Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Park Hostavice
  Na Rybníčku
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
  Park Hostavice
  Zahrádky Borská
  Autodrom
  V Čeňku
  Golf Resort
  Kyjský rybník
  Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Rekonstrukce v Šimanovské ulici 47 (bývalý kulturní dům u zastávky ČD v Kyjích)
15.1.2009 - Ukončení správy objektu č. p. 47 v Šimanovské ulici
Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 16/RMČ/2009 k návrhu na svěření části objektu č. p. 1140 v ulici Bří Venclíků do správy obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., na ukončení správy objektu č. p. 47 v ulici Šimanovská a na uzavření dodatku č. 6 k mandátní smlouvě k zajištění výkonu správy nemovitostí městské části Praha 14 a dodatku č. 7 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14.
12.12.2008 - Zahájena rekonstrukce objektu kulturního domu v Kyjích
Úřad MČ Praha 14 uzavřel smlouvu o dílo na stavební úpravy v objektu kulturního domu v Kyjích se společností Elizza. MČ Praha 14 předala staveniště (budovy včetně pozemků funkčně spjatých). Stavbu dozoruje oddělení investic OSMI Úřadu MČ Praha 14.
02.12.2008 - Bude parkoviště ke kulturnímu domu v Lednické ulici?
Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 617/RMČ/2008 k "Návrhu na započetí příprav na vybudování nových parkovacích míst v Lednické ulici na pozemku parc. č. 2839, k. ú. Kyje ". Jedná se o pozemky mezi tratí a Lednickou ulicí, kde by měly být vybudovány parkovací místa pro kulturní dům.
02.12.2008 - Nové číslo Listů Prahy 14
Na www stránkách m.č. Praha 14 je k dispozici nové číslo Listů Prahy 14. V nejnovějším čísle je článek s informacemi o revitalizaci kulturního domu v Šimanovské ulici.
28.11.2008 - Rozhodnutí o výstavbě parkoviště u KD v Šimanovské ulici
Na úřední desce úřadu MČ Praha 14 zveřejnil Odbor výstavby a dopravy oznámení o rozhodnutí o umístění stavby "Parkoviště pro polyfunkční objekt Šimanovská čp. 47". Jedná se o umístění parkoviště u kulturního domu v Kyjích v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí a rozšíření KD.
11.11.2008 - Rozhodnutí o námitkách uchazeče "Stavební úpravy Šimanovská č. p. 47"
Dne 11. 11. 2008 přijala Rada městské části Praha 14 usnesení č. 567/RMČ/2008 k rozhodnutí o námitkách uchazeče (obchodní firma STAVBY a. s.) proti úkonu zadavatele učiněném v zadávacím řízení "Stavební úpravy polyfunkčního objektu Šimanovská č. p. 47, k. ú. Kyje" zahájeném dne 11. 7. 2008 uveřejněním oznámení v ISVZ-US, ev. č. VZ: 60019896.
7.11.2008 - Rozhodnutí o námitkách uchazeče "Stavební úpravy Šimanovská č. p. 47"
Dne 7. 11. 2008 přijala Rada městské části Praha 14 na mimořádném jednání usnesení č. 559/RMČ/2008 k rozhodnutí o námitkách uchazeče proti úkonu zadavatele učiněném v zadávacím řízení "Stavební úpravy polyfunkčního objektu Šimanovská č. p. 47, k. ú. Kyje" zahájeném dne 11. 7. 2008 uveřejněním oznámení v ISVZ-US, ev. č. VZ: 60019896. Rada městské části Praha 14 rozhodla jako zadavatel veřejné zakázky "Stavební úpravy polyfunkčního objektu Šimanovská č. p. 47, k. ú. Kyje" o námitkách stěžovatele: obchodní firma Rekomont, a. s. se sídlem Praha 9, Hloubětín, Kbelská 581, PSČ 190 00.
 6.10.2008 - Autor Tančícího domu postavil v Praze úžasné dětské centrum
Architekt Vlado Milunič je jedním ze dvou autorů Tančícího domu a také barevného Domu dětí a mládeže v Praze 12 - Modřanech. Stavba byla dokončena v roce 2004 a celkové náklady dosáhly 77 milionů (plocha pozemku: 6 000 m2, obestavěný prostor: 13 700 m3). Moderně vybavené učebny, dílny, klubovny i sportovní prostory, společenský sál s příslušným zázemím, výtvarný ateliér a multifunkční tělocvičnu s šatnami nabízí všem zájemcům modřanský Dům dětí a mládeže (DDM) v Herrmanově ulici, jehož dominantu vyhlídkovou věž astronomického kroužku. Blíže viz článek MF DNES.
 29.8.2008 - Kulturní dům v Kyjích je dál předmětem sporů
Lidé nesouhlasí s rozsahem rekonstrukce, ale ani s budoucím využitím zařízení, jak je navrhuje místní radnice. Spor, který provází plánovanou rekonstrukci kulturního domu v Šimanovské ulici v Kyjích, se stále nepodařilo zažehnat. Naopak. Postoje místní radnice a odpůrců záměru se v minulých týdnech ještě více vzdálily.
Část místních obyvatel a opozičních zastupitelů nesouhlasí s nynější podobou projektu. Podle nich neodpovídá původnímu zadání, je předimenzovaný a negativně ovlivní své okolí. Situaci měla vyřešit červencová schůzka představitelů radnice s místními občany, ta však skončila bez jakéhokoli výsledku.
Blíže viz článek zveřejněný v Pražském deníku dne 29.8.2008.
 25.7.2008 - Odpověď na petici občanů k rekonstrukci Kulturního domu v Kyjích
Zastupitel Jiří Feřtek a člen KOK dostal písemnou odpověď na interpelaci podanou na 8. Zastupitelstvu MČ Praha 14 konaného dne 24.6.2008. Blíže viz text interpelace a odpověď na ní.
 18.7.2008 - Rekonstrukce Kulturního domu v Kyjích trápí občany
V Pražském deníku dne 15.7.2008 byl zveřejněn článek "Rekonstrukce Kulturního domu v Kyjích trápí občany" ve kterém jsou popisovány problémy okolo kulturního domu v Šimanovské ulici, který čeká rozsáhlá rekonstrukce. Objekt v posledních letech nesloužil svému účelu a byl využíván především k ubytování a pronájmu kanceláří. Radnice má nyní s budovou velké plány na rekonstrukci a rozšíření o ubytovnu se 45 lůžky. Navrhované stavební úpravy jdou ale nad rámec původního záměru a doprava ve slepé ulici se stává problémem pro místní občany.
 10.7.2008 - Rozhodnutí o umístění stavby - Dešťová kanalizace pro objekt Šimanovská č.p.47
Odbor výstavby a dopravy na úřední desce úřadu MČ P14 zveřejnil rozhodnutí o umístění stavby "Dešťová kanalizace pro objekt Šimanovská č.p. 47". Dešťová voda bude odváděna přes retenční prostor akumulačního boxu třemi gravitačními stokami D1, D2, D3 do Kyjského rybníka vyústěním na levém břehu výústním objektem v úrovni provozní hladiny Kyjského rybníka.
 9.7.2008 - Zahájení zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky na úpravy KD (Šimanovská 47)
Rada MČ P14 přijala usnesení č. 382/RMČ/2008 k návrhu zahájení zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky podle ust. § 21, odst. 1, písm. a), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění p. p. na realizaci akce "Stavební úpravy polyfunkčního objektu Šimanovská č. p. 47, k. ú. Kyje".
 9.7.2008 - Odpověď na petici občanů proti způsobu provedení rekonstrukce kulturního domu Kyje
Rada MČ P14 přijala usnesení č. 353/RMČ/2008 k návrhu odpovědi na petici proti způsobu provedení rekonstrukce kulturního domu Kyje, Šimanovská 47.
 2.7.2008 - Zahájení územního řízení na výstavbu parkoviště pro kulturní dům v Kyjích
Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce oznámení o zahájení územního řízení "Parkoviště pro polyfunkční objekt Šimanovská čp. 47", na pozemcích parc. č. 45/1, 45/2 v katastrálním území Kyje, související s rekonstrukcí kulturního domu v Kyjích. Projednání žádosti a veřejné ústní jednání je stanoveno na den 5.8.2008 schůzkou pozvaných v kanceláři č. dv. 207.
17.06.2008 - Rekonstrukce kulturního domu Kyje Šimanovská 47x
MČ P14 pokračuje v přípravě rekonstrukce KD Šimanovská 47. Odborem výstavby a dopravy byla MČ P14 schválena výjimka snížení požadovaného počtu parkovacích míst ze 42 na 26 parkovacích míst. Rekonstrukce kulturního domu Kyje Šimanovská 47 v navrhovaném rozsahu není ve veřejném zájmu, z důvodu rozšíření objektu o penzion s kapacitou 45 lůžek, které má zásadní vliv na navýšení ceny rekonstrukce a řešení dopravy v klidu (nedostatek parkovacích míst a problémy s dopravní obsluhou (zásobování v jednosměrné úzké a slepé ulici). Rovněž není naplněno usnesení č. 66/ZMČ/2007, přijaté Zastupitelstvem MČ, které Radě městské části Praha 14 ukládá aby při rekonstrukci objektu Šimanovská 47 zapracovala do projektu variabilní sál, který bude možno využít jako tělocvičnu ZŠ Šimanovská.
28.5.2008 - Zahájení územního řízení - Dešťová kanalizace pro objekt Šimanovská 47
Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámení o o umístění stavby "Dešťová kanalizace pro objekt Šimanovská 47" na pozemcích parc. č. 45/1, 2717/1, 2825 v katastrálním území Kyje. Odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 3.7.2008 se schůzkou pozvaných v kanceláři č. dv. 310.
6.5.2008 - Připravujeme kulturní centrum m.č. Praha 14
V rubrice Kultura je v Listech Prahy 14 č. 5/2008 otištěn článek, ve kterém seznamuje ředitel KVIZ Praha 14, Milan Tůma, se záměry radnice a rozsahem stavebních úprav polyfunkčního objektu v Šimanovské ulici 47 (bývalý kulturní dům u zastávky ČD v Kyjích). Problematická je, z hlediska dopravy v klidu (parkování aut), zejména nástavba podkroví a rekonstrukce části prvního patra, které má být využito pro ubytování typu penzionu s kapacitou 45 lůžek.
13.4.2008 - Rekonstrukce kulturního domu v Šimanovské ulici - řešení dopravy v klidu
Dne 9.4.2008 proběhlo projednání navrženého povolení výjimky z technických požadavků na výstavbu - doprava v klidu - KD Šimanovská. projednání navrženého povolení výjimky z technických požadavků na výstavbu - doprava v klidu - KD Šimanovská.
Rekonstrukce kulturního domu je velmi chvályhodná myšlenka, ale rekonstruovaný objekt je navržen jako předimenzovaný a je to také vidět na řešení dopravy v klidu. Umístění kulturního domu na konci slepé ulice (Šimanovská) má naprosto nevyhovující dopravní obslužnost a rozšířením objektu o ubytovnu pro 45 osob a o restauraci s poměrně velkou kapacitou (restaurace 69m2), předzahrádku s 32 místy k sezení a kanceláře (kanceláře 108m2) vznikl velký problém s řešením dopravy v klidu.
V současné době je podána žádost o udělení výjimky z počtu parkovacích míst (snížení na 66% resp. 38%). Dle výpočtu stanoveného vyhláškou je potřeba 42 parkovacích míst. Na pozemku stavby je umístěno 16 parkovacích míst = 38% z počtu požadovaného vyhláškou! Dalších 12 stání je uvažováno na komunikaci - ulici Šimanovská. Po přičtení těchto 12 míst je kapacita pouze 28 stání = 66% počtu požadovaného vyhláškou.
Toto řešení nerespektuje:
  • parkování občanů, kteří přestupují na vlak - jediné přístupové místo k zastávce s možností parkování,
  • parkování návštěvníků ostatních domů v ulici Šimanovská,
  • parkování rybářů,
  • zásobování objektu, odvoz odpadků,
  • otáčení vozidel na konci slepé ulice,
  • zachování stávajícího přechodu pro chodce,
  • k objektu není možný příjezd autobusu (pokud by dopravoval ubytované) účinkující nebo návštěvníky kulturní akce.
Ulice Šimanovská je velmi úzká (5m) a nelze se v ní otáčet - je nutné zachovat možnost otočení na konci ulice.

© Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890