Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Na Rybníčku
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
EIA
Životní prostředí
  Park Hostavice
  Zahrádky Borská
  Autodrom
  V Čeňku
  Golf Resort
  Kyjský rybník
  Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Nová Jahodnice
Společnost SKANSKA CZ plánuje na okraji čtvrti Kyje - Jahodnice na pozemcích mezi Jahodnicí a Dolními Počernicemi rozsáhlou výstavbu bytů.


Další informace viz také www stránka Výstavba v Praze 14 ÚMČ Praha 14.

Celá tato kauza má následující historii:

22.1.2009 - Zahájení územního řízení - Čerpací stanice pohonných hmot Českobrodská
Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení územního řízení na stavbu "Čerpací stanice pohonných hmot Českobrodská", Praha 9, Hostavice, Českobrodská ul.. Žádost o vydání územního rozhodnutí podala Společnost Obchodní centrum Opatov, IČ 27588297, Proutěná 377, 149 00 Praha 4, kterého zastupuje DIPO spol. s r.o., IČ 63677075, Legerova 14, Praha 2. Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 26.2.2008 se schůzkou pozvaných v kanceláři č. dv. 312.
Navrhovaný záměr je umístěn mezi křižovatkou ulic Českobrodská - Pilská (Lomnická) a náspem železniční tratě. Dle ÚPn hl.m. Prahy je pozemek zařazen do kategorie funkčního využití IZ (izolační zeleň) a záměr není přípustný z hlediska funkčního využití dle územního plánu (pouze jako výjimečně přípustná stavba bez myčky motorových vozidel). Stavba není také vhodná z hlediska svého umístění - zasahuje do prostoru křižovatky Českobrodská x Lomnická, která bude po výstavbě bytového komplexu na hranici své kapacity a křižovatka se dále zatíží i MHD. Jedná se pro Jahodnici o další zátěž z hluku a exhalací. Další čerpací stanice jsou již v současné době umístěny při vjezdu do Dolních Počernic (ve vzdálenosti cca 1,2 km) a u Laktosu ( cca 0,7 km).

2.3.2009 - Opakované územní řízení - Čerpací stanice pohonných hmot Českobrodská
Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámení "Pozvání k opakovanému veřejnému ústnímu jednání" na stavbu "Čerpací stanice pohonných hmot Českobrodská", Praha 9, Hostavice, Českobrodská ul. Žádost o vydání územního rozhodnutí podala Společnost Obchodní centrum Opatov, IČ 27588297, Proutěná 377, 149 00 Praha 4, kterého zastupuje DIPO spol. s r.o., IČ 63677075, Legerova 14, Praha 2. Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 nařídil k projednání žádosti opakované veřejné ústní jednání na den 7.4.2009 od 10:00 se schůzkou pozvaných na OVD ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, 3.podl, v kanceláři č. dv. 312.
Navrhovaný záměr je umístěn mezi křižovatkou ulic Českobrodská - Pilská (Lomnická) a náspem železniční tratě. Dle ÚPn hl.m. Prahy je pozemek zařazen do kategorie funkčního využití IZ (izolační zeleň) a záměr není přípustný z hlediska funkčního využití dle územního plánu (pouze jako výjimečně přípustná stavba bez myčky motorových vozidel). Stavba není také vhodná z hlediska svého umístění - zasahuje do prostoru křižovatky Českobrodská x Lomnická, která bude po výstavbě bytového komplexu na hranici své kapacity a křižovatka se dále zatíží i MHD. Jedná se pro Jahodnici o další zátěž z hluku a exhalací. Další čerpací stanice jsou již v současné době umístěny při vjezdu do Dolních Počernic (ve vzdálenosti cca 1,2 km) a u Laktosu ( cca 0,7 km).
Žadatel musí zajistit, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí (dle § 8 vyhl.č.503/2006 Sb.), byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena v čitelné formě u křižovatky ulic Lomnická a Českobrodská, a to do doby veřejného ústního jednání.

2.3.2009 - Veřejná zakázka na přístavbu MŠ Kostlivého
Městská část Praha 14 zveřejnila na úřední desce výzvu k podání nabídek k podlimitní veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na stavbu "Přístavba a stavební úpravy MŠ Kostlivého č. p. 1218, Praha 9, k. ú. Kyje". Výzva je vyvěšena na centrální adrese pod evidenčním č. 60028706 - www.centralniadresa.cz. Jedná se o přístavbu dvoupodlažního pavilonu - dvě oddělení MŠ (herny, jídelny, ložnice) včetně přípraven, WC a šaten dětí a zázemí pro učitelky. Nově vestavěné schodiště spojující obě podlaží budou rovněž sloužit pro potřeby požárního úniku ze stávající přilehlé části objektu. Většina fasády bude tvořena kontaktním zateplovacím systémem. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast je do 20.03.2009, 12:00 hodin, otevírání nabídek proběhne 20.03.2009, 13:00 hodin.

21.1.2009 - Rozhodnutí o změně umístění stavby - Prodejna potravin - Jahodnice
Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou rozhodnutí o změně umístění stavby - Prodejna potravin - Praha, Jahodnice.

15.1.2009 - Změna umístění prodejny potravin Jahodnice
Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 22/RMČ/2009, které se týká vyjádření městské části Praha 14 ke změně umístění stavby "prodejna potravin Praha - Jahodnice". Předmětem změny úpravy tvaru budovy, její snížení (o 0,5 m), změna členění a barevnosti fasády, navýšení počtu parkovacích stání a související úpravy parteru. Na severní straně dotčeného pozemku byla v dosud platném územním rozhodnutím ponechána souvislá plocha zeleně v šíři 24 až 40 m. Tato plocha je podávanou změnou územního rozhodnutí podstatně zmenšena a zeleň je redukována na západní i východní straně pozemku ve prospěch parkovacích stání. Navýšení počtu parkovacích stání je navrženo z 45 na 98 parkovacích stání. Rada městské části Praha 14 doporučuje v příloze usnesení doplnit dokumentaci o výpočet koeficientu zeleně v souladu s metodickým pokynem k ÚPn a dodržet KZ min. 0,55; výpočet bude průkazný a ověřitelný, včetně odkazu na grafickou část.

 5.12.2008 - Změna územního rozhodnutí - Prodejna potravin - Jahodnice
Na úřední desce úřadu MČ Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy oznámení o zahájení řízení na vydání změny územního rozhodnutí č.j. OVD/2854/2856/04/MILD na stavbu "Bytový areál Jahodnice", týkající se změny umístění stavby "Prodejna potravin - Praha Jahodnice" na původních pozemcích před dělením pozemků č. 881/1, 881/3, 881/4, 961 v katastrálním území Hostavice. Změnu v umístění stavby podala společnost Skanska Program Start a spočívá v jiném tvaru objektu prodejny potravin, změně fasády a barevnosti komerčního objektu, navýšení počtu parkovacích stání z původních 87 na nově navržených 98 a přeparcelaci pozemků (prodejna potravin umisťuje na pozemek č. parc. 881/26 k.ú. Hostavice).

 12.9.2008 - Vydáno stavební povolení na Komunikace obytného souboru Rodinné bydlení Jahodnice
Odbor výstavby a dopravy na úřední desce zveřejnil oznámení o vydání stavebního povolení " Komunikace obytného souboru Rodinné bydlení Jahodnice".

 12.9.2008 - Vydáno stavební povolení na STL plynovodní řady obytného souboru Jahodnice
Odbor výstavby a dopravy na úřední desce zveřejnil oznámení o vydání stavebního povolení "STL plynovodní řady s domovními přípojkami pro rod. bytové domy obytného souboru Jahodnice".

 12.9.2008 - Vydáno stavební povolení na Rozvod el. energie obytného souboru Jahodnice
Odbor výstavby a dopravy na úřední desce zveřejnil oznámení o " Rozvod el. energie pro rod.bytové domy obytného souboru Jahodnice".

 11.7.2008 - Přerušení řízení o umístění stavby-Čerpací stanice pohonných hmot Českobrodská
Odbor výstavby a dopravy na úřední desce úřadu MČ P14 zveřejnil rozhodnutí o podané žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby-Čerpací stanice pohonných hmot Českobrodská, kterým odbor výstavby a dopravy přerušuje řízení a vyzývá žadatele (Obchodní centrum Opatov spol. s r.o., kterého zastupuje DIPO spol. s r.o.) aby nejpozději do 31.12.2008 doplnil žádost o stanovisko správce Hostavického potoka, Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, MěHS, odd. komunální hygieny, ÚMČ Praha 14, odbor životního prostředí po provedení měření emisí a další doklady, plynoucí z projednávání stavby.

09.06.2008 - Povolení k nakládání s povrchovými vodami v katastrálním území Hostavice
Odbor výstavby a dopravy na úřední desce ÚMČ P14 zveřejnil veřejnou vyhláškou povolení k odstranění stavby části vodovodního řadu pro veřejnou potřebu na pozemcích parc.č. 881/1, 877/1, 1018/1 v k.ú. Hostavice a vydává stavební povolení ke stavbě vodních děl: vodovodní řady pro veřejnou potřebu celkové délky cca 2037,13 m,dešťová kanalizační stoka pro veřejnou potřebu celkové délky cca 1997,47 m, splašková kanalizační stoka pro veřejnou potřebu celkové délky cca 1771,45 m a odvodňovací příkopy délky cca 479 m a retenční nádrž. Tato stavby budou vybudované v rámci stavby "Obytný soubor bydlení Jahodnice" Praha, městská část Praha 14, Praha 9.(dále jen "stavba"). href="http://www.praha14.cz/Usneseni/Rada/2008/03/135p_35MR.rtf">splnění podmínek uvedených v příloze usnesení.

27.5.2008 - Zahájení územního řízení - Čerpací stanice pohonných hmot Českobrodská
Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení územního řízení na stavbu "Čerpací stanice pohonných hmot Českobrodská". Žádost o vydání územního rozhodnutí podala Společnost Obchodní centrum Opatov, IČ 27588297, Proutěná 377, 149 00 Praha 4, kterého zastupuje DIPO spol. s r.o., IČ 63677075, Legerova 14, Praha 2. Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 3.7.2008 se schůzkou pozvaných v kanceláři č. dv. 312.
Navrhovaný záměr je umístěn mezi křižovatkou ulic Českobrodská - Pilská (Lomnická) a náspem železniční tratě. Dle ÚPn hl.m. Prahy je pozemek zařazen do kategorie funkčního využití IZ (izolační zeleň) a záměr není přípustný z hlediska funkčního využití dle územního plánu (pouze jako výjimečně přípustná stavba bez myčky motorových vozidel). Stavba není také vhodná z hlediska svého umístění - zasahuje do prostoru křižovatky Českobrodská x Lomnická, která bude po výstavbě bytového komplexu na hranici své kapacity a křižovatka se dále zatíží i MHD. Jedná se pro Jahodnici o další zátěž z hluku a exhalací. Další čerpací stanice jsou již v současné době umístěny při vjezdu do Dolních Počernic (ve vzdálenosti cca 1,2 km) a u Laktosu ( cca 0,7 km). Se záměrem také nesouhlasila komise územního rozvoje na svém 5. jednání dne 9.července 2007.

18.3.2008 - Vyjádření Rady MČ k zjišťovacímu řízení (EIA) - Čerpací stanice pohonných hmot Českobrodská
Rady MČ přijala usnesení č. 135/RMČ/2008 k vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr "ČSPH, ul. Českobrodská, Praha 14, k. ú. Hostavice". Záměrem investora je vybudovat čerpací stanice pohonných hmot (ČSPH) pro provoz osobních i nákladních vozidel s myčkou osobních automobilů, která by sloužila pro nově budovaný obytný komplex Jahodnice a související nákupní centrum. Navrhovaný záměr je umístěn mezi křižovatkou ulic Českobrodská - Pilská (Lomnická) a náspem železniční tratě. Dle ÚPn hl.m. Prahy je pozemek zařazen do kategorie funkčního využití IZ (izolační zeleň) a záměr není přípustný z hlediska funkčního využití dle územního plánu (pouze jako výjimečně přípustná stavba bez myčky motorových vozidel). Stavba není také vhodná z hlediska svého umístění - zasahuje do prostoru křižovatky Českobrodská x Lomnická, která bude po výstavbě bytového komplexu na hranici své kapacity a křižovatka se dále zatíží i MHD. Jedná se pro Jahodnici o další zátěž z hluku a exhalací.
Rada MČ P14 nepožaduje aby záměr byl posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Městská část Praha 14 dále souhlasí s realizací tohoto záměru za splnění podmínek uvedených v příloze usnesení.

5.3.2008 - EIA - oznámení záměru ČSPH, ul. Českobrodská, Praha 14, k. ú. Hostavice
Záměrem investora je vybudovat čerpací stanice pohonných hmot (ČSPH) pro provoz osobních i nákladních vozidel s myčkou osobních automobilů, která by sloužila pro nově budovaný obytný komplex Jahodnice a související nákupní centrum. Navrhovaný záměr je umístěn mezi křižovatkou ulic Českobrodská - Pilská (Lomnická) a náspem železniční tratě. Dle ÚPn hl.m. Prahy je pozemek zařazen do kategorie funkčního využití IZ (izolační zeleň) a záměr není přípustný z hlediska funkčního využití dle územního plánu (pouze jako výjimečně přípustná stavba bez myčky motorových vozidel). Stavba není také vhodná z hlediska svého umístění - zasahuje do prostoru křižovatky Českobrodská x Lomnická, která bude po výstavbě bytového komplexu na hranici své kapacity a křižovatka se dále zatíží i MHD. Jedná se pro Jahodnici o další zátěž z hluku a exhalací. Další čerpací stanice jsou již v současné době umístěny při vjezdu do Dolních Počernic (ve vzdálenosti cca 1,2 km) a u Laktosu ( cca 0,7 km). Se záměrem také nesouhlasila komise územního rozvoje na svém 5. jednání dne 9.července 2007.
S obsahem posudku je možno se seznámit v Informačním systému EIA na stránkách CENIA - pod kódem PHA524 od 3.3.2008 do 25.3.2008. Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 25. 3. 2008. Blíže viz text posudku a informace o posudku a informace o oznámení záměru.

10.3.2008 - Stavební povolení - Bytový areál Jahodnice
Na úřední desce bylo zveřejněno oznámení odboru dopravy MHMP - Stavební povolení - Rekonstrukce a rozšíření Českobrodské ulice. Pokračování dokumentu 1, pokračování dokumentu 2.

31.1.2008 - Stavební povolení SSZ 9.385 Českobrodská - Lomnická
Na úřední desce MHMP bylo zveřejněno oznámení o vydání stavebního povolení pro stavbu "Bytový areál Jahodnice, Praha 14 - Hostavice" v rozsahu objektu: "SSZ 9.385 Českobrodská - Lomnická", který bude realizován na pozemcích č. parc. 881/1, č. parc. 881/3, č. parc. 881/4, č. parc. 887/1, č. parc. 958/1, č. parc. 959, č. parc. 961, č. parc. 976, č. parc. 978/5, č. parc. 978/7, č. parc. 978/8, č. parc. 978/10 a č. parc. 988 v katastrálním území Hostavice a na pozemku č. parc. 2674 v katastrálním území Kyje, při ulicích Českobrodská a Lomnická v Praze 9.

24.1.2008 - Zahájení stavebního řízení - Rekonstrukce a rozšíření ul. Českobrodská
Na úřední desce MHMP bylo zveřejněno oznámení o zahájení řízení - žádost o vydání stavebního řízení - povolení na stavbu: "Bytový areál Jahodnice", Praha 14 - Hostavice v rozsahu části objektu: SO V/2 - Rekonstrukce a rozšíření ul. Českobrodská na pozemcích č. parc. 1515/1 v k.ú. Dolní Počernice v Praze 14 a na pozemcích č.parc. 988, 959, 958/1, 961, 887/1, 881/3 k.ú.Hostavice v Praze 14. Žádost o vydání stavebního povolení podala společnost Skanska Program Start, s.r.o. Návrh spočívá ve stavebních úpravách části stávajících komunikací Českobrodská a Pilská. Návrh zajišťuje rozšíření uličního profilu pro vložení řadících pruhů z obou směrů ul. Českobrodské. Dále budou v rámci stavby realizovány nové autobusové zastávky, které jsou navrženy v hloubce 3,0 m a v délce 32,0 m pro dva vozy. Za zastávkovým zálivem ve směru z centra je z ul. Českobrodská nově navržen sjezd pro vozidla HZS. Přechody pro chodce jsou řešeny v bezbariérové úpravě s varovným a signálním pásem provedeným z dlažby s odlišnou strukturou povrchu vnímatelnou slepeckou holí a obrubníkem sníženým na úroveň 0,02 m nad úroveň přilehlé vozovky. Odvodnění dešťových vod z navrhovaných komunikačních zpevněných ploch bude provedeno podélným a příčným vyspádováním do přesunutého příkopu na jižní straně Českobrodské ul.

20.12.2007 - Rozhodnutí o změně umístění stavby - Obytný soubor Rodinné bydlení Jahodnice
Na úřední desce ÚMČ P14 bylo zveřejněno rozhodnutí o změně umístění stavby - Obytný soubor Rodinné bydlení Jahodnice, na pozemcích parc. č. 1339/2, 1339/3, 1340/3 v katastrálním území Dolní Počernice, parc. č. 877/1 v katastrálním území Hostavice. Změny oproti původnímu rozhodnutí o umístění stavby jsou ve stavbě protihlukového valu, změně průběhu odvodňovacího příkopu a polohy retenční nádrže.

7.11.2007 - Územní řízení - Obytný soubor Rodinné bydlení Jahodnice
Na úřední desce byla vyvěšena Žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby čj.:OVD/465/06/ŠIKM "Obytný soubor Rodinné bydlení Jahodnice, Praha 14, Hostavice". Jedná se o vybudování protihlukového valu na pozemku parc. č. 877/1 v katastrálním území Hostavice a změnu polohy retenční nádrže, odvodňovacích příkopů na pozemku parc.č.877/1 v katastrálním území Hostavice a pozemcích parc. č. 1339/2, 1339/3, 1340/3 v katastrálním území Dolní Počernice.

 17.9.2007 - Oprava zřejmých nesprávností - Stavební povolení - Skanska Jahodnice
Na úřední deska Odbor výstavby a dopravy zveřejnil opravu zřejmých nesprávností pro stavební povolení "Novostavba bytových domů B, C, D, E, Praha 9, Hostavice". Tato oprava byla vydána na základě stížnosti, kterou podalo dne 27.8.2007 občanské sdružení Kyjský občanský klub (ve vydaném stavebním povolení byl uveden odkaz na neplatný zákon).

17.9.2007 - Stavební povolení - Komunikace v rámci akce"Bytový areál Jahodnice"
Na úřední deska Odbor výstavby a dopravy zveřejnil stavební povolení - Komunikace v rámci akce "Bytový areál Jahodnice".

17.8.2007 - Stavební povolení - Skanska Jahodnice
Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce rozhodnutí o vydání stavebního povolení "Novostavba bytových domů B, C, D, E, Praha 9, Hostavice" na pozemku parc. č. 881/1 v katastrálním území Hostavice. Jedná se o bytový dům "B" atriového typu s plochou střechou, o čtyřech a pěti NP (136 bytových jednotek), bytový dům "C" deskového typu s plochou střechou o čtyřech NP, 4. NP (28 bytových jednotek), bytový dům "D" atriového typu s plochou střechou, o čtyřech NP, 4. NP (109 bytových jednotek), bytový dům "E" deskového typu s plochou střechou o čtyřech NP (38 bytových jednotek). Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 20.7.2006 pod č.j. OVD/2854/2856/04/MILD. Stavební povolení není tedy dosud vydáno na bytové domy A, F, G, H, I.

15.8.2007 - Změna rozhodnutí "Bytový areál Jahodnice"
Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce změnu ve vydaném rozhodnutí "Bytový areál Jahodnice, Praha 9, Hostavice ", kde byla provedena oprava zřejmých nesprávností a změněna podmínka č. 23 na text "Kolaudace bytových domů a obchodně komerčního objektu je podmíněna kolaudací zkapacitněného propustku pod komunikací Českobrodská na stoletou vodu Q 100 jedním profilem včetně přeložek stávajících inženýrských sítí v průtočném profilu Hostavického potoka a zkapacitněného profilu pod mostkem pro pěší."

13.8.2007 - Zahájeno stavební řízení - Komunikace bytový areál Jahodnice
Na úřední desce Úřadu MČ Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy oznámení o zahájení stavebního řízení "Komunikace "Bytový areál Jahodnice" Praha 14 - Hostavice" - ulice Lomnická na části pozemků parc. č. 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, 881/7, 961, 962, 963, 967, 968 v katastrálním území Hostavice. Zveřejněné oznámení obsahuje také pozvánku k ústnímu jednání na 10. září 2007 (pondělí) v 10:00 hodin, které se koná na Úřadě MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 9, místnost č. 215, 2. patro.

23.7.2007 - Oznámení o zahájení stavebního řízení bytových domů Skanska Hostavice
Na úřední desce bylo zveřejněno oznámení o zahájení stavebního řízení "Novostavba bytových domů B, C, D, E , Praha 9, Hostavice" na pozemku parc. č. 881/1 v katastrálním území Hostavice, které podala společnost Skanska Program Start, s.r.o. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, úřední dny Po a St: 7.30 - 18.00 hod. v ostatních dnech po telefonické domluvě). Blíže viz

9.11.2006 - Vydání rozhodnutí o umístění stavby - "Obytný soubor Rodinné bydlení Jahodnice"
Odbor výstavby a dopravy ÚMĆ P14 vydal rozhodnutí o umístění stavby - Obytný soubor Rodinné bydlení Jahodnice. Navržená rodinná a zčásti bytová zástavba navazuje na plánovanou bytovou výstavbu fy Skanska Program Start s.r.o, severním okrajem hraničí se stávající zástavbou rodinných a z malé části bytových domů. Na pozemku p.č. 877/1 kú.Hostavice bylo rozhodnutím umístěno celkem 142 rodinných domků - dvojdomy, atriové domy, řadové domy typu A, B, C, rozvržené do linií I - VII, které jsou přízemní nebo dvoupodlažní. Dále pak 4 bytové domy A1, A2, A3 a B se 120 byty o výšce dvou až tří nadzemních podlaží. Doprava bude řešena napojením na východním okraji na prodloužení ulice Lomnická. Blíže viz rozhodnutí o umístění stavby - Obytný soubor Rodinné bydlení Jahodnice.

6.9.2006 - návrh na vydání územního rozhodnutí "Obytný soubor Rodinné bydlení Jahodnice"
Společnost GEDECO a. s. podala návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor Rodinné bydlení Jahodnice", na pozemcích v katastrálním území Hostavice, Kyje Štěrboholy a Dolní Počernice.
V rámci územního řízení byl podán návrh na vydání rozhodnutí o dělení pozemků a bylo požádáno o povolení výjimky z ustanovení § čl.50, odst. 12, písm. a) a b) vyhlášky hlavního města Prahy č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (OTPP), ve znění pozdějších změn a doplňků: "Plocha, zastavěná nadzemními stavbami na pozemku a) rodinného domu nesmí přesáhnout u rodinných domů, mezi nimiž je volný prostor, dvojdomů a koncových sekcí řadových domů 30% plochy pozemku rodinného domu a b) běžných sekcí řadové zástavby 50% plochy pozemku rodinného domu", která spočívá v překročení plochy, zastavěné nadzemními stavbami na pozemcích rodinných domů, označených B27, B28, B29, B30, B31 a B32 o 2 až 17%. Bíže viz návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor Rodinné bydlení Jahodnice".

24.7.2006 - Vydáno rozhodnutí o umístění stavby "Bytový areál Jahodnice"
Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 vydal veřejnou vyhláškou rozhodnutí o umístění stavby "Bytový areál Jahodnice". Jedná se o 8 čtyř až pětipodlažních bytových objektů a jeden objekt komerčního charakteru. Výstavbou obytného má vzniknout 679 nových bytů s odhadovaným počtem 1495 nových obyvatel. Doprava v klidu je řešena garážovými stáními v suterénech domu v počtu 638, stání na povrchu pro obytnou část v počtu 75, stání na povrchu pro komerčně - obchodní část v počtu 49. Připomínky v průběhu řízení podalo občanské sdružení Nová Jahodnice a 91 občanů. Zamítnuty byly například návrhy na přesunutí páteřní komunikace na východní stranu obytného souboru a další návrhy od občanů MČ Praha Dolní Počernice, které měli zmírnit dopady (hluk, exhalace apod.) na již bydlící občany.

17.5.2006 - Pokračování územního řízení "Bytový areál Jahodnice".
Veřejnou vyhláškou bylo oznámeno pokračování územního řízení "Bytový areál Jahodnice" po doplnění podkladů (souhlas vlastníků pozemků dotčených stavbou inženýrských sítí, aktualizovaná vyjádření, která v průběhu územního řízení propadla a vyjádření Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy). Účastníci řízení mají možnost nahlédnout do doplněných podkladů pro řízení a vznést případné další námitky v období 1.6.2006 - 15.6.2006. Účastníci územního řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději do 15.6.2006, jinak k nim nebude přihlédnuto.

3.3.2006 - Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 120/RMČ/2006
Usnesení 121/RMČ/2006 - k informaci o vývoji přípravy stavby "Obytný areál Jahodnice"Rada městské části Praha 14 se seznámila s dopisem od spol. Skanska ze dne 31. 1. 2006 a souhlasila se zpětvzetím pozastavení souhlasu uvedeným v usnesení č. 473/RMČ/2005 (Rada pozastavila souhlas s využitím pozemků parc. č. 963, 964, 967, 968 v k. ú. Hostavice, udělený OESM Úřadu městské části Praha 14 dne 13. 9. 2004, z důvodu nesplnění podmínek uvedených v usnesení Rady městské části Praha 14 č. 586/RMČ/2004 ze dne 16. 11. 2004 (zapracovat do projektové dokumentace k územnímu řízení protihluková opatření z komunikace Českobrodská, protihluková opatření ze Štěrboholské radiály i na stávající zástavbu a na ploše určené územním plánem jako území sloužící pro sport a tělovýchovu (SP) navrhnout víceúčelový sportovní areál).
Blíže viz usnesení 121/RMČ/2006.

3.3.2006 - Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 120/RMČ/2006
Usnesení 120/RMČ/2006 - k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní rozhodnutí na umístění stavby "Obytný soubor rodinného bydlení Jahodnice" Rada městské části Praha 14 se bere na vědomí předloženou dokumentaci pro územní rozhodnutí na umístění stavby "Obytný soubor rodinného bydlení Jahodnice" a nemá námitek k umístění stavby "Obytný soubor rodinného bydlení Jahodnice" za podmínky, že budou splněny požadavky na koordinaci návrhu řešení na umístění stavby s připravovanou stavbou "Bytový areál Jahodnice I", jejímž investorem je Skanska Program Start, s.r.o. - především z hlediska trasy páteřní komunikace.
Blíže viz usnesení 120/RMČ/2006 a příloha č.1 usnesení.

14.9.2005 - Výzva a rozhodnutí o přerušení územního řízení "Bytový areál Jahodnice".
Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy vydalo výzvu a rozhodnutí k doplnění předloženého návrhu nejpozději do 13.9.2006 o tyto údaje a podklady: souhlas vlastníků pozemků dotčených stavbou inženýrských sítí; případně jiné projektové řešení umístění inženýrských sítí včetně dokladů o projednání tohoto řešení. Z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení územního řízení "Bytový areál Jahodnice".

4.9.2005 - Proběhlo ústní jednání spojené s místním šetřením "Bytový areál Jahodnice".
Dne 13.9.2005 proběhlo ústní jednání spojené s místním šetřením. Z podaných námitek a ústního jednání vyplynulo, že předložený návrh nemá předepsané náležitosti a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území.

8.9.2005 - Usnesení Rady MČ P14 473/RMČ/2005 k pokračování stavby "Bytový areál Jahodnice".
Rada MČ P14 se seznámila s upraveným návrhem projektu k územnímu řízení "Bytový areál Jahodnice" investora SKANSKA Program Start, s. r. o. ze dne 4. 7. 2005 a přijatým usnesením č. 473/RMČ/2005 pozastavila souhlas s využitím pozemků parc. č. 963, 964, 967, 968 v k. ú. Hostavice, udělený OESM Úřadu městské části Praha 14 dne 13. 9. 2004, z důvodu nesplnění podmínek uvedených v usnesení Rady městské části Praha 14 č. 586/RMČ/2004 ze dne 16. 11. 2004.

Rada městské části Praha 14 ve svém usnesení požaduje, vzhledem k vývoji dopravních řešení při napojení areálu na Českobrodskou ul. přepracování projektu pro územní řízení tak, aby hlavní obslužná komunikace "Bytového areálu Jahodnice" vedla po východním okraji pozemků v majetku investora při současném splnění podmínek dle usnesení č. 586/RMČ/2004.

22.7.2005 - Pokračování územního řízení "Bytový areál Jahodnice".
Veřejnou vyhláškou bylo oznámeno pokračování územního řízení "Bytový areál Jahodnice" po provedení opravy projektové dokumentace (např. protihluková opatření z ulic Českobrodská a Štěrboholská - protihlukové stěny, úprava na 638 stání v podzemních garážích bytových domů a 75 stání na terénu) a ústní jednání spojené s místním šetřením bylo stanoveno na den 30. 8. 2005 od 10:00.

25.2.2005 - Oznámení o zahájení územního řízení -"SSZ 9.385 Českobrodská - Lomnická"
Na úřední desce - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravy vyvěšeno oznámení o zahájení územního řízení -"SSZ 9.385 Českobrodská - Lomnická". Blíže viz úřední deska.
Další informace o průběhu územního řízení naleznete v sekci Nová Jahodnice.

28.11.2004 - Výzva a rozhodnutí k územnímu řízení "Bytový areál Jahodnice" k přerušení územního řízení
Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 vydal výzvu a rozhodnutí k územnímu řízení "Bytový areál Jahodnice". Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 vyzval navrhovatele (Skanska Program Start, s. r.o.,) k doplnění předloženého návrhu (nejpozději do 12 měsíců) zejména o protihluková opatření, řešení dopravy v klidu a vydal rozhodnutí o přerušení územního řízení na dobu nejdéle 12 měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Blíže viz text vydaného rozhodnutí.

18.11.2004 - Ústní jednání spojené s místním šetřením k územnímu řízení "Bytový areál Jahodnice"
Dne 18.11.2004 popoběhlo ústní jednání spojené s místním šetřením k územnímu řízení "Bytový areál Jahodnice". Občanské sdružení Jahodnice a občané předali své připomínky.

Celkový pohled na navrhovaný Bytový areál Jahodnice Plán jižní části navrhovaného obytného souboru Plán severní části navrhovaného obytného souboru Trochu stísněné a vysoké - na zastavěné území je potřebné umístit co nejvíce bytů = nejvyšší zisk

16.11.2004 - Rada městské části Praha 14 požaduje doplnění projektové dokumentace k územnímu řízení "Bytový areál Jahodnice"
Rada městské části Praha 14 na svém 47. jednání, které se konalo dne 16. 11. 2004, přijala usnesení č. 586/RMČ/2004, ve kterém požaduje doplnění projektové dokumentace k územnímu řízení "Bytový areál Jahodnice". Blíže viz příloha č. 1 usnesení.

15.10.2004 - Zahájení územního řízení - Bytový areál Jahodnice
Skanska Program Start, s. r.o., jako "navrhovatel" podal dne 17.9.2004 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Bytový areál Jahodnice" Praha 9, Hostavice. Projednání návrhu a ústní jednání spojené s místním šetřením je stanoveno na den 18. listopadu 2004 (čtvrtek) v 10:00 hodin se schůzkou pozvaných na místě stavby, při ulici Lomnická a Českobrodská. Blíže viz veřejná vyhláška vyvěšená na úřední desce ÚMČ Praha 14.

5.7.2004 - Zveřejněn článek "NOVÁ JAHODNICE - přání a realita" - Listy Prahy 14 č. 7 a 8/2004, ve kterém Ing. M. Karda a F. Čuchal z občanského sdružení Jahodnice reaguje na dříve zveřejněný rozhovor s Ing. Pavlem Horákem ze společnosti SKANSKA CZ uveřejněný v Listech Prahy 14 č. 6/2004.

K problematice výstavby NOVÉ JAHODNICE se vyjádřila také Ing. Světlana Kubíková, zástupkyně ředitele Magistrátu hl. města Prahy, pověřená řízením SURM.

4.6.2004 - Zveřejněn článek "Na Jahodnici vznikne rezidenční čtvrť?" - Listy Prahy 14 č. 6, ve kterém byl zveřejněný rozhovor s Ing. Pavlem Horákem ze společnosti SKANSKA CZ

15.1.2004 - Úprava směrné části územního plánu sídelního útvaru Praha.
Magistrát hlavního města Praha provedl úpravu U 0172/2004 (list 1/1 - /3) směrné části územního plánu sídelního útvaru Praha a to plochy C5 na E5 pro plochu SVM a C9 na E9 pro plochu OC. Investor Skanska tak může navrhnout více zahuštěnou a vyšší zástavbu než byla v původním územním plánu stanovena.

© Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890