Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Nad rybníkem
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
EIA
V Čeňku
Golf Resort
Kyjský rybník
Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Lidl - Hloubětín
Jak se rozhodovalo

Před křižovatkou Kolbenova x Kbelská, mezi ulicí Kolbenova a Zálužská (Praha 14, parc.č. 1072/1,/178,/179, k.ú Hloubětín) navrhuje společnost Lidl Česká republika v.o.s. vybudovat prodejnu potravin.

Zásadním problémem je, že celé území mezi ulicí Kolbenovou, Kbelskou, Zálužskou a tratí ČD patří mezi rozvojové území a vyžaduje zpracování prostorového uspořádání zastavovací studií s návrhem širších vztahů k okolí, řešením dopravní obsluhy a napojení na inženýrské sítě. Celá koncepce by měla být řešena s ohledem na hloubětínský hřbitov, variantní uspořádání mimoúrovňové křižovatky Kbelská x Kolbenova (urbanistická studie VRU Vysočany). Navrhovaný vjezd do areálu Lidl je 120 m od křižovatky Kolbenova x Zálužská (minimální normou stanovená vzdálenost je 150 m). Nová křižovatka by znamenala nežádoucí snížení plynulosti dopravy této nejzatíženější komunikace a zvýšení hluku a ostatních emisí.Další informace viz také www stránka Výstavba v Praze 14 ÚMČ Praha 14.

Celá tato kauza má následující historii:

31.5.2006 - Stavební povolení - Kolbenova, prodejna Lidl Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravy, vydal veřejnou vyhláškou stavební povolení na stavbu nového světelného signalizačního zařízení (SSZ) "SSZ 9.644- Kolbenova- prodejna Lidl", které bude realizováno v rámci výstavby prodejny potravin Lidl na nové křižovatce Kolbenova x Lidl při ulici Kolbenově.

25.4.2006 - Zahájení stavebního řízení světelného signalizačního zařízení Kolbenova - prodejna Lidl
Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravy, vydal veřejnou vyhláškou ooznámení o zahájení stavebního řízení "SSZ 9.644 - Kolbenova - prodejna Lidl".

1.3.2006 - Stavební povolení LIDL - úprava komunikace Kolbenova
Hlavní město Praha, Magistrát hl.m.Prahy, odbor dopravy vydává stavební povolení (k žádosti stavebníka LIDL ČR v.o.s., Nárožní 1359/11, Praha 5 , kterého zastupuje společnost GLOBAL, development finances real estate) pro stavbu "Úprava komunikace Kolbenova , včetně odvodnění a opěrné zdi" v Praze 14.
Předmětem povolení stavby na parcele č.1068/1, k.ú. Hloubětín jsou úpravy komunikace Kolbenova, rozšíření o odbočovací pruh k prodejně LIDL ( komunikace vč.odvodnění) a opěrná zeď. Blíže viz Rozhodnutí.

30.1.2006 - Vydáno stavební povolení pro LIDL
Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 vydal stavební povolení pro stavbu "Prodejna potravin Lidl Kolbenova ulice". Ve vydaném stavebním povolení řešil připomínky I. Občanské sdružení Hloubětín, Kyjského občanského klubu, AP obchodní a.s. kromě Místního šetření proběhlo dne 10.11.2005 a ještě potom k řešení připomínek probíhaly další jednání (8.12.2005 a 3.1.2006). Stavební povolení dosud nenabylo právní moci.

5.1.2006 - Prodejna potravin LIDL v Hloubětíně
V Listech prahy 14 č.1/2005 byl otištěn diskusní příspěvek Ing. Václava Hollana, který přednesl na posledním jednání zastupitelstva Prahy 14, s komentářem Ing. Miroslava Froňka, starosty MČ Praha 14. Bíže viz článek.

2.1.2006 - Úprava komunikace Kolbenova (LIDL)
Magistrát hl.m. Prahy, Odbor dopravy vydal veřejnou vyhláškou oznámení zahájení stavebního řízení "Úprava komunikace Kolbenova (LIDL)" na parc. č. 1068/1.

9.11.2005 - Připomínky ke stavbě prodejny Lidl
Kyjský občanský klub podal připomínky k probíhajícímu stavebnímu řízení, které se týkají organizace dopravy v průběhu stavby, tak aby nebyla využívána k dopravě na stavbu nevhodná ulice u hloubětínského hřbitova.

4.11.2005 - Lidl pokračuje v expanzi
Po vydání rozhodnutí OVD Praha 14 o návrhu na umístění stavby "Prodejna potravin Lidl včetně dopravního řešení a napojení na inženýrské sítě" a jeho potvrzení (25.5.2005) stavebním odborem Magistrátu hlavního města Prahy. Zahájil OVD Praha 14 stavebního řízení o umístění stavby Kolbenova - prodejna Lidl (místní šetření probíhá 10.11.2005). Vlastníci okolních pozemků se odvolali k soudu, protože umístěním této stavby došlo ke snížení hodnoty jejich pozemků, které jsou přístupné pouze přes odbočku z Kolbenovy ulice vedoucí přes pozemky společnosti Lidl a umístění stavby omezuje umístění dalších staveb na okolních pozemcích.
Stavba má být klasického "stodolového" charakteru, který je pro prodejny Lidl typický. Lidl tedy pokračuje v expanzi na Praze 14 a po již otevřených prodejnách na Českobrodské 200/23, Hartenberské 2533/2 a Prosecké ulici bude asi následovat další prodejna v Hloubětíně. Levnější to už nemůže být když magistrát provedl rekonstrukci Kolbenovy ulice od Hloubětínského hřbitova ke křižovatce s Kbelskou ulicí tak, aby bylo možné v tomto úseku jednoduše napojit plánovanou prodejnu Lidl na tuto komunikaci.

25.5.2005 - Odbor stavební Magistrátu hlavního města Prahy vydal rozhodnutí o návrhu na umístění stavby "Prodejna potravin Lidl včetně dopravního řešení a napojení na inženýrské sítě".
Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 vydal rozhodnutí o umístění stavby této stavby a Občanské sdružení Kyjský občanský klub se jako účastník řízení proti tomuto rozhodnutí, z důvodu opomenutí námitek a připomínek a vydání rozhodnutí bez spolehlivě zjištěného stavu věci, odvolal (blíže viz odvolání podané odvolání KOK). Odvolání podalo také I. Občanské sdružení Hloubětín, AP obchodní a.s., Státní statek hl. m. Prahy (v likvidaci) a Arabela s r.o. Odbor stavební Magistrátu hlavního města Prahy provedl přezkoumání napadeného rozhodnutí, některé úpravy napadeného rozhodnutí a potvrdil již vydané rozhodnutí o návrhu na umístění stavby "Prodejna potravin Lidl včetně dopravního řešení a napojení na inženýrské sítě".

22.12.2004 - Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby "Prodejna potravin Lidl"
Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 vydal rozhodnutí o umístění stavby "Prodejna potravin Lidl včetně dopravního řešení a napojení na inženýrské sítě".
Občanské sdružení Kyjský občanský klub se jako účastník řízení proti tomuto rozhodnutí, z důvodu opomenutí námitek a připomínek a vydání rozhodnutí bez spolehlivě zjištěného stavu věci, odvolal (blíže viz podané odvolání KOK).

9.12.2004 - Rozhodnutí o umístění stavby "Prodejna potravin Lidl včetně dopravního řešení a napojení na inženýrské sítě"
Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 vydal rozhodnutí o umístění stavby "Prodejna potravin Lidl včetně dopravního řešení a napojení na inženýrské sítě". Stavební úřad posoudil připomínky občanských sdružení I. Občanské sdružení Hloubětín, Kyjského občanského klubu, Bytového družstva Zelenečská 311 - 313 a všem námitkám nevyhověl (viz vydané rozhodnutí.
Občanské sdružení Kyjský občanský klub se jako účastník řízení proti tomuto rozhodnutí odvolá.
Zásadním problémem je, že celé území mezi ulicí Kolbenovou, Kbelskou, Zálužskou a tratí ČD patří mezi rozvojové území a vyžaduje zpracování prostorového uspořádání zastavovací studií s návrhem širších vztahů k okolí, řešením dopravní obsluhy a napojení na inženýrské sítě. Celá koncepce by měla být řešena s ohledem na hloubětínský hřbitov, variantní uspořádání mimoúrovňové křižovatky Kbelská x Kolbenova (urbanistická studie VRU Vysočany). Blíže viz již dříve podané připomínky a námitky k navrhované stavbě podané KOK.

21. 9. 2004 - Proběhlo ústní jednání k územnímu řízení o umístění stavby - Prodejna potravin Lidl
Dne 21. 9. 2004 - Proběhlo ústní jednání k územního řízení o umístění stavby - Prodejna potravin Lidl včetně dopravního řešení a napojení na inženýrské sítě. Občanské sdružení podalo připomínky a námitky k navrhované stavbě. Zásadním problémem je, že celé území mezi ulicí Kolbenovou, Kbelskou, Zálužskou a tratí ČD patří mezi rozvojové území a vyžaduje zpracování prostorového uspořádání zastavovací studií s návrhem širších vztahů k okolí, řešením dopravní obsluhy a napojení na inženýrské sítě. Celá koncepce by měla být řešena s ohledem na hloubětínský hřbitov, variantní uspořádání mimoúrovňové křižovatky Kbelská x Kolbenova (urbanistická studie VRU Vysočany). Blíže viz připomínky a námitky k navrhované stavbě podané KOK.

31. 8. 2004 - Zahájení územního řízení o umístění stavby - Prodejna potravin Lidl
Dne 23.8.2004 bylo zahájeno územního řízení o umístění stavby - Prodejna potravin Lidl včetně dopravního řešení a napojení na inženýrské sítě.

20. 8. 2004 - Zahájení územního řízení o umístění stavby Kolbenova - prodejna Lidl
Dne 30. 7. 2004 podal navrhovatel David Hubálek - Global, o.s., Jindřicha Plachty 5, Praha 5, mandatář společnosti LIDL Česká republika v.o.s., K Hájům 1233/2, Praha 5, návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pro provozně ucelenou část stavby: "Prodejna Lidl Kolbenova ulice " v rozsahu objektu: "SSZ 9.644 Kolbenova - prodejna Lidl" na pozemcích č. parc. 1068/1, 1068/4, 1068/7, 1072/1 a 1424/5 k. ú. Hloubětín, Praha 9.
Blíže viz oznámení na úřední desce Magistrátu hl.m. Prahy.

7. 7. 2004 - Územní řízení na stavbu prodejny LIDL bude zahájeno
KOK se přihlásil jako účastník k zahajovanému územnímu řízení na stavbu "Prodejna potravin LIDL, dopravní napojení včetně výstavby nového SSZ 9.644, koordinační kabel SSZ a přípojky inženýrských sítí" při ulici Kolbenova, Praha 9 Hloubětín (pozemek p.č. 1072/1, 1072/178, 1072/179 a dalších v k.ú. Hloubětín).

21.06.2004 - Závěr zjišťovacího řízení "Prodejna potravin LIDL, Praha 14 - Hloubětín, Kolbenova ul.".
Podrobné závěry zjišťovacího řízení PHA086__zjistovaci.pdf (9987 kB)

10.3.2004 - I. Občanské sdružení Hloubětín předává vyjádření (22 stran) k oznámení záměru.

1. 3. 2004 - Komise životního prostředí (Listy Prahy 14).
Prodejna potravin Lidl v Kolbenově ulici - výstavbu za současné dopravní situace nelze doporučit, Rada MČ by měla iniciovat jednání s Magistrátem o mimoúrovňovém řešení křižovatky Kolbenova x Kbelská.

20.2.2004 - Zahájení zjišťovacího řízení záměru. Společnost Lidl Česká republika v.o.s. podala oznámení EIA (PHA086) o záměru "Prodejna potravin LIDL Praha 14 - Hloubětín, Kolbenova ul.".
Blíže viz podklady pro zjišťovací řízení.

24. 11. 2003 - Komise životního prostředí - Výbor pro dopravu (Listy Prahy 14).
Zasedání bylo společné. Z diskuse o umístění prodejny LIDL podél Kolbenovy ulice: výbor nedoporučuje zvyšování dopravní zátěže v této lokalitě jakýmkoli způsobem.

18.11.2003 - Ukončení procesu zjišťovacího řízení záměru vlivu na životní prostředí na žádost oznamovatele.

14.10.2003 - Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 548/RMČ/2003 k vyjádření městské části Praha 14 k zahájení zjišťovacího řízení stavby "Prodejna potravin LIDL Kolbenova, Praha 14 - Hloubětín", oznámeného odborem životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy. Rada souhlasí se záměrem stavby prodejny za podmínky, že bude přepracováno dopravní napojení s ohledem na plynulost dopravy a bezpečnost chodců.

24.9.2003 - Zahájení zjišťovacího řízení záměru. Společnost Lidl Česká republika v.o.s. podala oznámení EIA (dle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí) číslo PHA066 o záměru "Prodejna potravin Lidl Kolbenova, Praha 14 - Hloubětín".
Blíže viz podklady pro zjišťovací řízení.

© Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890