Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
tr style="font-family: Verdana; font-size: 12px">
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Na Rybníčku
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
EIA
V Čeňku
Golf Resort
Kyjský rybník
Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Kolbenova ulice
 15.2.2006 - Podání ke stavebnímu řízení "OMIKRON DURAL, administrativní budova
Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 vydal stavební povolení pro stavbu "OMIKRON DURAL, administrativní budova", kde Kyjský občanský klub nebyl informován o zahájení tohoto správního řízení a ani nebyl vyzván k účasti na stavebním řízení.
Kyjský občanský klub proto podal v rámci správního řízení podání na "Vstup opomenutého účastníka do správního řízení a podání opravných prostředků proti rozhodnutí ve věci vydaného stavebního povolení "OMIKRON DURAL, administrativní budova"
 17.1.2006 - KOK podal stížnost ke stavebnímu řízení "OMIKRON DURAL, administrativní budova
Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 vydal stavební povolení pro stavbu "OMIKRON DURAL, administrativní budova", kde Kyjský občanský klub nebyl informován o zahájení tohoto správního řízení a ani nebyl vyzván k účasti na stavebním řízení, přestože se účastnil územního řízení k této stavbě. Kyjský občanský klub proto podal stížnost na nezákonný postup při správním řízení, ve věci vydaného stavebního povolení "OMIKRON DURAL, administrativní budova", s návrhem na doručení správního rozhodnutí a řešení této situace, kdy došlo k porušení zákona a řízení je zatíženo nezákonností, což by mohlo způsobit vadnost vydaného rozhodnutí.
 13.10.2005 - Rozhodnutí o umístění stavby "Areál OMICRON DURAL s.r.o."
Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 vydal rozhodnutí o umístění stavby "Areál OMICRON DURAL s.r.o.". Námitkám podaným Kyjským občanským kubem dne 15.9.2005 Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 nevyhověl.
 15.9.2005 - Připomínky ve věci umístění stavby "Areál OMICRON DURAL s.r.o."
Kyjský občanský klub jako účastník územního řízení, ve věci umístění stavby "Areál OMICRON DURAL s.r.o.", podalo dne 15.9.2005 připomínky a námitky ve věci umístění stavby, které se týkaly umístění stavby v polyfunkčním území OV (všeobecně obytné, území sloužící převážně pro bydlení s možností umisťování funkcí pro obsluhu obyvatel nad rámec území vymezeného danou funkcí s doplňkovým funkčním využitím), řešení chodníku a napojení objektu na ulici K Hutím a Kolbenovu ulici a výšce stavby.
 1.9.2005 - Oznámení o zahájení územního řízení "Areál OMICRON DURAL s.r.o."
Odbor výstavby a dopravy MČ P14 zahájil územní řízení návrh na umístění stavby "Areál OMICRON DURAL s.r.o.". Navrhovaná stavba je při ul. Kolbenova a k Hutím na pozemcích parc. č. 1263, 1264, a 1266/3 k.ú. Hloubětín. Navrhovaná stavba je umístěna v polyfunkčním území OV (všeobecně obytné, území sloužící převážně pro bydlení s možností umisťování funkcí pro obsluhu obyvatel nad rámec území vymezeného danou funkcí s doplňkovým funkčním využitím.
KOK se přihlásil jako účastník územního řízení. Ústní jednání spojené s místním šetřením je nařízeno na 15.9.2005 v 9:30 hod.
 21.06.2005 - Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 352/2005
Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 352/2005 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby "administrativní budovy". Rada městské části Praha 14 bere na vědomí záměr na umístění stavby "administrativní budovy" na pozemku parc. č. 1263, 1264, 1266/3, k. ú. Hloubětín při ul. K Hutím a doporučuje předloženou dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby za podmínky vyřešení dopravního napojení administrativního areálu z ul. Kolbenovy v součinnosti s připravovanou sousední aktivitou Land Rover.
 15.03.2005 - Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 144/2005
Usnesení Rady městské části Praha 14 č. k návrhu na umístění autosalonu zn. LAND ROVER na části pozemku parc. č. 1288/1 kat. území Hloubětín při ul. Kolbenova. Rada městské části Praha 14 sděluje že umístění stavby autosalonu zn. LAND ROVER na části pozemku parc. č. 1288/1 kat. území Hloubětín při ul. K Hutím, který je součástí polyfunkčního území - ostatního bez specifikace funkční náplně (ZOS) je možné a souhlasí s napojením stavby areálu autosalonu zn. LAND ROVER funkční plochou určenou územním plánem jako parkově upravená plocha (PP) za předpokladu, že bude vyřešena i dopravní obslužnost pro navazující zbývající plochu v území funkční náplně ZOS a požaduje zajištění bezpečného přechodu pro chodce přes Kolbenovu k ul. K Hutím a odbočení z ul. Kolbenovy tak, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost automobilové dopravy.

© Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890