Menu:
O nás  Stanovy  Výbor KOK  Kontakt  Vzkazy, dotazy  Jiné zdroje  kyjeok@seznam.cz
Hlavní stránka
Příroda Prahy 14
Staré Kyje
Doprava
Územní řízení
  Slévačská 752
  Nad rybníkem
  Broumarská S-J
  Holobyty
  Nová Jahodnice
  Ocelkova-Čihadla
  Rajská zahrada
  Kolbenova
  Lidl
  Broumarská
  Kulturní dům Kyje
Územní plán
Životní prostředí
EIA
V Čeňku
Golf Resort
Kyjský rybník
Podzemí Prahy 14
Havarijní plánování
Nepodařilo se
Likvidace odpadů
Dokumenty
Foto galerie
Archiv zpráv
Zajímavosti z tisku
Kontakty

Novinky e-mail

Tiskové zprávy

 Spolupracujeme s
 Za Hutě krásnější
 OS Jahodnice
 OS Rožmberská
 OS Zdravé Kyje
 SOS Praha


 Úřad je tu pro vás
 Rada MČ P 14
 Zastupitelstvo MČ
 Usnesení rady
 Komise Rady P14
 Usnesení ZMČ P14
 Hlasování zastupitelů
 Zápisy z ZMČ P14
 Výbory ZMČ P14
 Úřední deska
 Diskusní fórum P14
 Listy Prahy 14

 Hlavní město Praha
 Rada hl. m.Prahy
 Zastupitelstvo
 Úřední deska
 ENVIS živ. prostředí
 PREMIS

 Úřad je tu pro vás
 Otevřená spol.
 Bez korupce

 Životní prostředí
 EkoList po drátě
 Econnect
 EkoLink
 Občanská spol.
 Ekologický servis
 Ateliér
 Zelený kruh
Územní plán
Pořizovatelem územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro území hl. m. Prahy je odbor územního plánu MHMP.
Základní informace o územním plánu.

Územní plán hlavního města Prahy (platný po změně Z1000/00)
Grafická část

Platné znění změny závazné části ÚP SÚ hl. m. Prahy schválené změnou Z1000/00
  - Regulativy funkčního a objemového uspořádání území hl. m. Prahy
  - Grafické znázornění oddílu 13 - podmíněnost staveb
  - Velká rozvojová území na území hl. m. Prahy
  - Veřejně prospěšné stavby
  - Záplavová území
  - převodní legenda výkresu č. 4 ÚP SÚ hl. m. Prahy

Úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
Provedené úpravy v roce 2000, 2001 a 2002
Provedené úpravy v roce 2003
Provedené úpravy v roce 2004
Provedené úpravy v roce 2005
Provedené úpravy v roce 2006

2.3.2009 - Oznámení společného jednání k návrhu změny Z 1000/00
MHMP zveřejnil Oznámení o společném jednání k návrhu změny Z 1000/00 včetně odůvodnění a jeho příloh. Z oznámení je zřejmé, že MHMP nové projednávání Z 1000/00 nevrací do fáze "zadání" (to zůstává původní). MHMP se snaží o nové schválení změny, kterou Nejvyšší správní soud zrušil 30. října 2008 a proto odstraňuje vady, pro které změnu Z 1000/00 soud zrušil. Návrh změny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (ÚP SÚ hl.m.Prahy) projednaný podle zákona č.50/1976 Sb. - starý stavební zákon, byl Zastupitelstvem hl.m.Prahy schválen usnesením č.40/14 ze dne 14.9.2006. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ze dne 30.10.2008 bylo Opatření obecné povahy č.1/2008 rozsudkem NSS č.j.9 Ao 2/2008 - 62 zrušeno.
23.2.2009 - Velké stověžaté plány
Rodí se nový územní plán Prahy. Metropole má být zelenější, počítá se i s využitím takzvaných brownfieldů. Například místo původní dělnické a později zahrádkářské kolonie "Čína" v sousedství vozovny Hloubětín, kde donedávna stála také betonárka, má být okolo 900 bytů. Další zástavba má být v okolí bývalé továrny Praga a na pozemcích bývalého ČKD Elektrotechnika má vyrůst "Kolben Business Park." Blíže viz článek zveřejněný 19.2.2009 v časopise EKONOM.
5.2.2009 - Úprava územního plánu Na Hutích pro EKOSPOL
Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 56/RMČ/2009 k úpravě směrné části ÚPn v oblasti Na Hutích při ul. Budovatelská. Na základě podnětu obchodní společnosti EKOSPOL, a. s. na úpravu směrné části ÚPn v oblasti Na Hutích při ul. Budovatelské Rada městské části Praha 14 v usnesení souhlasí s úpravou směrné části ÚPn u funkční plochy OV s kódem míry využití území E, u východně navazující plochy OC s kódem D za podmínky, že kolaudace staveb z bytové výstavby II. etapy proběhne až po zprovoznění Vysočanské radiály a prodloužené komunikace Ocelkova. Zároveň požaduje uzavřít dohodu mezi zúčastněnými stranami na vybudování světelného signalizačního zařízení na křižovatce Za Černým Mostem - Cíglerova a řízeného dopravního systému na křižovatce Cíglerova-Slévačská a zahrnout do záměru II. etapy i výstavbu autobusové zastávky v obou směrech při ul. Budovatelské.
15.1.2009 - Nové projednání změn Územního plánu
Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 21/RMČ/2009 k novému projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu SÚ hl. m. Prahy. K návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu SÚ hl. m. Prahy (Z 2048/00, Z 2142/00 a Z 2176/00) přijala Rada městské části Praha 14 již dříve usnesení č. 574/RMČ/2008.
23.12.2008 - Novém projednání návrhu zadání celoměstsky významných ÚP
Na Úřední desce Městské části Praha 14 bylo zveřejněno oznámení o novém projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn Územního plánu. Návrh zadání celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl.m. Prahy je vystaveno k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, tj. od 29.12.2008 do 28.1.2009 včetně: na úřední desce MHMP, v informačním středisku URM, v kanceláři č.335 OUP MHMP a v elektronické podobě na internetové adrese www.magistrat.praha-město.cz/územní plánování a rozvoj/pořizované změny. Po dobu 30ti dnů ode dne vyvěšení veřejného oznámení o vystavení návrhu zadání na úřední desce, tj. do 28.1.2009 včetně, může každý uplatnit své připomínky k návrhu zadání celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl.m.Prahy.
02.12.2008 - Připomínky MČ P14 ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy
Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 606/RMČ/2008 "připomínky městské části Praha 14 ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy - 1. čtení". V tomto usnesení nesouhlasí s:
1. s rozšířením kontejnerového překladiště Malešice o plochu ve stávajícím územním plánu zařazenou do výhledu a s jakýmkoliv napojením na Průmyslovou, či Objízdnou v k. ú. Kyje - tuto připomínku považuje městská část Praha 14 za zásadní.
2. se zařazením západního úseku Vysočanské radiály (od komunikace Kbelské k Balabence) do územní rezervy, požaduje tento úsek zařadit do návrhu ÚPn - tuto připomínku považuje městská část Praha 14 za zásadní.
3. s funkční plochou DK podél východní strany komunikace Bryksova, požaduje zachovat plochu ZL dle stávajícího ÚPn - tuto připomínku považuje městská část Praha 14 za zásadní. Blíže viz příloha usnesení č. 606/RMČ/2008.
27.11.2008 - Změny územního plánu na Praze 14 - překladiště kontejnerů, dopravní zácpy
Kolaps automobilové dopravy, zatažení těžké dopravy kontejnerů do zástavby a obytných částí, předimenzovaná výstavba hrozí naší městské části. Magistrát plánuje v návrhu nového územního plánu například přeměnu tří pražských nádraží v nové čtvrti města a výstavbu třinácti dalších místních center a rezidenčních oblastí. Město tak vychází vstříc investorům a nehledí moc na potřeby města a jeho obyvatel. Naší městskou část nejvíce ovlivní umístění a rozšíření plochy kontejnerového překladiště Malešice a její napojení na komunikaci Průmyslová a Objízdná v Kyjích.
12.11.2008 - Územní plán hlavního města Prahy - koncept
Dne 19.11.2008 v 18.00 hod proběhne 16. jednání komise územního rozvoje. Hlavním bodem jednání bude projednání návrhu územního plánu hlavního města Prahy - koncept 1.čtení. Jedná se o vymezení ploch podle způsobu využití a podle významu - plochy zastavitelné, plochy významných rozvojových a transformačních celků a plochy územních rezerv, funkční a prostorová regulace.
12.11.2008 - Komise územního rozvoje projednala návrhy celoměstsky významných změn ÚP
Na 15. jednání komise územního rozvoje byly projednány návrhy na zadání celoměstsky významných změn územního plánu hl.m. Prahy (č. Z 2142/00, č. Z 2176/00, č. Z 2048/00). Změna č. Z 2142/00 zahrnuje stabilizace území velkého rozvojového území (VRÚ) Štěrboholy-Malešice v souladu s urbanistickou studií. Změna č. Z 2176/00 se týká výstavby komunikace propojující Kbely s křižovatkou Mladoboleslavská. Změna č. Z 2048/00 se týká výhledové výstavby druhé traťové koleje v úseku Libeň-Malešice-Hostivař.
3.11.2008 - Nejvyšší správní soud zrušil změnu Z1000/00 Územního plánu HLMP
Na návrh městské části Praha-Suchdol a tří vlastníků pozemků dotčených stavbou silničního okruhu zrušil Nejvyšší správní soud (NSS) v celém rozsahu opatření obecné povahy č.1/2008, jímž byla vyhlášena změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Blíže viz Tisková zpráva městské části Praha-Suchdol k rozsudku NSS ve věci změny Z1000/00 ÚP hl. m. Prahy.
 30.6.2008 - Veřejná vyhláška-Oznámení o zveřejnění opatření obecné povahy č.1/2008, kterým se vydává změna Z 1000/00 Územního plánu
Odbor územního plánu MHMP sděluje, že Zastupitelstvo hl. m. Prahy na základě vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny Z1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy projednalo a vydalo změnu Z1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy usnesením ZHMP č.18/51 dne 19.6.2008, která nabude účinnosti dne 10. 7. 2008. Blíže viz také Územní plán hlavního města Prahy (platný po vydání změny Z1000/00).
13.5.2008 - Změna územního plánu při ulici Budovatelská
Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 258/RMČ/2008 k úpravě směrné části ÚPn SÚ hl. m. Prahy kódů míry využití území ve funkčních plochách OB, OV a SV při ul. Budovatelská. Rada městské části Praha 14 na základě doporučení komise územního plánování a nesouhlasí s navrženou změnou územního plánu a požaduje předložit novou studii, která by zahrnovala všechny rozvojové plochy při ul. Budovatelská s funkčním využitím a kódy OV-E, SV-D a OB-D ( východně od ul. Budovatelské), plochy navazující na stávající rodinnou zástavbu ponechat s kódem OB-B, dodržela příslušné koeficienty KPP, KZ a zohlednila připomínky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto usnesení. Dále požaduje předložit studii dopravního režimu křižovatky Cíglerova - Za Černým mostem a realizovat dopravní opatření, které vyplyne z návrhu dopravní studie křižovatky Cíglerova - Za Černým mostem.
13.5.2008 - Změna funkčního využití pozemků v areálu REKOMONT, a. s.
Rada městské části Praha 14 schválila usnesením č. 257/RMČ/2008 ke změně funkčního využití pozemku parc. č. 1342/2, 1342/3, 1342/4, 1342/5, 1342/6 a 1342/7 v kat. území Hloubětín v návaznosti na areál REKOMONT, a. s.
17.4.2008 - Zahájení řízení o vydání změny Z1000/00 Územního plánu
V souladu s § 52 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu informuje o zahájení řízení o vydání změny ÚP SÚ hl.m.Prahy oznámením veřejného projednání návrhu změny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ hl.m.Prahy).
Veřejné jednání se bude konat dne 23. května 2008 od 9.00 hodin ve velkém zasedacím sále Útvaru rozvoje hl.m.Prahy Vyšehradská 57, Praha 2 - Nové Město. Připomínky a námitky k návrhu na vydání změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy podávejte písemnou formou na adresu: Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
2.4.2008 - Náměty ÚMČ prahy 14 pro nový Územní plán hl. m. Prahy
Rada městské části Praha 14 na svém jednání dne 1.4.2008 schválila usnesením č. 158/RMČ/2008 náměty městské části Praha 14 pro "Nový Územní plán hl. m. Prahy". Blíže viz také příloha usnesení.
6.3.2008 - Veřejné vystavení konceptu změn vlny 06
Veřejné vystavení konceptu změn vlny 06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy probíhá od 10. března do 10. dubna 2008. Veřejné jednání se bude konat dne 25. 3. 2008 od 10.00 hodin ve velkém zasedacím sále Útvaru rozvoje města Vyšehradská 57, Praha 2. Koncepty změn vlny 06 ÚP SÚ HMP budou vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 10.3.2008 do 10.4.2008 včetně také v elektronické podobě na .
Do 15-ti dnů od posledního dne vystavení, tj. do 25.4.2008 včetně, je možné podávat stanoviska, námitky a připomínky k vystaveným konceptům změn vlny 06 ÚP SÚ HMP. Připomínky může podat každý písemnou formou do podatelny nebo na adresu: Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1
6.3.2008 - Návrh zásad územního rozvoje pro hl.město Prahu
Na serveru MHMP bylo zveřejněno oznámení o společném jednání k návrhu Zásad územního rozvoje pro hlavní město Prahu. Návrh ZUR HMP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č.11/52 ze dne 29.11.2007. Návrh ZUR HMP bude vystaven k nahlédnutí od 3.3.2008 do 3.4.2008 včetně v elektronické podobě na internetové adrese. Společné jednání k návrhu ZUR se týká pouze obeslaných organizací a ostatních organizací, fyzických a právnických osob se bude týkat až následné veřejné projednání.
6.3.2008 - Změny územního plánu se nebudou pořizovat
Další žádosti na změnu územního plánu už nebudou projednány. Dohodli se na tom včera zastupitelé. Do doby, než město schválí nový územní plán, budou pořizovány pouze změny celoměstského významu. V současné době probíhají práce na novém územním plánu. Nový územní plán by Praha měla mít v roce 2010.
8.1.2008 - Úprava směrné části územního plánu v oblasti Na Hutích nebyla doporučena
Rada městské části Praha 14 svým usnesením 9/RMČ/2008 nedoporučuje úpravu směrné části územního plánu v oblasti Na Hutích funkční plochy OB - B na OB - D, plochy OB - C na OB - F a plochy OV - C na OV - F při ul. Budovatelská.
 24.7.2007 - Nová publikace - Od územního plánování po stavební povolení - kdy a jak se účastnit
Zelený kruh vydal novou publikaci, která srozumitelným a čtivým způsobem popisuje procesy územního plánování (na všech úrovních) a umísťování a povolování staveb (všemi důležitými způsoby). Brožurka si neklade za cíl shrnout právní úpravu obsaženou ve stavebním zákoně, ale upozornit na možnosti a smysl účasti v procesech, které nový stavební zákon předvídá. O tištěnou verzi publikace si pište na alena.dodokova@zelenykruh.cz nebo si stáhněte elektronickou verzi v sekci Publikace http://www.zelenykruh.cz/cz/publikace/ nwbo přímo na adrese http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/brozura-stavebni-final.pdf
 25.5.2007 - Návrh změn vlny 06 UP SÚ HMP
Od 23.5.2007 do 9.7.2007 bude veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny Z 06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Prahy 14 se týkají následující změny:
- změna č. Z 1029/06 ( rozšíření stávajícího areálu ul. Broumarská) - z plochy městská zeleň ZMK na funkci všeobecně smíšenou SV
- změna č. Z 1428/06 (jižně od Štěrboholské radiály) z funkční plochy pro oddech - SO na lesní porosty LR.
Návrh změn vlny 06 ÚP SÚ HMP bude vystaven k nahlédnutí od 23.5.2007 do 9.7.2007 v informačním středisku URM, Jungmannova 29 nebo v kanceláři č.335 OUP MHMP, Jungmannova 29. V elektronické podobě na internetové adrese www.praha-mesto.cz v sekci územní plánování a rozvoj města.
 14.6.2006 - Vystavení návrhu zadání změn vlny Z 07 Územního plánu hl. m. Prahy
Od 14. června do 13. července 2006 bude veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny Z 07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Vlna Z 07 obsahuje 439 navržených změn. Z tohoto počtu se následujících 9 změn:
 • Z 1384 - Výstavba rodinných domů - Hostavice 903/1-část,
 • Z 1696 - Posunutí biokoridoru v části jižního břehu Kyjského rybníka pro zajištění jeho funkčnosti (uvedení do souladu se skutečným stavem),
 • Z 1891 - Rozšíření plochy překladiště podél trati v návaznosti na stávající terminál
 • Z 1845 - zřízení dvou nových železničních zastávek v lokalitě Horní Počernice, "Praha - Černý Most" (vyhlášení veřejně prospěšné stavby),
 • Z 1849 - Zřízení nové železniční zastávky v lokalitě "Praha - Jahodnice" (vyhlášení veřejně prospěšné stavby).
 • Z 1715 - Zrušení komunikace místního významu (Černý Most 232/222-část; při ul. Bryksova),
 • Z 1716 - Uvedení do souladu se skutečným stavem u stávajícího sběrného dvora,
 • Z 1717 - Uvedení do souladu se skutečným stavem u stávajícího sběrného dvora,
 • Z 1918 - Změna dopravního propojení v úseku "Kbelská - Balabenka" s ohledem k minimalizaci negativních vlivů na obytnou zástavbu

 • Veřejné jednání se bude konat dne 22. 6. 2006 od 9.00 hodin ve velkém zasedacím sále Útvaru rozvoje hl. m. Prahy Hradčanské nám. 8, Praha 1 (Martinický palác). Do 15-ti dnů od posledního dne vystavení, tj. do 28.7. 2006 včetně, je možné podávat podněty k návrhu zadání. K podnětům podaných po této lhůtě se nepřihlíží.
   17.5.2006 - návrhu změny Územního plánu sídelního Prahy Z1000/00
  Na úřední desce MHMP byla zveřejněna veřejná vyhláška o vystavení návrhu změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Z 1000/00 (Revize ÚP SÚ hl.m.Prahy).
  Návrh změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od 23.5.2006 do 21.6.2006 včetně.
   23.2.2006 - Projednání změn 06 Územního plánu hl.m.Prahy zastupitelstvem MHMP
  Dne 23.2.2006 byly projednány navrhované změny 06 Územního plánu hl.m.Prahy. Kyjský občanský klub podal k návrhům změn Z 972/06, Z 973/06, Z 974/04, Z 1013/06, Z 1384/06, Z 1159/06 1.4.2005 připomínky.
  Změna Z 974/06 (změna z funkce ZN - přírodní nelesní plochy na VN - služby a nerušící výrobu) a Z 1159/06 (rozšíření golfového hřiště) byly doporučeny ke schválení s podmínkou SEA.
  Změna Z 973/06 (změna z funkce ZN - přírodní nelesní plochy na OC - čistě obytné a PZO - zahrádky a zahrádkové osady v ploše biokoridoru) byly zamítnuta.
  Změna Z 972/06 - (změna z funkce ZN - přírodní nelesní plochy a IZ - izolační zeleň na VN - služby a nerušící výroba) - vzhledem k nesouhlasu KOK, zpracovatele územního plánu a památkového ústavu nebyla doporučena ke schválení. Pro zpracování návrhu změny žadatel doloží akustickou studii. Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA.
  Změna Z 1013/06 (výstavba bytových domů Hostavice) byla přerušena na žádost žadatele.
   1.12.2005 - Změna územního plánu - Z 700/05 - rozhodnutí o změně
  KOK zpracoval a zaslal 21.2.2005 připomínky k návrhu změn ÚP - Z 700/05 Územního plánu hl.m.Prahy. Změna se týká katastrálního území: Hloubětín, parcelní číslo: 1372/17 a další. Předmětem je změna z funkce ZN - přírodní nelesní plochy a OP/NL - orná půda, na funkci OC - čistě obytnou - výstavba rodinných domů příp. posunutí pásu zeleně a biokoridoru SZ směrem. Změna rozšiřuje navrženou obytnou zástavbu v západní okraji Kyjí i do navazující zemědělské půdy, až po stávající zahradu. Lokalita přímo sousedí s lokalitou známou jako "Bílý kůň", kde se nachází známý podzemní pískovcový lom a pozdější sklad. Navrhovaná změna znamená změnu z funkce: ZN - přírodní nelesní plochy; OP/NL - orná půda na funkci: OC - čistě obytnou; ZN přírodní nelesní. Navrhovaná změna znamená zhoršení podmínek životního prostředí v dané lokalitě. Dne 20.10.2005 byly schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/16 - Návrh změny a v usnesení bylo konstatováno, že se změnou nesouhlasí občanské sdružení a nedoporučuje NPÚ. V usnesení byla ale změna doporučena ke schválení a usnesením č. 31/16 spolu s ostatními změnami schválena. Blíže viz obrázek.
   31.3.2005 - Změna 06 Územního plánu hl.m.PrahyK
  31.3.2005 zaslány (podáno 1.4.2005) připomínky k návrhu změn 06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - ÚP - Z 972/06, Z 973/06, Z 972/04, Z 1013/06, Z 1384/06, Z 1159/06.
  • Z 972/06, parc. číslo: 2589/1 - 4348 m2 izolační zeleně (IZ) a přírodní nelesní plochy (ZN) se změní na plochu pro služby a nerušící výroba (VN)
  • Z 973/06, parc. číslo: 2588/1- část - 7604 m2 přírodní nelesní plochy (ZN) ÚSES se změní na čistě obytné (OC), zahrádky a zahrádkové osady (PZO)
  • Z 974/06, parc. číslo: 2588/1,2808/1,2589/1,2589/29 - část - 17089 m2 přírodní nelesní plochy (ZN) se změní na plochu určenou pro služby a nerušící výroba (VN)
  Všechny tyto změny jsou okolo areálu SIKO (ulice Skorkovská, Blatská a prodloužení Ocelkovy ulice).
  • Z 1013/06, parc. číslo: 8/1,10/2,11 – část - změnu z funkce PP – parky a parkově upravené plochy a SOP - suché poldry na OC - čistě obytné – pro rodinné domky.
  • Z 1384/06, parc. číslo: 903/1-část - změna z funkce NL – louky, pastviny na OC - čistě obytné.
  Navržené plochy ke změně jsou zařazeny do systému celopražské zeleně a jsou součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla a dle navržené změny by měly sloužit k výstavbě obytných domů.
  • Z 1159, Praha 20, Praha - Dolní Počernice, při MÚK D11 - Vých.. spojka; lokalita u rybníku Martiňák – 440152 m2, jedná se o změna funkčního využití ploch - rozšíření golfového hřiště.
   22.2.2005 - Veřejné projednání návrhů změn 06 Územního plánu hl.m.Prahy
  Magistrát hlavního města Prahy sekce Útvar rozvoje hlavního města Prahy (SURM) oznamuje vystavení návrhů změn 06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ hl.m.Prahy). Návrh změn 06 ÚP SÚ hl.m.Prahy je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 17.2.2005 do 18.3.2005 včetně, vždy v pondělí - pátek od 9.00 hod. do 15.00 hod., v podatelně SURM MHMP, Hradčanské náměstí 8, Praha 1 a v úředních dnech tj. pondělí a středa v kanceláři č.19 SURM MHMP. Návrh změn 06 obsahuje celkem 575 návrhů změn územního plánu.
  Stanoviska, námitky a připomínky (připomínky může podávat každý) k vystavenému návrhu změn 06 je možné podávat do 2.4.2005 včetně.
  Prahy 14 se týkají následující změny:
 • Číslo změny: Z 972/06, parc. číslo: 2589/1 - 4348 m2 izolační zeleně (IZ) a , přírodní nelesní plochy (ZN) se změní na plochu pro služby a nerušící výroba (VN) (blíže viz obrázek).
 • Číslo změny: Z 973/06, parc. číslo: 2588/1- část - 7604 m2 přírodní nelesní plochy (ZN) ÚSES se změní na čistě obytné (OC), zahrádky a zahrádkové osady (PZO) (blíže viz obrázek).
 • Číslo změny: Z 974/06, parc. číslo: 2588/1,2808/1,2589/1,2589/29 - část - 17089 m2 přírodní nelesní plochy (ZN) se změní na plochu určenou pro služby a nerušící výroba (VN) (blíže viz obrázek).
 • Číslo změny: Z 1159, Praha 20, Praha - Dolní Počernice, při MÚK D11 - Vých.. spojka; lokalita u rybníku Martiňák - 440152 m2, jedná se o změna funkčního využití ploch - rozšíření golfového hřiště (blíže viz obrázek).
 •  16.1.2005 - zaslání připomínek k návrhu změn ÚP - Z 700/05 Územního plánu hl.m.Prahy
  KOK zpracoval a zaslal připomínky k návrhu změn ÚP - Z 700/05 Územního plánu hl.m.Prahy. Změna se týká katastrálního území: Hloubětín, parcelní číslo: 1372/17 a další. Předmětem je změna z funkce ZN - přírodní nelesní plochy a OP/NL - orná půda, na funkci OC - čistě obytnou - výstavba rodinných domů příp. posunutí pásu zeleně a biokoridoru SZ směrem. Změna rozšiřuje navrženou obytnou zástavbu v západní okraji Kyjí i do navazující zemědělské půdy, až po stávající zahradu.
  Lokalita přímo sousedí s lokalitou známou jako "Bílý kůň", kde se nachází známý podzemní pískovcový lom a pozdější sklad. Jedná se o rozsáhlé bludiště chodeb s vedlejšími chodbami o výšce až 5 metrů. Chodby se postupně propadají a dochází k závalům. Rozsah dosud známých chodeb po těžbě pískovce a další důlní činnosti v této oblasti není dostatečně známý a zdokumentovaný. Z tohoto důvodu je problematické zde provádět výstavbu a do této lokality přivést komunikace, inženýrské sítě a provádět stavební činnost. Navrhovaná změna znamená změnu z funkce: ZN - přírodní nelesní plochy; OP/NL - orná půda na funkci: OC - čistě obytnou; ZN přírodní nelesní. Navrhovaná změna znamená zhoršení podmínek životního prostředí v dané lokalitě.
   13.1.2005 - Veřejné projednání návrhů změn 05 Územního plánu hl.m.Prahy
  Magistrát hlavního města Prahy sekce Útvar rozvoje hlavního města Prahy (SURM) oznamuje vystavení návrhů změn 05 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ hl.m.Prahy). Návrh změn 05 ÚP SÚ hl.m.Prahy je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 10.1.2005 do 8.2.2005 včetně, vždy v pondělí - pátek od 9.00 hod. do 15.00 hod., v podatelně SURM MHMP, Hradčanské náměstí 8, Praha 1 a v úředních dnech tj. pondělí a středa v kanceláři č.19 SURM MHMP.
  Stanoviska, námitky a připomínky (připomínky může podávat každý) k vystavenému návrhu změn 05 je možné podávat do 23.02.2005 včetně.
  Prahy 14 se týkají:
 • Číslo změny: Z 700/05 - Změna z funkce ZN - přírodní nelesní plochy a OP/NL - orná půda, na funkci OC - čistě obytnou - výstavba rodinných domů příp. posunutí pásu zeleně a biokoridoru SZ směrem. Změna rozšiřuje navrženou obytnou zástavbu v západní okraji Kyjí i do navazující zemědělské půdy, až po stávající zahradu (blíže viz obrázek).
 • Číslo změny: Z 935/05 - Komunikační propojení ul. Ocelkova - Lipnická (posun komunikace severním směrem umožňuje odclonit frekventovanou komunikaci výrazným pásem zeleně a zachovat pohodu v rozvojových plochách bydlení.)
 • Číslo změny: Z 740/05 - Odstranění velkého rozvojového území, a nové využití území v rozsahu projednané urbanistické studie "Vysočany".
 •  19.4.2004 - Změna U 0239/2004 směrné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
  Změna U 0239/2004 směrné částí územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného ZHMP dne 9.9.1999 usnesením č. 10/05, byla provedena změna míry využití území:
  • Kód C8 pro plochu OV (území všeobecně obytné) v území vymezeném ulicemi Generála Janouška a Arnošta Valenty byl změněn na D8 v celé stávající ploše.
  • V ploše OV zůstal stanoven koeficient podlažních ploch (KPP) 0,80 a koeficient zeleně (KZ) 0,55.
  Tímto způsobem bylo možné prosadit v daném území daleko vyšší zástavbu - 6. nadzemních pater obytných objektů a počet bytů, tedy zvýšit celkovou komerční míru využití území. Blíže viz text změny U 0239/2004, původní a nový stav ve výkresech 26 a 28, příloha úpravy - mapa se změnou a panoramatické pohledy na Černý Most II - stavba 6.
   15.1.2004 - Úprava směrné části územního plánu sídelního útvaru Hl. m Praha
  Magistrát hlavního města Praha provedl úpravu U 0172/2004 (list 1/1 - /3) směrné části územního plánu sídelního útvaru Praha a to plochy C5 na E5 pro plochu SVM a C9 na E9 pro plochu OC. Investor Skanska tak může navrhnout více zahuštěnou a vyšší zástavbu než byla v původním územním plánu stanovena.
   27.11.2003 - Změna U 0132/2003 směrné částí územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
  Změna U 0132/2003 směrné částí územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy schváleného ZHMP dne 9.9.1999 usnesením č. 10/05, kterou byla provedena změna míry využití území:
  • Kód C3 pro plochu SVM (území smíšené městského typu) severně od ulice Broumarská byl změněn na D3 v celé stávající ploše.
  • Kód C3 pro plochu SVM (území smíšené městského typu) jižně od ulice Broumarská byl změněn na D3 v v části plochy SVM - zbývající část je C3.
  • V ploše SVM/D3 severně od ulice Broumarská nepřesáhne koeficient podlažních ploch (KPP) 0,69.
  • V ploše SVM/D3 jižně od ulice Broumarská nepřesáhne koeficient podlažních ploch (KPP) 0,65.
  Tímto způsobem bylo možné prosadit v daném území masivní zástavbu městského typu s polootevřené bloky a objekty, která tvoří souvislou uliční frontou. Dále bylo umožněno zvýšit podlažností objektů, počet bytů, komerčních prostor pro podnikání a zvýšit celkovou míru využití území. Blíže viz text změny U 0132/2003, původní a nový stav ve výkresů, příloha úpravy mapa a řez.

  © Kyjský Občanský Klub (K.O.K.) - Občanské sdružení Praha 14 - Kyje, IČ: 265550890, DIČ: CZ265550890