasti občanů Hostavic a zástupců dalších občanských sdružení (Za budoucnost Hostavic, Jahodnice). Jednání se také účastnili dva zastupitelé Městské části Prahy 14 a tři inspektoři České inspekce životního prostředí z oblastního inspektorátu PRAHA, které pozvalo občanské sdružení Kyjský občanský klub.
Přes výhrady občanů a zástupců občanských sdružení jsou zástupci radnice přesvědčeni, že je potřebné co nejrychleji pokácet všech 152 stromů navržených k pokácení a také i všechny náletové dřeviny, které v parku jsou. Celkově má dojít k pokácení 134 listnatých dřevin ,18 ks jehličnatých dřevin a blíže nespecifikovanému plošnému prořezání dalších stromů a keřů.
V dokumentaci je spousta nejasností a například u pásu dřevin, který je široký cca 60 - 100 m o ploše cca 6.300 m2 je uvedeno "dřeviny ponechány s prořezem", avšak v tabulce je pod tímto číslem vyznačeno "80 % vykácet". Tento pás tvoří v střední a západní části tvoří protihlukovou barieru od železničního koridoru pro celou přilehlou zástavbu rodinných domů. Tato část parku má charakter lesoparku, který by bylo vhodné zachovat. Celému záměru chybí koncepce a v mnohých případech jsou k vykácení označeny stromy, které by mohly být zachovány do doby než vyrostou stromy náhradní a potom tyto přestárlé stromy vykácet.
Občané z okolní zástavby o víkendu začali sepisovat petici proti bezhlavému kácení 152 stromů v zámeckém parku v Hostavicích a již mají pod peticí více jak 100 podpisů. Blíže viz také článek.
 16.10.2007 - Park v Hostavicích čeká kácení
Někteří lidé a občanská sdružení s ním zásadně nesouhlasí. Motorové pily se mají do konce zimy ozvat v parku v Hostavicích. Úřad Prahy 14 si nechal vyhotovit posudky odborníků na zeleň a nyní chce pokácet 152 stromů. Některá občanská sdružení však s kácením nesouhlasí a obávají se, že park by v budoucnu již nemusel sloužit k oddechu. Spor o víkendu vyústil v petici místních. Radnice se proto chce dnes v poledne se zástupci občanských sdružení sejít a situaci prodiskutovat. Pražský Deník úterý 16. října 2007.
 8.10.2007 - Kácení a poškozování stromů a jak mu zabránit
Kácejí se v místě Vašeho bydliště stromy nebo se takové kácení plánuje? Byli jste svědky nelítostného vykácení stromořadí či necitlivé úpravy parku? Nelíbí se Vám, že se úřady či podnikatelé chystají poškodit Vaše životní prostředí nebo je již poškodili? Nechcete se s tím smířit? Dnes, v době velkého znečištění životního prostředí, jsou stromy stále důležitější. Ostrůvky zeleně v umělém prostředí našich měst a obcí mají mnoho nenahraditelných funkcí. Stromy příznivě ovlivňují složení vzduchu - vytvářejí kyslík a spotřebovávají oxid uhličitý.
Podrobnější informace naleznete na stránkách občanského sdružení Arnika, Jak zachránit stromy, Kácení a zákony a Vzory úředních podání.
 4.10.2007 - Souhlas s kácením dřevin v zámeckém parku v Hostavicích
Rada městské části Praha 14 vyslovila usnesením 573/RMČ/2007 souhlas s kácením a odstraněním dřevin na pozemku parc. č. 145 v k. ú. Hostavice, zámecký park, dle dendrologického průzkumu.
 27.9.2007 - Správní řízení ke kácení dřevin v zámeckém parku v Hostavicích
Dne 27.9.2007 proběhlo na Odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha správním řízení ve věci pokácení 134 ks listnatých dřevin (javor, dub, akát, jasan, lípa, vrba, bříza, třešeň, jírovec) a 18 ks jehličnatých dřevin (smrk, modřín, borovice, jalovec, cypříšek, zerav). Jednání se účastnilo občanské sdružení KOK a Jahodnice. Vzhledem k rozsahu zásahu bylo dohodnuto, že místní šetření ke kácení dřevin bude provedeno přímo na místě dne 16.10.2007.
 17.9.2007 - Zahájeno správní řízení ke kácení dřevin v zámeckém parku v Hostavicích
Občanské sdružení KOK bylo vyzváno k účasti na správním řízení ve věci pokácení 134 ks listnatých dřevin (javor, dub, akát, jasan, lípa, vrba, bříza, třešeň, jírovec) a 18 ks jehličnatých dřevin (smrk, modřín, borovice, jalovec, cypříšek, zerav) na základě studie pěstební zásahy v zámeckém parku v Hostavicích - dendrologický průzkum na pozemku čís. pare. 145, k. ú. Hostavice, jehož vlastníkem je hl. m. Praha, svěřeno MČ Praha 14. Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 14 svolává na den 27. září 2007 (čtvrtek) v 9:00 hodin schůzku pozvaných na Úřadě MČ Praha 14 Bří Venclíků 1072, Praha 9, 3-patro, dveře č.308-9. KOK se bude účastnit tohoto správního řízení.

© Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890 kyjeok@seznam.cz