Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Nad rybníkem
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
EIA
EIA
V Čeňku
Golf Resort
Kyjský rybník
Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Ocelkova-Čihadla
Obytný soubor Rajská zahrada - Čihadla I je umístěn od nároží Ocelkovy ulice a budoucího pokračování ulice Generála Janouška přes Ocelkovu ulici směrem na západ k přírodnímu parku Klánovice - Čihadla.
Další informace viz také www stránka Výstavba v Praze 14 ÚMČ Praha 14.
12.12.2008 - Stavební povolení - Obytný areál Rajská Zahrada-Čihadla I, obj.B
Na Úřední desce Městské části Praha 14 bylo zveřejněno stavební povolení na satvbu "Obytný areál Rajská Zahrada-Čihadla I, obj.B". Jedná e o čtyřpodlažní bytový objekt ve tvaru L s jedním podzemním podlažím, se třemi sekcemi s komunikačními jádry (výtah, schodiště) a s plochou střechou. V podzemním podlaží je umístěno 32 parkovacích stání, která jsou provozně propojena s 1.PP obj. A a domovní zázemí (sklepní kóje, úklidová místnost, domovní sklady). Ve čtyřech nadzemních podlaží je umístěno 39 bytových jednotek (3+kk, 2+kk, 1+kk), v 1.NP jsou dále tři místnosti pro kočárky, dvě skladové místnosti a kóje, v 2.-4.NP jsou dále umístěny kóje.
12.11.2008 - Zahájení stavebního řízení "Obytný areál Rajská Zahrada - Čihadla I"
Na úřední desce Úřadu m.č. Praha 14 Odbor výstavby a dopravy zveřejnil oznámení o zahájení stavebního řízení na vydání stavebního povolení na stavbu "Obytný areál Rajská Zahrada - Čihadla I Praha 9, Černý Most" na pozemku parc. č. 181/8, 181/9, 221/1 v katastrálním území Černý Most. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Investor Lipnická spol. s r.o. Navrhovaná stavba obsahuje čtyřpodlažní bytový objekt ve tvaru L s jedním podzemním V podzemním podlaží je umístěno 32 garážových stání a domovní zázemí, ve čtyřech nadzemních podlaží je umístěno 39 bytových jednotek (3+kk, 2+kk, 1+kk ).
 20.9.2007 - Nová stavba na Černém Mostě stavěna v rozporu s vydaným územním rozhodnutím
Společnost NAVATYP staví u Ocelkovy ulice obytný areál "Rajská zahrada - Čihadla I" v rozporu s vydaným územním rozhodnutím OVD/1871/05/ŠIKM o umístění stavby Obytný areál Rajská zahrada - Čihadla I Praha 14, Černý Most, ze dne 16.11.2005. Ve vydaném územním rozhodnutím OVD/1871/05/ŠIKM je uvedeno "Budovy, půdorysného tvaru L, budou umístěny proti sobě tak, že budou tvořit polouzavřený blok, budou mít 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží, s celkovým počtem 75 bytů, zastřešeny budou plochou střechou." Vzhledem k již postavené stavbě prvního objektu, počtu podlaží a počtu nabízených bytů je zcela zjevné, že realizovaná stavba je v rozporu s vydaným územním rozhodnutím.
Společnost NAVATYP a.s. postavila kapacitně o polovinu větší stavbu (navýšení o další dvě nadzemní podlaží), než byla v územním řízení povolena - objekt byl zvýšen o další dvě nadzemní podlaží (čtyřem nadzemním podlažím přibylo 5. NP a 6. NP). U této stavby není také dodržen stanovený koeficient podlažních ploch a koeficient zeleně.
 12.4.2006 - zahájení řízení veřejnou vyhláškou - vodovod, kanalizace v rámci stavby Obytný areál Rajská zahrada - Čihadla I
Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 vydal veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení řízení o vydání stavebního povolení ke zřízení vodních děl: vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace navržených v rámci stavby Obytný areál Rajská zahrada - Čihadla I, městská část Praha 14, Praha 9. Projednání předložené žádosti a ústní jednání je stanoveno na den 7. 6. 2006 (středa) v 10:00 hodin na Odboru výstavby a dopravy, 2.patro, dveře č.202. Blíže viz oznámení na úřední desce.
 16.11.2005 - Rozhodnutí o umístění stavby "Obytný areál Rajská zahrada - Čihadla I Praha 14, Černý Most"
Odbor výstavby a dopravy Úřadu m.č. Praha 14 vydal veřejnou vyhláškou Oznámení o umístění stavby Obytný areál Rajská zahrada - Čihadla I Praha 14, Černý Most".
Stavba se skládá ze dvou budov půdorysného tvaru L, které budou umístěny proti sobě tak, že budou tvořit polozavřený blok. Tyto budovy budou mít jedno podzemní podlaží (75 garážových stání) a 4 nadzemní podlaží, s celkovým počtem 75 bytů. Zastřešeny budou plochou střechou. Podél komunikace Generála Janouška bude umístěno 16 parkovacích stání. Podél Ocelkova ulice bude umístěn protihlukový val o výšce 6 m, šířce16 m a délce 115 m. Podané námitky Kyjského občanského klubu, týkající se překročení hlukových limitů ve venkovním i vnitřním prostředí, byly OVD ÚMČ P14 zamítnuty.
Blíže viz Oznámení o umístění stavby.
 19.7.2005 - Zahájení územního řízení na výstavbu obytného souboru "Rajská zahrada - Čihadla"
Odbor výstavby a dopravy MČ P14 zahajuje územní řízení "Obytný soubor Rajská zahrada - Čihadla I". Navrhovatelem je společnost Lipnická spol. s r.o. a zpracování projektu provedl architektonický ateliér HÉTA, s. r. o. - realizoval již mnoho staveb dostavby sídliště Černý Most II.

Tento připravovaný obytný areál je umístěn na pozemcích parc. č. 181/8 v katastrálním území Černý Most (nároží od Ocelkovy ulice a budoucího pokračování ulice Generála Janouška přes Ocelkovu ulici směrem na západ k přírodnímu parku Klánovice - Čihadla). Občanské sdružení Kyjský občanský klub se přihlásilo jako účastník tohoto řízení, protože navrhovaný obytný soubor je umístěn v těsné blízkosti přírodního praku Klánovice - Čihadla.
 26.04.2005 - Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 238/RMČ/200
Usnesení Rady městské části Praha 14 č.238/RMČ/2005 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby "Obytného areálu při ul. Ocelkova" bere na vědomí předloženou dokumentaci pro územní řízení na stavbu "Obytného areálu při ul. Ocelkova" a požaduje současně s výstavbou "obytného areálu" provést výstavbu veřejného osvětlení, telefonní sítě a dále obslužnou komunikaci a obvodové chodníky tak, jak jsou zakresleny v předložené dokumentaci na situaci 1:500.
 19.4.2004 - Změna U 0239/2004 směrné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
Změna U 0239/2004 směrné částí územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného ZHMP dne 9.9.1999 usnesením č. 10/05, byla provedena změna míry využití území:
  • Kód C8 pro plochu OV (území všeobecně obytné) v území vymezeném ulicemi Generála Janouška a Arnošta Valenty byl změněn na D8 v celé stávající ploše.
  • V ploše OV zůstal stanoven koeficient podlažních ploch (KPP) 0,80 a koeficient zeleně (KZ) 0,55.
Tímto způsobem bylo možné prosadit v daném území daleko vyšší zástavbu - 4. nadzemních pater obytných objektů a počet bytů, tedy zvýšit celkovou komerční míru využití území. Blíže viz text změny U 0239/2004, původní a nový stav ve výkresech 26 a 28, příloha úpravy - mapa se změnou a panoramatické pohledy na Černý Most II - stavba 6.
 27. 4. 2004 - Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 245/RMČ/2004
Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 245/RMČ/2004 k vyjádření městské části Praha 14 k návrhu žádosti spol. HÉTA, s. r. o., Praha 7 na úpravu směrné části územního plánu ve všeobecně obytném území (OV), pozemku parc. č. 181/8 k. ú. Černý Most z kódu C8 na kód D8, doporučuje žádost spol. HÉTA, s. r. o., Praha 7 na úpravu směrné části územního plánu ve všeobecně obytném území (OV), pozemku parc. č. 181/8 k. ú. Černý Most z kódu C8 na kód D8.

© Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890