Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Nad rybníkem
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
EIA
V Čeňku
Golf Resort
Kyjský rybník
Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Na rybníčku - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská
Další informace viz také www stránka Výstavba v Praze 14 ÚMČ Praha 14.
 1.6.2006 - Rozhodnutí o podnětu KOK k rozhodnutí umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje"
Dne 24.5.2005KOK podal podnět k přezkoumání rozhodnutí o umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje" při ulicích Sklenská - Broumarská..
Ministerstvo pro místní rozvoj zaslalo stanovisko k zaslanému podnětu k přezkoumání rozhodnutí, ve k kterém konstatuje, že shledalo, že rozhodnutí magistrátu bylo vydáno v souladu se zákonem a že nejsou dány zákonem stanovené důvody k zahájení přezkumného řízení.
Další informace o průběhu územního řízení naleznete v sekci Na Rybníčku.
 27.4.2006 - Stále není rozhodnuto o přezkoumání rozhodnutí projektu "Na rybníčku"
Společnost ABD Group a.s. (www.abdgroup.cz) jako generální dodavatel, investor a developer a Labartt Properties, s.r.o. (www.l-properties.com) zahájili prodej rezidenčního projektu "Na rybníčku" (http://www.narybnicku.cz) při ulicích Sklenská - Broumarská.
Kyjský občanský klub podal podnět k přezkoumání rozhodnutí č.j. MHMP-61868/2005/OST/Vo/Cc o umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská" mimo odvolací řízení, ve kterém navrhuje aby toto rozhodnutí zrušil, protože toto rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem. Odvolací orgán stále neodpověděl na tento podnět k přezkoumání.
 11.3.2006 - Vydání stavebního povolení - vodovodní řad pro "Bytové domy - Na Rybníčku"
Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 vydal veřejnou vyhláškou oznámení o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla - Vodovodní řad pro veřejnou potřebu (stavební objekt SO 05), navrženého v rámci stavby "Bytové domy - NA RYBNÍČKU". Jedná se o prodloužení veřejného vodovodu v délce cca 90 m v ulici Sklenská + 1 podzemní hydrant a napojení na stávající vodovod LT 100, který je veden v ulici Sklenská a je zakončen před křižovatkou s ulicí Vajgarská. Tato stavba souvisí s připravovanou stavbou "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská" u které již proběhlo územní řízení.
 11.1.2006 - Zahájení řízení veřejnou vyhláškou -"Bytové domy - Na Rybníčku - Vodovodní řad"
Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 vydal veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení řízení -"Bytové domy - Na Rybníčku - Vodovodní řad". Jedná se o prodloužení veřejného vodovodu v délce cca 90 m v ulici Sklenská + 1 podzemní hydrant a napojení na stávající vodovod LT 100, který je veden v ulici Sklenská a je zakončen před křižovatkou s ulicí Vajgarská. Tato stavba souvisí s připravovanou stavbou "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská" u které již proběho územní řízení. Pozemky již vlastní společnost ABD INVEST s.r.o. a stavbu oznámila společnost NA RYBNÍČKU s.r.o. z Modřic.
24. 5. 2005 - Podnět k přezkoumání rozhodnutí o umístění stavby "Bydlení nad rybníkem"
Kyjský občanský klub podal podnět k přezkoumání rozhodnutí č.j. MHMP-61868/2005/OST/Vo/Cc o umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská" mimo odvolací řízení, ve kterém navrhuje aby toto rozhodnutí zrušil, protože toto rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem. Rozhodnutí není především v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, nevychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci a neobsahuje předepsané náležitosti. Dále pak odvolací orgán neprovedl přezkoumání napadeného rozhodnutí v celém rozsahu a vyjádřil pouze k pěti bodům podaného odvolání OS Kyjský občanský klub ze dne 26.1.2005 a zcela opominul vyjádřit se k pěti námitkám uvedeným na straně 10-11 odvolání.
13. 5. 2005 - Rozhodnutí o umístění stavby "Bydlení nad rybníkem"
Odbor stavební Magistrátu hlavního města Prahy vydal rozhodnutí č.j. MHMP-61868/2005/OST/Vo/Cc o umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská", kterým potvrdil vydané rozhodnutí o umístění stavby správním orgánem prvního stupně (odbor výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14) pod č.j. OVD/2664/2666/04/MILD.
 18.1.2005 - Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská"
Občanské sdružení Kyjský občanský klub se jako účastník řízení o umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská" odvolal. Blíže viz text odvolání.
 13.1.2005 - Rozhodnutí o umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská"
Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 vydal rozhodnutí o umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská". Z podaných námitek bylo 8 námitek zamítnuto, 5-ti námitkám bylo vyhověno a jedné námitce bylo vyhověno částečně. Blíže viz text rozhodnutí.
Občanské sdružení Kyjský občanský klub se jako účastník řízení proti tomuto rozhodnutí odvolá.
16.11.2004 - Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení ve věci umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská"
Dne 16. 11. 2004 - Proběhlo ústní jednání k územního řízení o umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská". Občanské sdružení podalo připomínky a námitky k navrhované stavbě. Zásadním problémem je, že navrhovaná stavba dvou bytových domů se v této lokalitě jeví jako velice nevhodná. Stavba nerespektuje místní podmínky, nenavazuje plynule na současnou zástavbu (hmota stavby vytváří hradbu od Černého Mostu a zcela likviduje průhled na staré Kyje) a nerespektuje stanovené zastavovacích podmínky Broumarská - Vajgarská (ÚRM 1997), které stanovují zástavbu maximálně do výšky 2NP a platný územní plánu s funkčním využitím území SVO - smíšené obchodu a služeb. Zástavba by měla maximálně zachovávat krajinný ráz a nenarušovat panoramaticky celý krajinný ráz, protože navrhovaná stavba je umístěna ve funkční ploše PP a vytváří novou dominantu území a narušuje tak krajinný ráz přírodního parku Klánovice-Čihadla a současné dominanty historického jádra obce Kyje - kostel sv. Bartoloměje v Kyjích.
Blíže viz připomínky a námitky k navrhované stavbě podané KOK.
16.11. - Rada městské části Praha 14 souhlasí s umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská"
Rada městské části Praha 14 na svém 47. jednání, které se konalo dne 16. 11. 2004, přijala usnesení č. 587/RMČ/2004, že nemá námitek k umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje Praha 9, Sklenská - Broumarská".
4. 11. 2004 - Správní řízení "Bydlení nad rybníkem - Kyje"
Společnost NH CAR s.r.o., jako "navrhovatel" podala návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby "Bydlení nad rybníkem - Kyje" při ulicích Sklenská - Broumarská.
Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 zahájil územní řízení a KOK se přihlásil jako účastník správního řízení.

© Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890