Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Nad rybníkem
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
EIA
V Čeňku
Golf Resort
Kyjský rybník
Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Kontakty a odkazy
[ Zákony ]

Občanská společnost - návod k použití:

Založení občanského sdružení

Poradna Ekologického právního servisu:

Ochrana životního prostředí
Právo na informace

Econnect - portál občanského sektoru:

Předlohy právních materiálů
Jak založit neziskovou organizaci
Právo a zákony v neziskovém sektoru

Ministerstvo vnitra ČR:

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv České republiky

Vybrané zákony související s činností občanského sdružení

Kontakty:

 • Radní hlavního města Prahy
 • Zastupitelé hlavního města Prahy
 • Nevládní neziskové organizace působící v ochraně životního prostředí - Zelená seznamka
 • Poslanci Parlamentu ČR
 • Senátoři Parlamentu ČR

   
  Co je dobré sledovat, chcete-li vědět co se v Praze chystá:

 • Stránky hlavního města Prahy - www.praha-mesto.cz
 • Úřední deska Magistrátu hl.m.Prahy
 • Úřední desky jednotlivých (57) městských částí
 • Územní plán hlavního města Prahy (návrhy změn...)
 • Návrhy regulačních plánů pro vybraná území Prahy

   
  Pražské rubriky novin a časopisů na internetu:

 • Rubrika Praha na IDnes.cz
 • Večerník Praha
 • Ekolist - zpravodajství o životním prostředí v Praze
 • Econnect - zpravodajství z občanského sektoru v Praze


  Vybrané zákony související s činností občanského sdružení

 • Listina základních práv a svobod - usnesení předsednictva české národní rady o vyhlášení (ze dne 16. prosince 1992)

 • Zákon č. č. 500/2004 Sb. správní řád a zákon č. 501/2004 Sb. Blíže viz také stránky MV ČR ke správnímu řádu obsahují také Závěry ze zasedání týkající se aplikace správního řádu a metodické pomůcky ke správnímu řádu.

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších změn) 460-2004_upl_zneni_z_114-1992_o_ochrane_prirody_a_krajiny.html

 • Vyhláška 395/1992 Sb., ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
  Příloha č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.

 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním (petiční zákon)


 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 • Vyhláška 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (viz také částka 170 s vyhláškou 526/2006)

 • Vyhláška 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška 502/2006 Sb., , kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • Vyhláška 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
  (viz také částka 163 s vyhláškou 498-503/2006)

 • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (platí do 31.12.2006)

 • Vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze
 • © Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890